798/2003

Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämistoimenpiteitä tuettaessa noudatettavasta menettelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan maaseudun kehittämistoimenpiteitä tuettaessa noudatettavasta menettelystä 20 päivänä helmikuuta 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (129/2002) 48 §:n 1 momentti,

muutetaan 5 §:n 3 momentin 3 kohta, 6 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 momentti, 9 §:n 6 momentti, 10 §:n 1 ja 4 momentti, 15 §:n 1 momentin 11 kohta, 17 §:n 1 momentin 1 kohta, 24 §:n 1 momentin 8 kohta, 37 §:n 1 momentti, 46 §, 47 §, 48 §:n otsikko ja 2 momentti, 50 §:n 1 momentti, 53 §:n 1 momentti, 66 §:n 1 momentti ja

lisätään 5 §:n 3 momenttiin uusi 4 kohta, 15 §:n 1 momenttiin uusi 12 kohta, 17 §:n 1 momenttiin uusi 1 a kohta, 24 §:n 1 momenttiin uusi 9―11 kohta, 54 §:ään uusi 4 momentti ja 64 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

5 §
Tukihakemuksen kohde

Samaan hankkeeseen liittyvää tukea on haettava kuitenkin eri hakemuksella, jos


3) tuettavan kohteen käyttöä tai tuen maksamista koskevat tukiehdot poikkeavat niin olennaisesti tuettavien kohteiden osalta, ettei tukiehtojen selkeyden vuoksi niitä ole tarkoituksenmukaista sisällyttää kaikkien kohteiden osalta samaan päätökseen; tai

4) hankkeen rahoitusta haetaan kahden tai useamman rahalaitoksen kautta siten, että kukin rahalaitos sitoutuu osaltaan siihen hankkeen rahoitukseen, jota avustus ja hakijan omarahoitusosuus ei kata.


6 §
Hakemuksen vireille tulo

Jos INTERREG III -ohjelmasta osarahoitettavan tuen yhteisön rahoitusosuuden myöntää muu viranomainen kuin maakunnan liitto, sovelletaan vireille tuloon kuitenkin, mitä sen osalta hakemuksen vireille tulosta erikseen säädetään tai ohjelmaan osallistuvien valtioiden kesken sovitaan. Valtioneuvoston asetuksen 78 §:n 1 momentin mukaisilla INTERREG III -ohjelman hankkeilla tarkoitetaan ohjelmalohko B:n kehittämishankkeita. Valtioneuvoston asetuksen 78 §:n 2 momentin mukaisissa tapauksissa hakemuksen ratkaisee Kaakkois-Suomen INTERREG III A -ohjelmassa Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus, kun hanke kohdistuu tämän tai Etelä-Savon tai Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskusten toimialueelle; Merenkurkku-MittSkandian INTERREG III A -ohjelmassa Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus, kun hanke kohdistuu sen omalle toimialueelle tai Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen alueelle; Karjalan INTERREG III A -ohjelmassa Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskus, kun hanke kohdistuu tämän tai Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialueelle sekä Etelä-Suomen rannikkoseudun INTERREG III A -ohjelmassa Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus, kun hanke kohdistuu tämän tai Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialueelle. Sen estämättä mitä 1 momentissa säädetään, edellä mainituissa tapauksissa hakemuksen katsotaan tulleen vireille myös silloin, kun se on jätetty hakijan oman alueen työvoima- ja elinkeinokeskukseen.


7 §
Toimenpiteen ja hankkeen toteuttamisen aloittaminen

Työ, toimenpide tai hankkeen muu toteuttaminen katsotaan aloitetuksi ennen hakemuksen vireille tuloa, jos:

1) rakentamisen osalta kaivu- tai muut perustustyöt on aloitettu;

2) muun työn suorittamisen osalta lopullinen urakkasopimus tai työn suorittamista koskeva muu sopimus on tehty ja tosiasialliset työt aloitettu;

3) irtaimiston hankinnan osalta lopullinen hankintasopimus on tehty ja kauppahinta tai sen osa on maksettu lukuun ottamatta käsi- tai varausrahaa;

4) kiinteän omaisuuden hankinnan osalta lopullinen luovutussopimus on allekirjoitettu tai kauppahinta tai sen osa on maksettu lukuun ottamatta käsi- tai varausrahaa; tai

5) tutkimus- ja kehittämishankkeiden osalta tutkimus- tai kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset ovat syntyneet ja, jos kehittämishankkeen toteuttaminen edellyttää oikeusvaikutuksia sisältävän sopimuksen tekemistä, sellainen sopimus on allekirjoitettu.


9 §
Määräaikana haettava tuki

Hakemusta, joka on toimitettu määräaikana ainoastaan sähköpostitse, ei katsota määräaikana saapuneeksi, ellei lailla sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) toisin säädetä.


10 §
Kustannusten hyväksyttävyyden alkamis- ajankohta

Tuettavan toiminnan hyväksyttävä alkamisajankohta sekä hyväksyttävien kustannusten syntyminen ratkaistaan sen ajankohdan perusteella, jona hakemus on tullut vireille toimivaltaisessa työvoima- ja elinkeinokeskuksessa tai, jos maa- ja metsätalousministeriö myöntää tuen, ministeriössä. Valtioneuvoston asetuksen 53 ja 65 §:ssä tarkoitettujen tutkimus- ja kehittämishankkeiden hyväksyttävinä kustannuksina pidetään kuitenkin vain sellaisia kustannuksia, jotka ovat syntyneet aikaisintaan hakuvuotta seuraavan vuoden alusta ja joita ei voida rahoittaa aikaisemmin myönnetystä tuesta. Edellisen estämättä niissä valtioneuvoston asetuksen 79 §:n 2 momentin mukaisissa tapauksissa, joissa hakemuksen voi erityisestä syystä jättää hakuajan jälkeenkin, hyväksyttävien kustannusten alkamisajankohtana pidetään tukipäätöksen antopäivää.


INTERREG III -ohjelmasta rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuus alkaa kuitenkin vasta, kun sekä kansallista tukiosuutta että yhteisön rahoitusosuutta koskeva hakemus on tullut vireille ellei tukikelpoisuuden alkamisesta ole toisin säädetty tai ohjelmaan osallistuvien valtioiden kesken sovittu. Hakijalle on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti kustannusten hyväksyttävyyden alkamisajankohdasta. Mikäli yhteisön rahoitusosuutta koskeva hakemus on kirjattu saapuneeksi eri päivämääränä kuin työvoima- ja elinkeinokeskukseen osoitettu kansallista rahoitusosuutta koskeva hakemus, kustannusten hyväksyttävänä alkamisajankohtana pidetään päivämäärää, joka on myöhäisempi.

15 §
Yrityskohtaista tukea koskevan hakemuksen liitteet

Jollei jäljempänä toisin säädetä, 17, 18, 20, 21 ja 23 §:ssä tarkoitettua yrityskohtaista tukea koskevaan hakemukseen on liitettävä:


11) jäljennös yhteisön kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty;

12) jäljennös INTERREG III -ohjelman sihteeristölle osoitetusta yhteisön rahoitusosuutta koskevasta rahoitushakemuksesta.


17 §
Investointia ja asunnon rakentamista koskevan tukihakemuksen lisäliitteet

Investointia ja asunnon rakentamista koskevaan hakemukseen on 15 §:ssä säädettyjen liitteiden lisäksi liitettävä:

1) rakentamisen osalta silloin, kun rakennushankkeen toteuttaminen edellyttää toimenpide- tai rakennuslupaa tai rakennuksen kustannusarvio ylittää 15 000 euroa, työvoima- ja elinkeinokeskuksen asianomaisen virkamiehen hyväksymät rakennuspiirustukset kolmena sarjana sekä hänen hyväksymänsä kustannusarvio ja rakennussuunnitelma yksikkökustannuslaskelmineen, jos kyseiseen tarkoitukseen on vahvistettu yksikkökustannukset;

1 a) rakentamisen osalta muissa kuin 1 momentin 1 kohdassa mainituissa rakennushankkeissa asemapiirustus tai karttaote kohteen sijainnista, kustannusarvio sitä varten tarkoitetulla lomakkeella, selostus toimenpiteistä ja niiden laajuudesta sekä korjauskohteissa valokuvat lähtötilanteesta;


24 §
Kehittämishankehakemuksen liitteet

Kehittämishanketta koskevaan hakemukseen on liitettävä:


8) verottajalta saatu tai muu riittävä selvitys siitä, ettei hakija ole arvonlisäverovelvollinen, jos tukikelpoisiin kustannuksiin on tarkoitus sisällyttää myös arvonlisäveron osuus ja hakijana on muu kuin valtion virasto tai laitos;

9) jäljennös INTERREG III -ohjelman sihteeristölle osoitetusta yhteisön rahoitusosuutta koskevasta rahoitushakemuksesta;

10) valtioneuvoston asetuksen 52 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaisissa yritysryhmän kehittämishankkeissa kunkin mukana olevan yrityksen kirjallinen sitoumus hankkeeseen osallistumisesta ja suostumus siihen, että tuen määrä jaetaan laskennallisesti yrityskohtaiseksi vähämerkityksiseksi tueksi samassa suhteessa kuin hankkeesta aiheutuvat kustannukset kohdistuvat hankkeeseen osallistuviin yrityksiin;

11) valtioneuvoston asetuksen 59 §:n 5 kohdan mukaisissa hankkeissa tuen saajan ja alihankkijan tai palvelun antajan välinen sopimus, josta ilmenee toimenpiteiden kustannukset ja niiden hinnoittelu tuotantokustannusten mukaisesti sekä kirjallinen sopimus siitä, että tuen saaja voi antaa tarkastavalle viranomaiselle valtioneuvoston asetuksen 59 §:n 5 kohdan mukaisesti kumpaakin osapuolta koskevat tiedot tuettujen toimintojen osalta.

37 §
Rakennus- ja kehittämissuunnitelman tarkastaminen

Rakentamista koskevissa investoinneissa ennen hakemuksen ratkaisemista työvoima- ja elinkeinokeskuksen rakennusmestarin tai vastaavan rakentamisen asiantuntijan on tarkastettava kaikki kolme sarjaa kustannusarviosta, rakennussuunnitelmasta ja rakennuspiirustuksista tai 17 §:n 1 momentin 1 a kohdassa mainitut muut selvitykset. Hakemusta ei saa ratkaista ennen tarkastusta. Tuen saajalle palautetaan yksi sarja hyväksytyistä rakennussuunnitelmasta, kustannusarviosta ja rakennuspiirustuksista. Toinen sarja hyväksytyistä asiakirjoista toimitetaan kunnan rakennusvalvonnasta vastaavalle viranomaiselle. Kolmas sarja jää työvoima- ja elinkeinokeskukselle. Ennen kehittämishanketta koskeva hakemuksen ratkaisemista hakijalle on tarvittaessa varattava tilaisuus korjata kehittämissuunnitelma sellaiseksi, että siitä poistetaan toimenpiteet, joita ei ole mahdollista tukea, ja oikaistaan toteutusaikaa ottaen huomioon hakemuksen käsittelyn vaatima aika. Hyväksytyn kehittämissuunnitelman jäljennös palautetaan tukipäätöksen mukana tuen hakijalle.


46 §
Tuen maksamisen hakeminen

Tuen maksamista haetaan tuen myöntäneeltä viranomaiselta.

Tuen maksamista on haettava nuoren viljelijän aloitustukea lukuun ottamatta maa- ja metsätalousministeriön tarkoitusta varten vahvistamalla lomakkeella, joka toimitetaan tuen saajalle tuen myöntämistä koskevan päätöksen yhteydessä.

47 §
Maksamishakemuksen käsittely

Mitä 28–34 §:ssä säädetään tukihakemuksesta ja sen käsittelystä, koskee soveltuvin osin myös tuen maksamista.

48 §
Tukipäätöksen voimassaoloajan päättyminen

Tuen myöntäneen viranomaisen on ilmoitettava tuen saajalle tukipäätöksen voimassaoloajan päättyneen.


50 §
Irtaimistoavustuksen maksatuserät

Irtaimiston hankintaan myönnetty avustus maksetaan enintään kahdessa erässä toteutuneiden hankintojen mukaisessa suhteessa. Kustannuksiltaan suurissa irtaimistohankinnoissa avustus voidaan kuitenkin maksaa enintään neljässä erässä, kun siihen on erityinen syy ja tuen saaja on hakenut sitä ensimmäisen maksatushakemuksen yhteydessä.


53 §
Yritystoiminnan kehittämisavustuksen maksaminen

Yritysten kehittämiseen myönnetty tuki maksetaan enintään kahdessa erässä. Kustannuksiltaan suurissa kehittämishankkeissa avustus voidaan kuitenkin maksaa enintään neljässä erässä, kun siihen on erityinen syy ja tuen saaja on hakenut sitä ensimmäisen maksatushakemuksen yhteydessä.


54 §
Yritystoiminnan käynnistysavustuksen maksaminen

Yrittäjän oman palkan osalta maksamishakemukseen on liitettävä 3 momentin mukaiset liitteet lukuun ottamatta kohtaa 2.

64 §
Rahoituksen erittely takaisinperintä- päätöksessä

Takaisinperintäpäätöstä tehtäessä on noudatettava 62 §:n 1 momentin 1, 2 ja 3 kohtia.

66 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä helmikuuta 2002. Tämän asetuksen 9 §:n 1 momentti tulee kuitenkin voimaan 2 päivänä huhtikuuta 2002. Asetuksen 2 §:n 4 momentti tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2003. Asetuksen 21 §:n 3 momentti, 22 § ja 42 §:n 3 momentti tulevat voimaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella erikseen säädettävänä ajankohtana.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2003.

Tämän asetuksen 5 §:n 1 momentin 4 kohtaa sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin tuen myöntämistä koskeviin hakemuksiin.

Tämän asetuksen 17 §:n 1 momentin 1 ja 1 a kohtaa sekä 37 §:n 1 momenttia sovelletaan tukihakemuksiin, jotka tulevat vireille 1 päivänä lokakuuta tai sen jälkeen.

50 §:n 1 momenttia ja 53 §:n 1 momenttia sovelletaan myös ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyihin sellaisiin tukipäätöksiin, joiden perusteella tuen maksamista ei ole vielä aloitettu tai se on kesken. Näissä tapauksissa tuen saaja voi hakea maksatuserien lukumäärän lisäystä myöhemmin kuin ensimmäisen maksatushakemuksen yhteydessä. Työvoima- ja elinkeinokeskuksen on ilmoitettava tuen saajalle maksamiskertojen lukumäärää koskevista muutoksista.

Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Kati Möttönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.