973/2003

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2003

Valtioneuvoston asetus Liikenneturvasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään Liikenneturvasta 4 päivänä huhtikuuta 2003 annetun lain (278 /2003) nojalla:

1 §
Nimi, tarkoitus, kotipaikka ja kielet

Liikenneturvan nimestä ja tarkoituksesta säädetään Liikenneturvasta annetussa laissa (278/2003).

Liikenneturvan kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialue koko maa.

Liikenneturvan kielet ovat suomi ja ruotsi.

2 §
Jäsenmaksu

Liikenneturvan jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksua siten kuin keskusjärjestön kokous siitä päättää.

3 §
Keskusjärjestön kokoukset

Keskusjärjestön kokouksia ovat varsinainen kokous ja ylimääräinen kokous. Varsinaisia kokouksia ovat vuosittain viimeistään toukokuussa pidettävä kevätkokous ja viimeistään joulukuussa pidettävä syyskokous. Varsinainen kokous pidetään hallituksen kutsusta. Hallitus voi valtuuttaa toimitusjohtajan kutsumaan varsinaisen kokouksen koolle.

Vähintään viidesosa Liikenneturvan äänioikeutetuista jäsenistä voi vaatia ylimääräisen kokouksen pidettäväksi.

Keskusjärjestön kokouksessa edustettuna olevalla jäsenellä on yksi ääni. Sama henkilö saa edustaa vain yhtä jäsentä.

Liikenneturvan hallituksen jäsenillä ja heidän varajäsenillään, toimitusjohtajalla ja hänen sijaisellaan sekä toimihenkilöiden keskuudestaan valitsemalla edustajalla on keskusjärjestön kokouksessa puhevalta, mutta ei äänioikeutta. He eivät saa kokouksessa edustaa Liikenneturvan jäseniä.

4 §
Kutsu keskusjärjestön kokoukseen

Kutsu keskusjärjestön kokoukseen on lähetettävä jäsenille kirjatussa kirjeessä tai muulla varsinaisen kokouksen päättämällä tavalla viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Toimintakertomus ja esitys keskipitkän aikavälin suunnitelmaksi on liitettävä kutsuun, jos ne tulevat kokouksessa esille.

5 §
Kokouksen avaaminen

Keskusjärjestön kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokouksen avaajan tulee todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä antaa tehtäväksi kokouksen puheenjohtajan vaalin toimittaminen. Kokouksen sihteerin kutsuu puheenjohtajaksi valittu.

6 §
Keskusjärjestön kokouksen tehtävät

Keskusjärjestön kokouksen tehtävänä on, sen lisäksi mitä Liikenneturvasta annetun lain 6 §:n 1 momentissa säädetään, käsitellä:

1) edellisen vuoden toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;

2) keskipitkän aikavälin suunnitelma.

Kevätkokouksessa käsitellään Liikenneturvasta annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdan ja tämän pykälän 1 momentin mukaiset sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään Liikenneturvasta annetun lain 6 §:n 1 momentin 2–5 kohdan mukaiset ja muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7 §
Hallituksen kutsuminen koolle

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos tilintarkastajat sitä vaativat tai vähintään viisi hallituksen jäsentä sitä vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Vaatimus on esitettävä kirjallisesti.

Hallituksen puheenjohtajan on ilmoitettava toimittamastaan kutsusta toimitusjohtajalle.

8 §
Kutsu hallituksen kokoukseen

Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä hallituksen jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Esitykset toimintakertomukseksi, keskipitkän aikavälin suunnitelmaksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi on liitettävä kutsuun, jos ne tulevat kokouksessa esille.

9 §
Hallituksen päätöksenteko

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla kokouksessa.

Toimitusjohtajalla ja hänen sijaisellaan sekä toimihenkilöiden keskuudestaan valitsemalla edustajalla on oikeus olla saapuvilla hallituksen kokouksessa. Kokouksessa heillä on puhevalta, mutta ei äänioikeutta.

Hallituksen kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa hallituksen jäsentä.

Jäsenellä, joka ei ole yhtynyt päätökseen, on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan.

10 §
Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä Liikenneturvasta annetun lain 6 §:n 2 momentissa säädetään:

1) huolehtia Liikenneturvan toiminnan kehittämisestä sekä valvoa sen etua ja oikeutta;

2) valvoa Liikenneturvan talouden ja varojen hoitoa;

3) valita 11 §:n mukaisesti johtoryhmän jäsenet;

4) antaa ohjeet henkilöstön työhönottoa, erottamista ja palkkausta varten;

5) päättää 11 §:ssä tarkoitettujen neuvottelu- ja toimikuntien asettamisesta;

6) valmistella keskusjärjestön kokouksessa käsiteltävät asiat;

7) pitää luetteloa Liikenneturvan jäsenistä;

8) käsitellä Liikenneturvan toimintaa koskevat periaatteelliset asiat.

11 §
Johtoryhmä sekä neuvottelu- ja toimikunnat

Liikenneturvalla on johtoryhmä, joka toimii toimitusjohtajan neuvoa-antavana elimenä.

Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa sekä tarvittava määrä hallituksen määräajaksi valitsemia muita toimihenkilöitä, joista yksi valitaan toimihenkilöiden esityksestä.

Liikenneturvan hallitus voi asettaa neuvottelu- ja toimikuntia käsittelemään jotain Liikenneturvan toimialaan kuuluvaa asiaa tai asiaryhmää.

12 §
Päätöksenteko toimielimissä

Liikenneturvan toimielimissä tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaali ratkaistaan kuitenkin arvalla.

13 §
Nimen kirjoittaminen

Liikenneturvan nimen on oikeutettu kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin erikseen yhdessä toimitusjohtajan tai hänen sijaisensa kanssa.

Hallitus voi oikeuttaa toimitusjohtajan yksin tai kaksi muuta toimihenkilöä yhdessä kirjoittamaan Liikenneturvan nimen Liikenneturvan juoksevaan hallintoon kuuluvissa asioissa.

Liikenneturvan on toimitettava liikenne- ja viestintäministeriölle tieto niistä, joilla on oikeus Liikenneturvan nimen kirjoittamiseen.

14 §
Käyttösuunnitelma ja toiminnan valvonta

Liikenneturvan varojen käyttösuunnitelmasta tulee käydä ilmi menolajeittain eriteltyinä palkkausten ja muiden menojen määrät.

Liikenneturvan on vuosittain toimitettava liikenne- ja viestintäministeriölle keskipitkän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelma. Sen on lähetettävä toimintasuunnitelma, tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja toimintakertomus ministeriölle tiedoksi.

15 §
Kirjanpito ja tilintarkastus

Liikenneturvan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös annetaan tilivuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä toimintakertomuksen ohella tilintarkastajille tarkastettavaksi.

Tilintarkastajien on suorittamansa tarkastuksen perusteella tilivuotta seuraavan huhtikuun 15 päivään mennessä annettava lausuntonsa hallitukselle, joka esittää sen keskusjärjestön kokoukselle.

16 §
Varojen käyttö Liikenneturvan lakatessa

Liikenneturvan lakatessa sen varat on käytettävä Liikenneturvasta annetun lain 1 §:ssä säädetyn tarkoituksen toteuttamiseen siten kuin siitä erikseen säädetään ottaen huomioon mahdolliset lahjakirjoihin ja testamentteihin sisältyvät erityismääräykset.

17 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Vanhempi hallitussihteeri
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.