779/2003

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2003

Valtioneuvoston asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan ulosottomaksuista 13 päivänä tammikuuta 1995 annetun asetuksen (35/1995) 1 ja 3 §, 6 §:n 1 momentin 1 kohta ja 5 momentti sekä 7 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 3 § ja 6 §:n 1 momentin 1 kohta asetuksessa 1072/2001, sekä

lisätään asetukseen uusi 3 a § ja 5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 730/1996 ja mainitussa asetuksessa 1072/2001, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Paikallisten ulosottoviranomaisten suoritteista peritään valtiolle ulosottomaksuna taulukkomaksua, käsittelymaksua, tilitysmaksua, myyntimaksua, täytäntöönpanomaksua sekä todistus- ja jäljennösmaksua tämän asetuksen mukaan, jollei toisin laissa tai jäljempänä tässä asetuksessa säädetä.

3 §
Käsittelymaksu

Kun täytäntöönpanoasia palautetaan ulosoton hakijalle rahasaatavan perimistä kohdanneen esteen vuoksi tai hakijan peruutettua hakemuksensa, hakijan on suoritettava käsittelymaksuna 6,80 euroa asialta tavallisessa ulosotossa ja 3,40 euroa asialta suppeassa ulosotossa. Jos hakija on pyytänyt saatavansa merkitsemistä ulosottorekisteriin passiivisaatavaksi, hänen on suoritettava käsittelymaksun lisäosana 6,80 euroa asialta. Jos hakemus peruutetaan sen vuoksi, että saaminen ulosoton aikana on suoritettu muulle kuin ulosottoviranomaiselle, käsittelymaksu peritään hakijalta, jollei suoritusta vastaavaa 2 §:ssä mainittua taulukkomaksua ole saatu perityksi velalliselta.

3 a §
Tilitysmaksu

Velkojan on suoritettava hänelle kulloinkin tilitettävästä rahamäärästä tilitysmaksuna 0,5 prosenttia, kuitenkin enintään 200 euroa tilityskerralta.

5 §
Täytäntöönpanomaksu

Täytäntöönpanomaksusta peritään vain puolet, jos häädön hakija on huolehtinut ulosottomiehen kanssa erikseen sovituista häädettävän omaisuuteen kohdistuneista ulosottolain 6 a luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä.


6 §
Todistus- ja jäljennösmaksu

Eri tilauksesta annettavasta todistuksesta tai jäljennöksestä peritään todistusmaksu tai jäljennösmaksu seuraavasti:

1) todistus ulosottorekisteristä ja muu ulosottolaissa säädetty todistus 8,40 euroa ulosottoasialta;


Todistus on maksuton, kun se annetaan:

1) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993) tarkoitetun velkajärjestelyn tai velkajärjestelyä vastaavan sopimuksen taikka takaus- ja vakuusvastuun järjestelyn hakemista varten;

2) talous- ja velkaneuvonnasta annetussa laissa (713/2000) tarkoitetulle talous- ja velkaneuvojalle.

7 §
Maksujen perintä

Ulosottoviranomainen voi vaatia hakijalta 5 §:ssä tarkoitetun täytäntöönpanomaksun ennen täytäntöönpanoon ryhtymistä ja 6 §:ssä tarkoitetun todistusmaksun tai jäljennösmaksun ennen todistuksen tai jäljennöksen antamista. Jos käsittelymaksua, tilitysmaksua, täytäntöönpanomaksua, todistusmaksua ja jäljennösmaksua ei ole peritty ennakkoon tai täytäntöönpanon yhteydessä, ne peritään jälkikäteen erillisellä laskulla.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004.

Tilitysmaksua ryhdytään perimään 1 päivästä syyskuuta 2004.

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2003

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitussihteeri
Kari Liede

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.