976/2003

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2003

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2004 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2004 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen (807/2003) 5 §, 7 §:n 2 momentti, 10 §, 13 § ja 14 § seuraavasti:

5 §

Kunnan omarahoitusosuus on 1 491,40 euroa kunnan asukasta kohden.

7 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin kunakin vuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa jätetään valtionavustuksesta vuonna 2004 4 milj. euroa ja vuonna 2005 6 milj. euroa sosiaali- ja terveysministeriön käyttöön.

10 §

Niille kunnille ja kuntayhtymille, jotka täyttävät 8 §:ssä asetetut edellytykset, voidaan myöntää valtionavustusta vuonna 2004 ja ehdollinen avustuspäätös voidaan tehdä vuodelle 2005 Sosiaalialan kehittämishankkeen mukaisille hankkeille sekä Alkoholiohjelman toimeenpanoa toteuttaville hankkeille.

Sosiaalialan kehittämishankkeen mukaisten hankkeiden sisältönä on jokin seuraavista alueista:

1) vanhusten palveluiden saatavuuden ja laadun parantaminen;

2) lasten ja lapsiperheiden ongelmien ehkäisy varhaisella puuttumisella, vanhempien osallisuuden vahvistamisella varhaiskasva- tuksessa ja verkostoimalla perheiden palveluja perhekeskuksiin;

3) seudullisen palvelurakenteen kehittäminen ja seudullisten asiakaspalvelutyötä tekevien kehittämisyksiköiden luominen;

4) lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluiden saatavuuden ja laadun parantaminen;

5) palveluohjausmenettelyn käytön laajentaminen;

6) vammaispalvelujen saatavuuden ja erityisosaamisen parantaminen;

7) päihteiden käyttäjien palveluiden saatavuuden ja laadun parantaminen; tai

8) sosiaalihuollon henkilöstön tehtävärakenteen ja työolojen kehittäminen.

Vuonna 2005 kehittämishankkeen sisältönä voi olla lisäksi tietoteknologian käytön edistäminen.

Alkoholiohjelman toimeenpanoa toteuttavien hankkeiden sisältönä on jokin seuraavista alueista:

1) viranomaisten, järjestöjen, kuntalaisten ja elinkeinoelämän yhteistyön parantaminen alkoholihaittojen ehkäisyssä ja vähentämisessä paikallistasolla tai seudullisesti;

2) nuorten alkoholin käytön ehkäisy ja alkoholin haitoista kärsivien perheiden tukeminen ja hoito erityisesti lasten hyvinvoinnin näkökulmasta;

3) alkoholin riskikulutuksen aiheuttaminen haittojen vähentäminen varhaisvaiheen tukitoimin; sekä

4) päihdepalvelujen laatusuositusten toimeenpano.

13 §

Valtionavustusta myönnetään Sosiaalialan kehittämishankkeen mukaisille hankkeille ja 10 §:n mukainen ehdollinen avustuspäätös tehdään vain, mikäli hanke täyttää seuraavat kriteerit:

1) kiinteä yhteys kunnallisen palvelujärjestelmän kehittämiseen;

2) hankkeen vaikuttavuus ja laaja-alainen hyödynnettävyys; ja

3) pysyvän parannuksen aikaansaaminen palvelujen järjestämisessä tai toimintatavoissa.

Lisäksi myönnettäessä valtionavustusta 1 momentissa tarkoitetulle hankkeelle tulee ottaa huomioon:

1) palvelujen tuottaminen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä omaisten yhteistyönä;

2) työnjakoa parantavat tehtävien uudelleen järjestelyt;

3) sosiaali- ja terveyspalvelujen erityisosaamisen turvaaminen;

4) useiden kuntien välinen yhteistyö;

5) avohuollon palvelujen parantaminen;

6) esteettömyys sosiaali- ja terveyspalveluissa;

7) sosiaalityön toimintaedellytysten turvaaminen;

8) kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen; tai

9) yhteistyön vakiinnuttaminen eri toimijoiden välillä.

Myönnettäessä valtionavustusta Alkoholiohjelman toimeenpanoa toteuttaville hankkeille tai tehtäessä 10 §:ssä mainittua ehdollista avustuspäätöstä tulee ottaa huomioon:

1) hankkeen vaikuttavuus ja laaja-alainen hyödynnettävyys;

2) kuntalaisten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen;

3) pysyvän parannuksen aikaansaaminen palvelujen järjestämisessä tai toimintatavoissa; tai

4) yhteistyön vakiinnuttaminen eri toimijoiden välillä.

14 §

Myönnettäessä valtionavustusta Kansallisen terveydenhuollon hankkeen mukaisille kehittämishankkeille tulee ottaa huomioon hankkeen seutukunnallinen laajuus tai useiden kuntien yhteistyö tai 13 §:n 1 momentissa tai 2 momentin 9 kohdassa mainittujen kriteerien lisäksi seuraavaa:

1) hoidon tarpeen väheneminen muun muassa sairauksien ehkäisyn keinoin sekä hoidon saatavuuden ja laadun paraneminen;

2) terveyskeskustoiminnan, mielenterveystyön ja päihdehuollon järjestäminen yhteistyössä kunnallisen sosiaalitoimen kanssa seudullisiksi, toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi ottaen huomioon alueelliset olosuhteet sekä yhteistyötarpeet erikoissairaanhoidon kanssa;

3) erikoissairaanhoidon toiminnallisen yhteistyön ja työnjaon kehittäminen sairaanhoitopiireissä ja niiden välillä erityisvastuualueittain;

4) erikoissairaanhoitolain ja kansanterveyslain alaisten toimijoiden välisen ja keskinäisen yhteistyön lisääminen ja työnjaon selkiyttäminen;

5) terveydenhuoltopalvelujen kehittäminen pitkäjänteisesti;

6) uusien alueellisten työmuotojen kehittäminen sairauksien ehkäisyssä;

7) uusien merkittävien alueellisten työmuotojen kehittäminen sairauksien toteamisessa ja hoitamisessa;

8) toiminnan kehittämisen tukeminen henkilöstöä kouluttamalla tavoitteena muun muassa moniammatillisen yhteistyön ja johtamisen valmiuksien parantaminen;

9) alueellinen ja väestöryhmien välinen tasa-arvo sekä kielelliset olosuhteet; tai

10) terveyspalvelujärjestelmää rationalisoiva vaikutus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2004 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:ää, sellaisena kuin se on ollut asetuksessa 807/2003, sovelletaan kuitenkin edelleen sellaisiin hankkeisiin, joiden osalta lääninhallitus on tehnyt vuonna 2003 ehdollisen avustuspäätöksen 11 §:ssä tarkoitetuin tavoin.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2003

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Kansliapäällikkö
Markku Lehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.