983/2003

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuajoista vuonna 2004 sekä emolehmä- ja uuhipalkkiokiintiöiden hakulomakkeista vuonna 2004

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä edellinen on laissa 273/2003:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavien Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden hakuaikoja vuonna 2004:

1) uuhipalkkio;

2) sonni- ja härkäpalkkio;

3) emolehmäpalkkio;

4) laajaperäistämispalkkio;

5) teurastuspalkkio siltä osin kuin on kysymys täydennys- ja korjausilmoitusten tai kieltäytymisilmoitusten toimittamisesta.

Tämä asetus koskee myös 1 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen palkkioiden myöntämisen edellytyksenä olevien emolehmä- ja uuhipalkkiokiintiöiden hakemisessa vuonna 2004 käytettäviä hakulomakkeita.

2 §
Uuhipalkkio

Uuhipalkkion hakuaika alkaa 9 päivänä helmikuuta 2004. Hakemus palkkion saamiseksi on toimitettava 10 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 27 päivänä helmi-kuuta 2004.

Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalous-ministeriön lomakkeella numero 107 vuodelle 2004 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2004 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

3 §
Sonni- ja härkäpalkkio

Sonnipalkkion ja härkäpalkkion (kuohitut sonnit) ensimmäinen palkkiohaku alkaa 2 päivänä helmikuuta 2004. Hakemus palkkion saamiseksi on toimitettava 10 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 13 päivänä helmikuuta 2004.

Sonni- ja härkäpalkkion toinen palkkiohaku alkaa 19 päivänä huhtikuuta 2004. Hakemus palkkion saamiseksi on toimitettava 10 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2004.

Sonni- ja härkäpalkkion kolmas palkkiohaku alkaa 2 päivänä elokuuta 2004. Hakemus palkkion saamiseksi on toimitettava 10 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 13 päivänä elokuuta 2004.

Sonni- ja härkäpalkkion neljäs palkkiohaku alkaa 15 päivänä marraskuuta 2004. Hakemus palkkion saamiseksi on toimitettava 10 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 26 päivänä marraskuuta 2004.

4 §
Sonni- ja härkäpalkkion hakemuslomakkeet

Sonnipalkkiohakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 105 vuodelle 2004 tai maa- ja metsätalous-ministeriön vuodelle 2004 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

Härkäpalkkiohakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 105C vuodelle 2004 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2004 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

Hakemukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä ajan tasalla oleva nauta-eläinluettelo tai nautaeläinluettelon ne sivut, joissa on tiedot hakemuksen kohteena olevista nautaeläimistä.

5 §
Emolehmäpalkkio

Emolehmäpalkkion hakuaika alkaa 1 päivänä huhtikuuta 2004. Hakemus palkkion saamiseksi on toimitettava 10 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2004.

Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalous-ministeriön lomakkeella numero 106 vuodelle 2004. Tuottajalle hakemuksen tekemiseksi lähetettävä lomake täytetään etukäteen tiedoilla nautaeläimistä, jotka ovat nautarekisteriin toimitettujen tietojen perusteella palkkiokelpoisia. Tuottajan on tarkastettava esitäytetyt tiedot, korjattava niissä olevat virheet esitäytetylle lomakkeelle ja nautarekisteriin sekä merkittävä lomakkeeseen esitäytettyjen eläinten kohdalle haetaanko eläimestä palkkiota vai ei. Tuottajan on lisättävä lomakkeeseen tiedot niistä esitäytetyistä tiedoista puuttuvista palkkiokelpoisista eläimistä, joista tuottaja hakee palkkiota. Lisäksi tuottajan on merkittävä lomakkeeseen niiden eläinten kokonaismäärä, joista tuottaja hakee palkkiota. Merkittäessä lomakkeeseen hiehojen kokonaismäärää on meneteltävä siten kuin siitä naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999, jäljempänä markkinajärjestely-asetus, 6 artiklan 2 kohdassa säädetään.

Hakemukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä ajan tasalla oleva nauta-eläinluettelo tai nautaeläinluettelon ne sivut, joissa on tiedot hakemukseen lisätyistä nautaeläimistä.

6 §
Laajaperäistämispalkkio vuoristoalueen lypsylehmistä

Vuoristoalueen lypsylehmistä maksettavan laajaperäistämispalkkion hakuaika alkaa 1 päivänä huhtikuuta 2004. Hakemuksessa lueteltuja lypsylehmiä koskevilta osin hakemus on toimitettava 10 §:ssä tarkoitetulle viran-omaiselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2004.

Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalous-ministeriön lomakkeella numero 154 vuodelle 2004. Tuottajalle hakemuksen tekemiseksi lähetettävä lomake täytetään etukäteen tiedoilla eläimistä, jotka ovat nautarekisteriin toimitettujen tietojen perusteella palkkiokelpoisia. Tuottajan on tarkastettava esitäytetyt tiedot, korjattava niissä olevat virheet esitäytetylle lomakkeelle ja nautarekisteriin sekä merkittävä lomakkeeseen esitäytettyjen eläinten kohdalle haetaanko eläimestä palkkiota vai ei. Tuottajan on lisättävä lomakkeeseen tiedot niistä esitäytetyistä tiedoista puuttuvista palkkiokelpoisista eläimistä, joista tuottaja hakee palkkiota. Lisäksi tuottajan on merkittävä lomakkeeseen niiden eläinten kokonaismäärä, joista tuottaja hakee palkkiota.

Hakemukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä ajan tasalla oleva nauta-eläinluettelo tai nautaeläinluettelon ne sivut, joissa on tiedot hakemukseen lisätyistä nautaeläimistä.

7 §
Laajaperäistämispalkkio

Nautaeläimistä, joista myönnetään sonni-, härkä- tai emolehmäpalkkiota, sekä nauta-eläimistä, jotka on lueteltu 6 §:ssä tarkoitetussa hakemuksessa, voidaan hakemuksesta myöntää laajaperäistämispalkkio. Laajaperäistämispalkkiota haetaan pinta-alatukihakemukseen sisältyvällä lomakkeella numero 101B, joka on toimitettava 10 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2004. Pinta-alatukihakemuksessa ilmoitetaan myös laajaperäistämispalkkion myöntämisen edellytyksenä oleva rehuala.

Palkkiokelpoisuuden edellytyksistä säädetään markkinajärjestelyasetuksen 13 artiklassa sekä naudanliha-alan yhteisestä markkina-järjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 yksityiskohtaisista säännöistä palkkiojärjestelmien soveltamisen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2342/1999, erityisesti asetuksen 32 ja 33 artiklassa.

8 §
Teurastuspalkkion täydennys- ja korjausilmoitusten sekä kieltäytymisilmoitusten toimitusajat

Teurastuspalkkion täydennys- ja korjaus-ilmoitukset sekä kieltäytymisilmoitukset aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 2004 ja viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2004 teurastetuista palkkiokelpoisista nautaeläimistä on toimitettava 10 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 4 päivänä kesäkuuta 2004.

Teurastuspalkkion täydennys- ja korjausilmoitukset sekä kieltäytymisilmoitukset aikaisintaan 1 päivänä toukokuuta 2004 ja viimeistään 31 päivänä elokuuta 2004 teurastetuista palkkiokelpoisista nautaeläimistä on toimitettava 10 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 8 päivänä lokakuuta 2004.

Teurastuspalkkion täydennys- ja korjausilmoitukset sekä kieltäytymisilmoitukset aikaisintaan 1 päivänä syyskuuta 2004 ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2004 teurastetuista palkkiokelpoisista nautaeläimistä on toimitettava 10 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 4 päivänä helmikuuta 2005.

9 §
Rehualan ja ympäristöehtoalan ilmoittaminen

Palkkioiden myöntämisen edellytyksenä on rehualan ilmoittaminen siten kuin markkina-järjestelyasetuksen 12 ja 13 artiklassa säädetään.

Palkkioiden myöntämisen edellytyksenä on ympäristöehtoalan ilmoittaminen siten kuin Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien peltoalaan ja eläimiin perustuvien suorien tukien horisontaaliehdoista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (154/2000) 11 §:ssä säädetään.

Rehuala ja ympäristöehtoala ilmoitetaan pinta-alatukihakemukseen sisältyvillä lomakkeilla numero 101A, 101B, 102A, 102B ja 102C, jotka on toimitettava 10 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2004. Ympäristöehtoala on kuitenkin ilmoitettava viimeistään ennen tuen maksamista.

10 §
Palkkiohakemusten toimittaminen

Hakemukset uuhi-, sonni-, härkä-, emo-lehmä- ja laajaperäistämispalkkioiden saamiseksi, teurastuspalkkion täydennys- ja korjausilmoitukset sekä kieltäytymisilmoitukset (palkkiohakemus) on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, palkkiohakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee.

Palkkiohakemuksen mukana on toimitettava tarvittavat liitteet.

Postitse toimitettu palkkiohakemus katsotaan oikeaan aikaan toimitetuksi, jos hakemuksen sisältävä postilähetys on viimeistään viimeisenä hakupäivänä leimattu postissa toimivaltaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.

11 §
Myöhästyneenä toimitettu hakemus

Lukuun ottamatta 8 §:ssä mainittuja teurastuspalkkion täydennys- ja korjausilmoituksia sekä kieltäytymisilmoituksia, myöhästyneenä toimitetun palkkiohakemuksen perusteella myönnettävästä palkkiosta tehdään vähennykset sen mukaan kuin tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 2419/2001 13 artiklassa säädetään.

12 §
Emolehmä- ja uuhipalkkiokiintiöiden haku- lomakkeet

Emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (800/2002) 13 §:n mukainen emolehmäpalkkiokiintiötä koskeva hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 120 vuodelle 2004 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2004 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

Emolehmä- ja uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 13 §:n mukainen uuhipalkkiokiintiötä koskeva hakemus on tehtävä maa- ja metsä-talousministeriön lomakkeella numero 122 vuodelle 2004 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2004 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä joulukuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1254/1999; EYVL N:o L 160, 26.6.1999, s. 21
Neuvoston asetus (EY) N:o 1455/2001; EYVL N:o L 198, 21.7.2001, s. 58
Neuvoston asetus (EY) N:o 1512/2001; EYVL N:o L 201, 26.7.2001, s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 2529/2001; EYVL N:o L 341, 22.12.2001, s. 3
Komission asetus (EY) N:o 2342/1999; EYVL N:o L 281, 4.11.1999, s. 30
Komission asetus (EY) N:o 1042/2000; EYVL N:o L 118, 19.5.2000, s. 4
Komission asetus (EY) N:o 1900/2000; EYVL N:o L 228, 8.9.2000, s. 25
Komission asetus (EY) N:o 2733/2000; EYVL N:o L 316, 15.12.2000, s. 44
Komission asetus (EY) N:o 192/2001; EYVL N:o L 29, 31.1.2001, s. 27
Komission asetus (EY) N:o 1458/2001; EYVL N:o L 194, 18.7.2001, s. 4
Komission asetus (EY) N:o 2088/2001; EYVL N:o L 282, 26.10.2001, s. 39
Komission asetus (EY) N:o 2345/2001; EYVL N:o L 315, 01.12.2001, s. 29
Komission asetus (EY) N:o 2419/2001; EYVL N:o L 327, 12.12.2001, s. 11
Komission asetus (EY) N:o 2550/2001; EYVL N:o L 341, 22.12.2001, s. 105
Komission asetus (EY) N:o 169/2002; EYVL N:o L 30, 31.1.2002, s. 21
Komission asetus (EY) N:o 1830/2002; EYVL N:o L 277, 15.10.2002, s. 15

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.