863/2003

Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2003

Valtioneuvoston asetus alusten katsastuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan alusten katsastuksista 3 päivänä joulukuuta 1999 annetun asetuksen (1123/1999) 2 §:n 19 kohta, 7 §:n 2 momentin 2 ja 5 kohta, 8 §:n 1 momentti ja 9 §:n 2 momentti seuraavasti:

2 §
Määritelmät

19) Luokituslaitosdirektiivi on alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista annettu neuvoston direktiivi 94/57/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 97/58/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/105/EY.


7 §
Valtuutusta koskeva sopimus

Sopimukseen on lisäksi sisällytettävä seuraavat ehdot:


2) luokituslaitos antaa Merenkulkulaitokselle kaikki luokituslaitoksen luokittelemaa aluskantaa, siirtoja, luokan muutoksia, luokituksen voimassaolon keskeyttämisiä ja luokituksen peruuttamisia koskevat tarvittavat tiedot;


5) luokituslaitos neuvottelee toisten luokituslaitosten kanssa teknisten standardiensa ja niiden täytäntöönpanon vastaavuuden ylläpitämiseksi ohjeista lippuvaltioiden avustamiseksi Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) oikeudellisten asiakirjojen täytäntöönpanosta annetun IMO:n päätöslauselman A.847(20) mukaisesti; luokituksen siirtyessä toiselle luokituslaitokselle sekä luovuttava että vastaanottava luokituslaitos toimivat luokituslaitosdirektiivin 15 artiklan 5 kohdan mukaisesti.


8 §
Valtuutuksen peruuttaminen

Merenkulkulaitoksen on peruutettava hyväksytylle luokituslaitokselle antamansa katsastusvaltuutus, jos luokituslaitoksen hyväksyntä on luokituslaitosdirektiivin 9 artiklan mukaisesti peruutettu.


9 §
Valtuutuksen peruuttaminen toistaiseksi

Merenkulkulaitoksen on palautettava toistaiseksi peruutettu katsastusvaltuutus, jos Euroopan yhteisöjen komissio luokituslaitosdirektiivin 7 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen sitä pyytää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2003.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/105/EY (32002L0105); EYVL N:o L 19, 22.1.2002, s. 9

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Hallitusneuvos
Aila Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.