799/2003

Annettu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmien hyväksymisestä ja rahastotuen hakemisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 64 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 44/2000, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96, jäljempänä markkinajärjestelyasetus, 15 ja 16 artiklassa tarkoitetun toimintaohjelman hyväksymiseen sekä toimintaohjelmille maksettavan rahastotuen hakemiseen.

Tämän asetuksen lisäksi on noudatettava, mitä säädetään:

1) markkinajärjestelyasetuksessa;

2) neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä toimintarahastojen, toimintaohjelmien ja taloudellisen tuen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1433/2003, jäljempänä rahastotukiasetus; sekä

3) valtioneuvoston asetuksessa hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmasta ja -rahastosta sekä taloudellisesta tuesta (786/2003).

Lisäksi on soveltuvin osin noudatettava, mitä maaseutuelinkeinojen rahoituslaissa (329/1999) säädetään.

2 §
Toimintaohjelmahakemus

Rahastotukiasetuksen IV luvun mukaisen toimintaohjelman hyväksymistä on haettava maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 354 ja hakemukseen on liitettävä lomakkeessa mainitut selvitykset. Hakemus on toimitettava maa- ja metsätalousministeriöön viimeistään toimintaohjelman täytäntöönpanoa edeltävän vuoden 15 päivänä syyskuuta. Ministeriö voi erityisestä syystä käsitellä myös tämän jälkeen jätetyn hakemuksen edellyttäen, että se voidaan käsitellä normaalisti rahastotukiasetuksen 13 artiklan mukaisesti.

Hakemus seuraavien vuosien toimintaohjelman muuttamiseksi on toimitettava maa- ja metsätalousministeriöön viimeistään edeltävän vuoden 15 päivänä syyskuuta. Ministeriö voi erityisestä syystä käsitellä myös tämän jälkeen jätetyn hakemuksen.

Rahastotukiasetuksen 15 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti tehtävästä toimintaohjelman jatkamisesta on ilmoitettava maa- ja metsätalousministeriölle viimeistään 15 päivänä syyskuuta toimintaohjelman jatkamisvuotta edeltävänä vuonna.

3 §
Rahastotuen hakeminen

Markkinajärjestelyasetuksen 15 artiklassa tarkoitettua rahastotukea on haettava maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 357 ja hakemukseen on liitettävä lomakkeessa mainitut selvitykset. Hakemus on toimitettava maa- ja metsätalousministeriöön viimeistääntoimintaohjelman täytäntöönpanovuotta seuraavan vuoden 31 päivänä tammikuuta. Ministeriö voi erityisestä syystä käsitellä myös tämän jälkeen jätetyn hakemuksen.

4 §
Ennakkomaksut

Tuottajaorganisaation, joka hakee rahastotuen maksamista rahastotukiasetuksen 20 artiklan mukaisesti ennakkona, on liitettävä hakemukseen selvitys toimintarahastoon kerätyistä maksuosuuksista sekä todisteet siitä, että aiemmat ennakkomaksut on tosiasiallisesti käytetty.

5 §
Rahastotuen osittainen maksaminen

Tuottajaorganisaation, joka hakee rahastotuen maksamista rahastotukiasetuksen 21 artiklan mukaisesti osittain, on liitettävä hakemukseen selvitys osittaisen maksun kohteena olevista toteutetuista toimenpiteistä sekä niistä aiheutuneista kustannuksista hakemiskuukautta edeltävien kolmen kuukauden ajalta.

6 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2003.

Tätä asetusta sovelletaan hakemuksiin, jotka koskevat 1 päivänä tammikuuta 2004 tai sen jälkeen alkavia toimintaohjelmia.

Hakemus 1 päivänä tammikuuta 2004 alkavasta toimintaohjelmasta on toimitettava maa- ja metsätalousministeriöön viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2003.

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.