987/2003

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2003

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä

muutetaan liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1245/2002) 6, 8 ja 19 § seuraavasti:

6 §
Määräaikaiskatsastuksen sisältö

1. Määräaikaiskatsastuksessa todetaan ajoneuvon yksilöimiseksi rekisteritunnus ja valmistenumero. Ajoneuvon rekisteriotteeseen merkityt tekniset tiedot ja soveltuvat muut tiedot tarkastetaan. Määräaikaiskatsastus sisältää ajoneuvon teknisen tarkastuksen sekä auton, kevyen nelipyörän ja nelipyörän pakokaasupäästöjen tarkastuksen.

2. Ajoneuvon teknisessä tarkastuksessa tarkastetaan ajoneuvo sen toteamiseksi, että:

a) ajoneuvo ja sen varusteet ovat niitä koskevien säännösten mukaisessa kunnossa;

b) ajoneuvo on liikenteessä turvallinen;

c) ajoneuvosta ei aiheudu tarpeettomia ympäristöhaittoja.

3. Ajoneuvosta on tarkastettava vähintään moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/96/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 1999/52/EY, 2001/9/EY, 2001/11/EY ja 2003/27/EY, liitteessä II mainitut kohteet.

8 §
Pakokaasupäästöjen tarkastus

1. Ottomoottorilla varustetulle ajoneuvolle, joka on otettu käyttöön vuonna 1978 tai myöhemmin, sekä dieselmoottorilla varustetulle ajoneuvolle, joka on otettu käyttöön vuonna 1980 tai myöhemmin, suoritetaan pakokaasupäästöjen tarkastus 6 §:n 3 momentissa mainitun direktiivin liitteessä II olevan 8.2 kohdan mukaisesti tässä pykälässä säädetyin poikkeuksin. Pakokaasupäästöjen tarkastusta ei kuitenkaan tarvitse suorittaa kaksitahtimoottorilla varustetulle tai moottoripetrolia polttoaineena käyttävälle ajoneuvolle.

2. Ottomoottorilla varustettujen ajoneuvojen pakokaasupäästöjen raja-arvot ovat seuraavat:

ajoneuvon käyttöönottoaika tai moottorityyppi joutokäynnillä vähintään 2000 rpm pyörintänopeudella
OBD:n toiminta CO [%] HC [ppm] CO [%] HC [ppm] lambda
ennen 1.10.1986 - 4,5 1 000 - - -
1.10.1986 tai sen jälkeen - 3,5 600 - - -
varustettu kolmitoimisella katalysaattorilaitteistolla - 0,5 100 0,3 100 1±0,03
EY-tyyppihyväksytty direktiivin 98/69/EY mukaisesti (EURO 3 ja 4) tarkastus - - 0,2 100 1±0,03
1.7.2002 jälkeen tarkastus - - 0,2 100 1±0,03

3. Jos ajoneuvon valmistaja on ilmoittanut kolmitoimisella katalysaattorilaitteistolla varustetun ajoneuvon joutokäynnin hiilimonoksidi- ja hiilivetypäästöjen ja korotetun joutokäyntinopeuden lambdan raja-arvot 2 momentin mukaisista raja-arvoista poikkeavasti, raja-arvoina käytetään valmistajan ilmoittamia arvoja ja mittaus suoritetaan valmistajan ilmoittamalla tavalla.

4. Jollei dieselkäyttöisen ajoneuvon valmistaja tai maahantuoja ole tyyppihyväksynnässä ilmoittanut savutuksen raja-arvoa ajoneuvossa käytetylle moottorille, absorptiokertoimen raja-arvona käytetään vapaasti hengittävälle moottorille 2,5 m-1 ja ahtimella varustetulle moottorille 3,0 m-1. Ajoneuvolle, joka on otettu käyttöön ennen vuotta 1990 ja jota ei ole tyyppihyväksytty ajoneuvojen dieselmoottoreiden päästöjen vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 72/306/ETY tai E-säännön n:o 24 mukaisesti, raja-arvona on kuitenkin 7,0 Bosch-yksikköä. Ajoneuvon moottorin absorptiokertoimen raja-arvona käytetään 1,5 m-1, jos:

a) moottori on EY-tyyppihyväksytty ajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden kaasumaisten ja hiukkasmaisten päästöjen sekä ajoneuvoissa käytettävien maa- tai nestekaasulla toimivien ottomoottoreiden kaasupäästöjen torjumiseksi toteutettavista toimenpiteistä annetun jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja neuvoston direktiivin 88/77/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/96/EY mukaiseen EURO IV tai EURO V luokkaan;

b) ajoneuvo on EY-tyyppihyväksytty a kohdassa tarkoitetun direktiivin mukaiseksi erittäin ympäristöystävälliseksi ajoneuvoksi;

c) moottori on EY-tyyppihyväksytty moottoriajoneuvojen ottomoottoreiden kaasujen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/220/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/69/EY, mukaiseen EURO 4 luokkaan;

d) moottori on a-c kohdan direktiivien myöhempien muutosten mukaisesti EY-tyyppihyväksytty;

e) moottori tai ajoneuvo on a-d kohdassa tarkoitetussa EY-tyyppihyväksynnässä käytetystä laitteistosta poikkeavaa, päästötasoltaan vastaavaa laitteistotyyppiä; tai

f) a-e kohtiin kuulumaton ajoneuvo on otettu ensi kertaa käyttöön 2 päivänä heinäkuuta 2008 tai sen jälkeen.

5. Ottomoottorikäyttöiselle M1- ja N1-luokan ajoneuvolle, joka on varustettu 4 momentin c kohdassa tarkoitetun direktiivin 70/220/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/69/EY tai myöhemmillä muutoksilla, mukaisella sisäisellä valvontajärjestelmällä, joutokäynnin hiilimonoksidi- ja hiilivetypäästöjen mittauksen asemesta suoritetaan ajoneuvon sisäisen valvontajärjestelmän (OBD) tarkastus.

19 §
Tekninen tienvarsitarkastus

1. Ajoneuvon tekninen tienvarsitarkastus voi sisältää yhden tai useamman seuraavista:

a) pysähtyneenä olevan ajoneuvon kunnon silmämääräinen tarkastus;

b) ajoneuvon teknisen kunnon, katsastusten suorittamisen ja muiden säännösten mukaisuuden osoittavien asiakirjojen tarkastus;

c) ajoneuvon teknisen kunnon tarkastus.

2. Edellä 1 momentin c kohdassa tarkoitettuun tarkastukseen sovelletaan, mitä Euroopan yhteisössä liikennöivien hyötyajoneuvojen teknisistä tienvarsitarkastuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/30/EY 4 artiklassa sekä liitteissä I ja II säädetään sellaisina kuin liitteet ovat muutettuina direktiivillä 2003/26/EY. Teknisen tienvarsitarkastuksen suorittajan on otettava huomioon kuljettajan mahdollisesti esittämä viimeisin määräaikaiskatsastusta koskeva todistus ja äskettäin laadittu teknistä tienvarsitarkastusta koskeva raportti. Teknisen tienvarsitarkastuksen suorittaja voi lisäksi ottaa huomioon kuljettajan esittämän muunkin ajoneuvon kuntoa osoittavan todistuksen. Jos todistus tai raportti osoittaa, että jokin tarkastuskohde on tarkastettu kolmen edellisen kuukauden aikana, kyseistä kohdetta ei tarkasteta uudelleen ilman perusteltua syytä.

3. Jos poliisi-, tulli- tai rajavartiomies on ajoneuvolain 84 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla määrännyt ajan, jonka kuluessa ajoneuvossa todettu puutteellisuus on korjattava, puutteellisuudesta ja sen korjausajasta on tehtävä merkintä rekisteriotteeseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Komission direktiivi 2003/26/EY (32003L0026); EYVL N:o L 90, 8.4.2003, s. 37
Komission direktiivi 2003/27/EY (32003L0027); EYVL N:o L 90, 8.4.2003, s. 41

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Liikenneneuvos
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.