815/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ajokorttiasetuksen soveltamisesta 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun liikenneministeriön päätöksen (846/1990) 2 a §, 6 § ja 14 §,

sellaisina kuin ne ovat 2 a § asetuksessa 856/1992, 6 § osaksi asetuksissa 173/1996, 1245/1997, 103/2001 ja 807/2002 sekä 14 § osaksi mainituissa asetuksissa 173/1996, 1245/1997 ja 103/2001 sekä asetuksissa 1405/1992 ja 1106/2001, seuraavasti:

2 a §
Pimeällä ajamisen opetus

Kuljettajaopetukseen on sisällytettävä pimeällä ajamisen teoriaopetusta vähintään yksi tunti ja ajo-opetusta vähintään kaksi ajokertaa. Opetus on annettava siihen soveltuvana ajankohtana kuljettajaopetuksen ensimmäisen vaiheen yhteydessä. Ajoneuvohallintokeskus antaa tutkinnon vastaanottajille ohjeet opetukseen soveltuvan ajankohdan määrittelemistä varten. Opetus saadaan siirtää jatko-opetuksen yhteydessä annettavaksi vain, jos opetusta ei opetusajankohtaa koskevan vaatimuksen tai oppilaalla olevan ylivoimaisen esteen johdosta voida toteuttaa kuljettajaopetuksen ensimmäisessä vaiheessa. Opetus on annettava mahdollisuuksien mukaan yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella.

6 §
Kouluajoneuvot

Kouluajoneuvona on käytettävä:

1) kaksipyöräistä sivuvaunutonta moottoripyörää, joka täyttää ajokokeessa käytettävälle moottoripyörälle asetetut vaatimukset, jos opetusta annetaan A1- tai A-luokkaa varten;

2) B-luokan pakettiautoa tai vähintään neljälle henkilölle rekisteröityä B-luokan henkilöautoa, jos opetusta annetaan B-luokkaa varten;

3) kuorma-autoa, jonka todellinen kokonaismassa on vähintään 60 prosenttia sen rekisteröidystä kokonaismassasta, jos opetusta annetaan C1- tai C-luokkaa varten;

4) D-luokan linja-autoa, jos opetusta annetaan D-luokkaa varten ja D1-luokan linja-autoa, jos opetusta annetaan D1-luokkaa varten; ja

5) E-luokkaan kuuluvaa ajoneuvoyhdistelmää, jossa vetoautona on C-luokan kuorma-auto, jos opetusta annetaan CE-luokkaa varten, C1- tai C-luokan kuorma-auto, jos opetusta annetaan C1E-luokkaa varten, D-luokan linja-auto, jos opetusta annetaan DE-luokkaa varten ja D1-luokan linja-auto, jos opetusta annetaan D1E-luokkaa varten.

Kouluajoneuvojen on oltava normaalirakenteisia, eikä niissä saa olla erityistä ajamista helpottavaa hallintalaitetta, jollei ajoneuvolla anneta opetusta yksinomaan sellaisille oppilaille, joiden vamma edellyttää tällaisten laitteiden käyttöä. Normaalirakenteisuutta koskevan vaatimuksen estämättä voidaan kouluajoneuvoksi hyväksyä ajoneuvo, jossa on ABS-jarrut, luistonestojärjestelmä, vakionopeuden säädin tai muu vastaava lisävaruste taikka joka on normaalirakenteisen etu- tai takapyörävetoisen henkilöauton nelipyörävetoinen rinnakkaismalli, maastoauto tai sellaiseksi katsottava ajoneuvo.

Kouluautossa on oltava hinausköysi ja erikseen annettujen määräysten mukainen ensiapupakkaus sekä opettajaa varten erilliset kytkin- ja jarrupolkimet ja taustapeilit. Linja-autossa ja E-luokkaan kuuluvassa ajoneuvoyhdistelmässä ei kuitenkaan tarvitse olla erillisiä hallintalaitteita. Henkilöautossa on oltava opettajalle ja oppilaalle erilliset säädettävät istuimet. Koulukuorma-autossa on oltava etuistuimella turvavyö kutakin istuinpaikkaa kohden.

Koulumoottoripyörässä on oltava opettajaa varten erillinen jarrulaite, jos ajo-opetusta annettaessa opettaja on mukana pyörässä.

Jatko-opetuksessa ei sovelleta mitä tässä pykälässä on säädetty.

14 §
Ajokoe

Ajokokeen vähimmäiskestoaika on 45 minuuttia tai, jos koe suoritetaan C1E-, CE-, D- tai DE-luokkaa varten, 60 minuuttia. Ajoneuvohallintokeskus antaa tarkemmat ohjeet ajokokeen suorittamisesta.

Ajokokeessa käytettävän ajoneuvon on täytettävä opetusajoneuvoja koskevat vaatimukset, sekä 7 ja 8 §:ssä tarkoitettuja opetusajoneuvoja lukuun ottamatta

1) A1-luokan tutkinnossa moottoripyörän sylinteritilavuuden on oltava vähintään 75 cm3 ja enintään 125 cm3, eikä sen teho saa ylittää 25 kW;

2) A-luokan tutkinnossa moottoripyörän sylinteritilavuuden on oltava suurempi kuin 120 cm3 ja suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 100 km/h. Jos ajokoe suoritetaan ajo-oikeuden saamiseksi sellaista ajokorttiasetuksen 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua A-luokan ajoneuvoa varten, jonka teho ylittää 25 kW tai jonka tehon suhde omamassaan ylittää 0,16 kW/kg, moottoripyörän tehon on oltava vähintään 35 kW;

3) B-luokan tutkinnossa ajoneuvon suurimman rakenteellisen nopeuden on oltava vähintään 100 km/h;

4) C1-luokan tutkinnossa kuorma-auton rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 4 000 kg, pituuden vähintään 5 metriä ja suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 80 km/h. Ajoneuvossa on oltava lukkiintumattomat jarrut ja ajopiirturi. Kuormatilan rakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä ja pituudelta on oltava vähintään ohjaamon levyinen ja korkuinen;

5) C-luokan tutkinnossa kuorma-auton rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 12 000 kg ja todellisen kokonaismassan vähintään 10 000 kg, pituuden vähintään 8 metriä, leveyden vähintään 2,40 metriä ja suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 80 km/h. Kuorma-autossa on oltava lukkiintumattomat jarrut, vähintään kahdeksan eteenpäinajovaihdetta ja ajopiirturi. Kuormatilan rakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä ja pituudelta on oltava vähintään ohjaamon levyinen ja korkuinen;

6) D1-luokan tutkinnossa linja-auton rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 4 000 kg, pituuden vähintään 5 metriä ja suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 80 km/h. Ajoneuvossa on oltava lukkiintumattomat jarrut ja ajopiirturi;

7) D-luokan tutkinnossa linja-auton rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 10 000 kg, pituuden vähintään 10 metriä, leveyden vähintään 2,40 metriä ja suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 80 km/h. Ajoneuvossa on oltava lukkiintumattomat jarrut ja ajopiirturi;

8) BE-luokan tutkinnossa ajoneuvoyhdistelmän, jossa vetoautona on B-luokan ajoneuvo, yhteenlasketun rekisteröidyn kokonaismassan on oltava yli 3 500 kg ja suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 100 km/h sekä perävaunun kokonaismassan vähintään 1 000 kg ja todellisen kokonaismassan vähintään 800 kg. Perävaunun korirakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä ja pituudelta on oltava vähintään vetoauton ohjaamon korkuinen ja levyinen, tai kapeampikin edellyttäen kuitenkin, että kuljettajan näkemä taakse on mahdollinen vain käyttämällä ulkopuolisia taustapeilejä;

9) C1E-luokan tutkinnossa ajoneuvoyhdistelmän, jossa vetoautona on C1- tai C-luokan kuorma-auto, pituuden on oltava vähintään 8 metriä ja suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 80 km/h. Perävaunun rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 1 250 kg ja todellisen kokonaismassan vähintään 800 kg. Jos ajoneuvoyhdistelmän vetoautona käytetään C-luokan ajoneuvoa, ajoneuvoyhdistelmän rekisteröidyn kokonaismassan on oltava alle 20 000 kg ja todellisen kokonaismassan alle 15 000 kg. Ajoneuvoyhdistelmässä kuormatilan korirakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä ja pituudelta on oltava vähintään vetoauton ohjaamon korkuinen ja levyinen, tai kapeampikin edellyttäen kuitenkin, että kuljettajan näkemä taakse on mahdollinen vain käyttämällä ulkopuolisia taustapeilejä;

10) CE-luokan tutkinnossa ajoneuvoyhdistelmän, jossa vetoautona on C-luokan kuorma-auto, rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 20 000 kg ja todellisen kokonaismassan vähintään 15 000 kg, pituuden vähintään 14 metriä, leveyden vähintään 2,4 metriä ja suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 80 km/h. Perävaunun pituuden on oltava vähintään 7,5 metriä. Yhdistelmässä on oltava lukkiintumattomat jarrut, vähintään kahdeksan eteenpäinajovaihdetta ja ajopiirturi. Ajoneuvoyhdistelmässä kuormatilan korirakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä ja pituudelta on oltava vähintään vetoauton ohjaamon levyinen ja korkuinen.

11) D1E-luokan tutkinnossa ajoneuvoyhdistelmässä, jonka vetoautona on D1-luokan linja-auto, perävaunun suurimman rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 1 250 kg ja todellisen kokonaismassan vähintään 800 kg sekä suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 80 km/h. Kuormatilan korirakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä ja pituudelta on oltava vähintään kahden metrin levyinen ja korkuinen.

12) DE-luokan tutkinnossa ajoneuvoyhdistelmässä, jonka vetoautona on D-luokan linja-auto, perävaunun suurimman rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 1 250 kg ja todellisen kokonaismassan vähintään 800 kg, leveyden vähintään 2,40 metriä ja suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 80 km/h. Kuormatilan korirakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä on oltava vähintään kahden metrin levyinen ja korkuinen.

Elleivät liikenneturvallisuussyyt muuta vaadi, edellä 2 momentissa mainittuja vaatimuksia ei kuitenkaan sovelleta B-luokan ajoneuvoon, jos tutkinnon suorittajalla on tai on ollut Suomessa tai ulkomailla annettu ajokortti, jonka viimeisestä voimassaolopäivästä on kulunut enintään viisi vuotta. B-luokan ajoneuvon on tällöin täytettävä 6 §:n 1 momentissa mainitut ehdot, sen on oltava normaalirakenteinen ja siinä on oltava turvavyöt tutkinnon suorittajaa ja tutkintoa vastaanottavaa henkilöä varten sekä riittävän tehokas jarrulaite, jota tutkintoa vastaanottava henkilö voi vaikeudetta käyttää.

C1-luokan tutkintoajoneuvon kokonaismassaa koskevaa 2 momentin 4 kohdan vaatimusta ei sovelleta, jos tutkinnon suorittaja esittää tieliikennelain 82 d §:ssä tarkoitetun poikkeusluvan vian, sairauden tai vamman vuoksi erityisin ajolaittein varustetun C1-luokan ajoneuvon ajo-oikeutta varten ja siinä on määritelty sellaisen ajoneuvon kokonaismassa ja varustelu, jonka kuljettamiseen oikeuttavaksi ajo-oikeus on tarkoitettu rajoitettavaksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2003. Sen 2 a § tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä kesäkuuta 2004.

Kouluajoneuvoksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa hyväksyttyä ajoneuvoa saadaan käyttää kuljettajantutkinnon ajokokeessa 30 päivään syyskuuta 2010 saakka mainittu päivä mukaan lukien edellyttäen, että ajoneuvo täyttää tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleet ajokokeessa käytettävää ajoneuvoa koskevat vaatimukset.

Komission direktiivi 2000/56/EY (32000L0056); EYVL N:o L 237, 21.9.2000, s. 45

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Vanhempi hallitussihteeri
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.