786/2003

Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2003

Valtioneuvoston asetus hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmasta ja -rahastosta sekä taloudellisesta tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 64 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96, jäljempänä markkinajärjestelyasetus, 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuen, jäljempänä rahastotuki, myöntämiseen ja maksamiseen sekä 15 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun toimintaohjelman täytäntöönpanoon.

Tämän asetuksen lisäksi on noudatettava, mitä säädetään:

1) markkinajärjestelyasetuksessa; ja

2) neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä toimintarahastojen, toimintaohjelmien ja taloudellisen tuen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1433/2003, jäljempänä rahastotukiasetus.

Lisäksi on soveltuvin osin noudatettava, mitä maaseutuelinkeinojen rahoituslaissa (329/1999) säädetään.

2 §
Viitekausi

Tuottajaorganisaation on haettava rahastotukiasetuksen 4 artiklassa tarkoitetuksi viitekaudeksi:

1) 12 kuukauden pituista ajanjaksoa, joka alkaa aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta kaksi vuotta ennen toimintaohjelman täytäntöönpanovuotta ja päättyy viimeistään toimintaohjelman täytäntöönpanovuotta edeltävänä vuonna 1 päivänä heinäkuuta; tai

2) keskiarvoa kolmelta edeltävältä 12 kuukauden jaksolta, jotka alkavat aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta neljä vuotta ennen toimintaohjelman täytäntöönpanovuotta ja päättyvät viimeistään toimintaohjelman täytäntöönpanovuotta edeltävänä vuonna 1 päivänä heinäkuuta.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa tuottajaorganisaation viitekauden toimintaohjelman hyväksymispäätöksessä.

3 §
Kaupan pidetyn tuotannon arvo

Jos jäsen lähtee tuottajaorganisaatiosta kesken toimintaohjelmavuoden ja liittyy toiseen tuottajaorganisaatioon, ja kyseisten tuottajaorganisaatioiden viitekaudet ovat osaksi tai kokonaan päällekkäiset, rahastotukiasetuksen 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kaksinkertaisen laskennan välttämiseksi jäsenen kaupan pidetyn tuotannon arvo lasketaan päällekkäin menevältä viitekaudelta tai sen osalta ainoastaan vanhan tuottajaorganisaation hyväksi.

Jalostus-, toimitus- ja kuljetuskustannuksia ei oteta huomioon laskettaessa tuotteen arvoa "tuottajaorganisaatiosta" -vaiheessa.

4 §
Toimintarahasto

Tuottajaorganisaation jäsenten markkinajärjestelyasetuksen 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimintarahastoihin maksamat rahoitusosuudet on määriteltävä kaupan pidetyn tuotannon määrän ja/tai arvon perusteella. Tuottajaorganisaatio voi kuitenkin käyttää toimintarahaston kartuttamiseen kokonaan tai osaksi omia varojaan, edellyttäen että varat on saatu rahastotukiasetuksen 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta myynnistä.

Tuottajaorganisaation on päätettävä 1 momentissa tarkoitetusta toimintarahaston kartuttamistavasta organisaation toimivaltaisen elimen kokouksessa.

Tuottajaorganisaation on huolehdittava siitä, että toimintaohjelmaan liittyvät menot ja tulot ovat vaikeuksitta tarkastettavissa tuottajaorganisaation kirjanpidosta ja erotettavissa sen muusta toiminnasta, kuten rahastotukiasetuksen 5 artiklan 2 kohdassa edellytetään.

5 §
Toimintaohjelmia ja toimintarahaston suu- ruutta koskevat muutokset täytäntöönpano- vuoden aikana

Tuottajaorganisaatio voi rahastotukiasetuksen 15 artiklan mukaisesti panna toimintaohjelman täytäntöön ainoastaan osittain, jos hyväksytyn toimintaohjelman täytäntöönpano estyy tai vaikeutuu. Tuottajaorganisaatio voi myös muuttaa toimintaohjelman sisältöä ja jatkaa sen voimassaoloa enintään viideksi vuodeksi.

Toimintaohjelman muutokselle on haettava maa- ja metsätalousministeriön hyväksyntä ennen muutoksen toteuttamista, jos muutos vaikuttaa toimintaohjelman tavoitteisiin. Muihin toimintaohjelmaan täytäntöönpanovuonna tehtäviin muutoksiin ei tarvita maa- ja metsätalousministeriön ennakkohyväksyntää. Muutoksista on kuitenkin viipymättä ilmoitettava kirjallisesti maa- ja metsätalousministeriölle.

Tuottajaorganisaatio voi muuttaa toimintarahaston suuruutta enintään 20 prosentilla, edellyttäen että toimintaohjelman yleiset tavoitteet säilyvät samoina. Edellisessä virkkeessä mainittu toimintarahaston muutos ei edellytä ennakkohyväksyntää, mutta toimintarahaston arvon noususta on kuitenkin viipymättä ilmoitettava maa- ja metsätalousministeriölle.

6 §
Tilakohtaiset investoinnit

Tuottajaorganisaatio voi ottaa toimintaohjelmaan rahastotukiasetuksen I liitteen 17 kohdan mukaisia yksittäisille tiloille sijoitettavia investointeja, edellyttäen että ne liittyvät toimintaohjelman tavoitteisiin ja palvelevat merkittävää osaa tuottajaorganisaation jäsenistä. Kyseisillä investoinneilla tarkoitetaan tuotteiden lajitteluun, pakkaamiseen, varastointiin ja markkinointiin liittyviä investointeja.

Toimintaohjelma voi sisältää myös muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja yksittäiselle tilalle sijoitettavia investointeja, jos kyseessä on jäsenten yhteiskäyttöön tarkoitetut koneet ja laitteet tai kyseessä on 10 §:ssä tarkoitetut kokeellisessa toiminnassa tarvittavat taikka rahastotukiasetuksen I liitteen 1 kohdassa tarkoitetut investoinnit. Toimintarahastosta ei saa rahoittaa yksittäisen tilan maanhankintaa tai tuotantotilojen rakentamista.

Jos toimintaohjelmaan otetaan 1―2 momentissa tarkoitettuja yksittäisiä tiloja koskevia investointeja, tuottajaorganisaation sääntöihin on lisättävä määräykset investoinnin tai sen arvon perimisestä takaisin, jos jäsen lähtee organisaatiosta.

7 §
Investoinnit vuokra-alueelle

Jos toimintaohjelmaan sisällytetään vuokra-alueelle tehtäviä rakennusinvestointeja, on rakennettavan alueen jäljellä olevan vuokra-ajan oltava vähintään viisi vuotta viimeisen tukierän maksamisesta.

Rakennettavaa alaa koskevan vuokrasopimuksen tai hallinnan jakamista koskevan sopimuksen tulee olla vahvistettu maakaaren (540/1995) 10 luvun 2 §:n mukaisella kirjaamisella.

8 §
Hyväksyttävät työkustannukset

Tuottajaorganisaatio voi hakea rahastotukiasetuksen I liitteen 4 kohdassa tarkoitettujen tukikelpoisten henkilöstökustannusten korvaamista kertasummina silloin, kun on kyse laadun säilyttämisestä tai tuotannon suunnittelusta.

Laadun säilyttämisen osalta kertakorvaus on 20 prosenttia ja tuotannon suunnittelun osalta 10 prosenttia toimintarahaston suuruudesta. Tuottajaorganisaatiolle maksettava kertakorvaus voi kuitenkin yhteensä olla enintään 20 prosenttia hyväksytystä toimintarahastosta.

Jos tuottajaorganisaatio hakee 1 momentissa mainittuja kustannuksia kertakorvauksena, sen ei tarvitse esittää työaikakirjanpitoa kyseisistä tehtävistä. Kertakorvattavien toimien osalta on tukihakemuksen yhteydessä lueteltava tehtävään osallistuneet henkilöt sekä valvonnan yhteydessä esitettävä todisteet tehdystä työstä kyseiseltä toimintaohjelmavuodelta.

9 §
Matka- ja majoituskustannukset sekä päivärahat

Toimintaohjelman toimenpiteinä korvattavat matka- ja majoituskustannukset sekä päivärahat huomioidaan toimintarahastossa verohallituksen verovapaista matkakustannusten korvauksista vuosittain antamassa päätöksessä vahvistettujen määrien mukaisesti.

10 §
Kokeellisen tuotannon tukikelpoisuus

Toimintaohjelmaan sisällytettyihin kokeellista tuotantoa koskeviin toimenpiteisiin voidaan myöntää rahastotukea, jos kokeellinen tuotanto täyttää seuraavat edellytykset:

1) hankkeet parantavat kyseisen tuottajaorganisaation vanhoja tuotantomenetelmiä, tuotteita, tai toimintatapoja taikka kehittävät kokonaan uusia;

2) hankkeet ovat kooltaan rajattuja siten, että ne koskevat vain osaa tuottajaorganisaation tuottajista taikka, tiettyjä tuotteita tai tuotemääriä; sekä

3) hankkeiden tulokset ovat siirrettävissä tuottajaorganisaation muidenkin jäsenten käyttöön.

11 §
Tuottajaorganisaation omaan viljelytoimintaan liittyvät investoinnit

Hyväksytyn tuottajaorganisaation omaan viljelytoimintaan liittyviä investointeja ei saa sisällyttää toimintaohjelmaan, lukuun ottamatta 10 §:ssä tarkoitettua toimintaa.

12 §
Kirjanpidon säilyttäminen

Tuen saajan on säilytettävä kaikki tuettuun toimintaan liittyvät kuitit ja muut maksutositteet sekä kirjanpito valvontaa varten siten kuin kirjanpitolain 2 luvun 10 §:ssä säädetään (1336/1997).

13 §
Rahastotuen lakkauttaminen ja takaisin periminen

Rahastotuen lakkauttamisesta ja takaisin perimisestä säädetään rahastotukiasetuksen 24 artiklassa. Rahastotuki voidaan lakkauttaa ja maksettu tuki osaksi tai kokonaan periä takaisin myös maaseutuelinkeinojen rahoituslain 46 §:ssä säädetyin edellytyksin.

Jos takaisin maksettavaksi määrättyä rahastotukea tai sen osaa ei makseta määräajassa, takaisin maksettavaksi määrätylle pääomalle peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:ssä tarkoitetun korkokannan mukaan kunkin erän erääntymispäivästä lukien.

14 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan hedelmän- ja vihannestuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmasta ja -rahastosta sekä yhteisön taloudellisesta tuesta 7 päivänä kesäkuuta 2001 annettu valtioneuvoston asetus (469/2001). Sitä sovelletaan kuitenkin ennen 1 päivää tammikuuta 2004 päättyneisiin toimintaohjelmiin.

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.