995/2003

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, maanmittauslaitoksesta 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetun lain (505/1991) 5 §:n, sellaisena kuin se on osaksi muutettuna laissa 1630/1993, sekä kiinteistöjen kauppahintarekisteristä 18 päivänä heinäkuuta 1980 annetun lain (552/1980) 5 §:n 3 ja 4 momentin, sellaisina kuin ne ovat laissa 1030/1994, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maanmittauslaitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista.

Tätä asetusta ei sovelleta niihin maanmittauslaitoksen suoritteisiin, joista perittävistä maksuista säädetään kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995), kiinteistörekisterilain (392/1985) tai kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002) nojalla.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään keskimääräiseen omakustannusarvoon perustuva kiinteä maksu tämän asetuksen liitteen mukaisesti, ovat:

1) asemakaavan pohjakartan hyväksyminen;

2) kylän nimen muuttaminen;

3) rekisteriyksikön nimen muuttaminen;

4) kiinteistön laadun muuttaminen;

5) lunastusluvan antaminen lunastuslain 5 §:n 2 momentin (476/1996) nojalla;

6) lunastuslain 59 §:n 1 momentissa (603/1977) tarkoitetun ennakkohaltuunottoluvan myöntäminen erillisenä;

7) lunastuslain 72 c §:ssä (476/1996) tarkoitettu erityisen oikeuden siirtäminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen;

8) lunastuslain 76 §:ssä (1433/2001) tarkoitettu lunastuksen hakijan vaihtaminen silloin, kun hakemus on tehty lunastustoimituksen lopettamisen jälkeen ennen lunastuksen lopettamista; sekä

9) lakiin tai asetukseen perustuva kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietojen luovuttaminen viranomaiselle.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista maksu määrätään suoritteen tuottamiseen käytettävän työajan perusteella, ovat:

Suorite Työajan hinta euroa/tunti
1) kyläjaotuksen muuttaminen; 52,50 €
2) muu kuin tässä asetuksessa mainittu kiinteistörekisterilaissa (392/1985) tarkoitettu päätös, jonka kiinteistörekisterin pitäjä tekee hakemuksesta; 60 €
3) lunastuslain 72 d §:ssä (1433/2001) tarkoitetun erityisen oikeuden käyttötarkoituksen muuttaminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen; sekä 63 €
4) maankäyttö- ja rakennuslain 91 h §:ssä (222/2003) tarkoitetun lausunnon antaminen 71 €

Edellä 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa hakijalta peritään lisäksi ne kopiointi- ja postituskustannukset, jotka aiheutuvat käyttötarkoituksen muuttamispäätöksen tiedoksiannosta alueen omistajille ja oikeuden haltijoille.

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Maksullisia suoritteita, jotka maanmittauslaitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) kiintopisteaineistot;

2) ilmakuva-aineistot ja niiden julkaisuluvat;

3) maastokartta-aineistot ja kartastot sekä niiden käyttöoikeuksien luovutukset;

4) paikkatietojen yhteiskäytön palvelut;

5) ohjelmistot ja niiden käyttöoikeudet;

6) kiinteistöjen kauppahintarekisteristä annettavat muut kuin 2 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetut suoritteet;

7) koulutuspalvelut;

8) konsultointipalvelut ja selvitykset;

9) todistukset;

10) otteet ja jäljennökset;

11) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus;

12) yhteisaluelain 10 §:n 2 momentissa (686/2000) tarkoitettu järjestäytymättömän osakaskunnan kokouksen koolle kutsuminen ja muu järjestäminen;

13) tilauksesta suoritettavat toimialaan kuuluvat suoritteet, jotka ovat muita kuin 1―12 kohdassa mainittuja suoritteita;

14) maanmittauslaitoksen hallitsemien tilojen, kaluston ja välineiden tilapäinen käyttö;

15) julkaisut; sekä

16) muut edellä mainittuihin verrattavat suoritteet.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004 ja on voimassa 30 päivään huhtikuuta 2005 saakka.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri
Martti Niemelä

Liite

Maanmittauslaitoksen julkisoikeudellisten suoritteiden kiinteät maksut

1. Asemakaavan pohjakartan hyväksyminen

Asemakaavan pohjakartan hyväksyminen: 670 euron perusmaksu lisättynä 55 eurolla jokaiselta 10 hehtaarilta tai sen osalta ja 100 euroa jokaiselta 500 hehtaaria ylittävältä 200 hehtaarilta tai sen osalta.

Ranta-asemakaavan pohjakartan hyväksyminen: kuten edellä, mutta perusmaksu on 420 euroa.

Täydennyskartoituksen hyväksyminen pohjakartaksi: edellä mainitulla tavalla määrätty maksu vähennettynä 25 %:lla.

2. Kylän nimen muuttaminen

Kylän nimen muuttaminen: 120 euroa.

Lisämaksu jokaisesta muusta kylästä, jonka nimi muutetaan samalla päätöksellä: 34 euroa.

3. Rekisteriyksikön nimen muuttaminen

Kiinteistön tai muun rekisteriyksikön nimen muuttaminen: 67 euroa.

Lisämaksu jokaisesta muusta rekisteriyksiköstä, jonka nimi muutetaan samalla päätöksellä: 17 euroa.

4. Kiinteistön laadun muuttaminen

Kiinteistön laadun muuttaminen: 67 euroa.

Lisämaksu jokaisesta muusta kiinteistöstä, jonka laatu muutetaan samalla päätöksellä: 17 euroa.

5. Lunastusluvan antaminen

Luvan antaminen, kun hakija on hankkinut lunastuslain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetut suostumukset ja lausunnot: 530 euroa.

Luvan antaminen, kun hakija ei ole hankkinut edellä tarkoitettuja suostumuksia ja lausuntoja: 1 176 euroa.

6. Ennakkohaltuunottoluvan myöntäminen erillisenä

Luvan myöntäminen, kun hakija on hankkinut lunastuslain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetut suostumukset ja lausunnot: 352 euroa.

Luvan myöntäminen, kun hakija ei ole hankkinut edellä tarkoitettuja suostumuksia ja lausuntoja: 938 euroa.

7. Erityisen oikeuden siirtäminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen

Erityisen oikeuden siirtäminen: 221 euroa päätökseltä.

Päätöksen merkitseminen kiinteistörekisteriin: 44 euroa jokaista kiinteistörekisterin käyttöoikeusyksikköä kohti.

8. Lunastuksen hakijan vaihtaminen

Lunastuksen hakijan vaihtaminen: 100 euroa.

9. Kiinteistöjen kauppahintarekisterin tiedot

Lakiin tai asetukseen perustuva kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietojen luovuttaminen viranomaiselle: 0,57 euroa kiinteistönluovutukselta.

Lisäksi peritään tietojen luovuttamisesta aiheutuvat kustannukset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.