979/2003

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2003

Valtioneuvoston asetus Varustamoliikelaitoksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään Varustamoliikelaitoksesta 20 päivänä marraskuuta 2003 annetun lain (937/2003) 3 §:n nojalla:

1 §
Varustamoliikelaitoksen hallitus

Varustamoliikelaitoksen hallituksessa on puheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään seitsemän muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenelle, joka edustaa liikelaitoksen henkilöstöä, nimetään varajäsen.

Hallituksen jäsenillä tulee olla Varustamoliikelaitoksen toimialan, johtamisen tai liiketalouden asiantuntemusta, ja heidän tulee olla kilpailutilanteen edellyttämällä tavalla riippumattomia

2 §
Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/ 2002) 10 §:ssä säädetään, liikelaitokselle kuuluvan toimialan rajoissa:

1) päättää tuotteiden ja palvelujen hinnoittelun perusteista ja näihin liittyvistä yleisistä periaatteista;

2) päättää merkittävän liiketoiminnan aloittamisesta tai lopettamisesta;

3) päättää merkittävistä sitoumuksista ja merkittävistä osakkuuksien hankinnasta ja luovutuksesta sekä niihin liittyvien oikeuksien käytöstä;

4) määrätä toimitusjohtajan sijainen;

5) päättää henkilöstöä koskevista työehtosopimuksista;

6) päättää liikelaitoksen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta; sekä

7) määrätä alusten vuokrausta, hankintaa ja luovutusta sekä investointeja koskevan päätösvallan käyttämisestä.

3 §
Hallituksen kokoontuminen ja päätöksenteko

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Asiat ratkaistaan hallituksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet jakaantuvat tasan, ratkaisuksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

4 §
Palkkiot

Liikenne- ja viestintäministeriö määrää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Liikenne- ja viestintäministeriö voi tarvittaessa määrätä toimitusjohtajan tehtävien väliaikaisesta hoitamisesta siihen saakka, kunnes Varustamoliikelaitoksen toiminta käynnistyy tai toimitusjohtaja on otettu tehtävään.

Toimitusjohtaja voi tarvittaessa antaa määräyksiä hallinnosta, taloudenpidosta ja muusta toiminnasta, kunnes hallitus aloittaa toimintansa.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Samuli Haapasalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.