960/2003

Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2003

Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) 9 §:n 3 ja 4 momentti sekä 10 §:n 4 momentin 1, 2, 5, 7 a, 7 b, 13, 14, 20, 25, 39, 51, 54, 55 ja 77 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 4 momentin 13, 14, 20, 25, 39, 54 ja 55 kohta asetuksessa 497/1996, 9 §:n 3 momentti asetuksessa 311/1997, 10 §:n 4 momentin 2, 7 a, 7 b ja 77 kohta asetuksessa 731/1998, 10 §:n 4 momentin 1 ja 51 kohta asetuksessa 481/2001 sekä 9 §:n 4 momentti ja 10 §:n 4 momentin 5 kohta asetuksessa 752/2001, ja

lisätään 10 §:n 4 momenttiin uusi 63 a kohta seuraavasti:

9 §
Eräät toimivaltajärjestelyt

Ministeriö, jonka toimialaan asianomainen virasto tai laitos kuuluu, päättää virkaan nimitettyjen virkamiesten palkkauksista

1) viraston tai laitoksen päällikön osalta;

2) oikeusministeriön ja työministeriön hallinnonalojen virastojen tai laitosten osalta;

3) paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisen yksikön osalta, jos asia koskee kahta tai useampaa lääniä tai valtakunnallista yksikköä taikka Helsingin poliisilaitoksen päällikköä;

4) valtion eläkelautakunnan osalta;

5) työsuojelun piirihallinnon osalta.

Virkaan nimitettyjen virkamiesten palkkauksista päättää kuitenkin 3 momentin estämättä

1) lääninhallitus alaisuuteensa kuuluvien kihlakunnanvirastojen osalta, siltä osin kuin ne kuuluvat sisäasiainministeriön hallinnonalalle, maistraattien ja paikallispoliisin osalta ja Helsingin poliisilaitos omalta osaltaan, sikäli kuin asia ei ole 3 momentin 3 kohdan perusteella ministeriön ratkaistava;

2) sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus valtion koulukotien ja valtion mielisairaaloiden osalta; sekä

3) rikosseuraamusvirasto omalta osaltaan sekä kriminaalihuoltolaitoksen ja vankeinhoitolaitoksen osalta.


10 §
Työnantajavirkamiehet

Alla mainittujen virastojen ja laitosten työnantajavirkoja ovat lisäksi seuraavat:

1) valtioneuvoston kanslia: hallitusneuvos, käännöstoimiston päällikkö sekä henkilöstöasioita valmisteleva ja esittelevä henkilöstösihteeri;

2) oikeuskanslerinvirasto: apulaisoikeuskansleri, kansliapäällikkö, esittelijäneuvos osastopäällikkönä ja henkilöstösihteeri;


5) oikeusministeriö: oikeushallinto-osaston tuomioistuintoimiston hallitusneuvos toimistopäällikkönä ja ulosottotoimiston ulosottojohtaja, lainvalmisteluosaston yksityisoikeuden valmistelusta vastaava apulais-osastopäällikkö, kriminaalipoliittisen osaston yleis- ja henkilöstöhallinnosta vastaava hallitusneuvos ja näissä tehtävissä työskentelevä hallitussihteeri, tietohallintojohtaja sekä oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen johtaja ja hallintopäällikkö;


7 a) hallinto-oikeudet: hallinto-oikeuden ylituomari;

7 b) erityistuomioistuimet: työtuomioistuimen presidentti, markkinaoikeuden ylituomari sekä vakuutusoikeuden ylituomari ja kansliapäällikkö;


13) lääninhallitukset: lääninkamreeri, hallintopäällikkö, talouspäällikkö ja henkilöstöpäällikkö;

14) väestörekisterikeskus: johtaja, osastopäällikkö ja hallintojohtaja;


20) pelastustoimi: hätäkeskuslaitoksen hätäkeskusyksikön hallintopäällikkö ja henkilöstöpäällikkö sekä pelastusopiston rehtori ja hallintopäällikkö;


25) valtiokonttori: välittömästi pääjohtajan alainen toimialajohtaja ja yksikönjohtaja;


39) Suomen Akatemia ja tieteen tukeminen sekä taiteen tukeminen: ylijohtaja, tutkimus ja ylijohtaja, hallinto ja hallintoyksikön johtaja sekä taiteen keskustoimikunnan pääsihteeri ja puheenjohtaja;


51) liikenne- ja viestintäministeriö: apulaisosastopäällikkö, yksikön päälliköksi määrätty virkamies ja henkilöstöasioista vastaava vanhempi hallitussihteeri;


54) viestintävirasto: tulosalueen päälliköksi määrätty virkamies ja kehitysjohtaja;

55) ratahallintokeskus: yksikön päällikkö, tiedotuspäällikkö ja esikunnan lakiasioita hoitava ylitarkastaja;


63 a) mittatekniikan keskus: hallintopalveluista vastaavan yksikön päällikkö;

77) lääkelaitos: osastopäällikkö;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2003.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2003

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Hallitusneuvos
Tuija Wilska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.