712/2003

Annettu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 30 päivänä maaliskuuta 2000 luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä annetun asetuksen (346/2000) 13 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 127/2001;

muutetaan 1 §:n 2 momentti, 3 §, 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti, 8, 8 a, 10 ja 11 §, 12 §:n 2 momentti, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 15 §:n 2 momentti, 17 §, 22 §:n 1 ja 2 momentti ja liite,

sellaisena kuin niistä ovat 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti, 8, 8 a ja 10 §, 12 §:n 2 momentti, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 15 §:n 2 momentti ja 22 §:n 1 ja 2 momentti mainitussa asetuksessa 127/2001 sekä 11 § ja liite osaksi mainitussa asetuksessa 127/2001, sekä

lisätään uusi 6 a §, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Luonnonmukaisesti tuotetuilla maataloustuotteilla, elintarvikkeilla ja alkoholijuomilla tarkoitetaan tässä asetuksessa maataloustuotteita, elintarvikkeita ja alkoholijuomia, joista saadaan niitä markkinoitaessa käyttää neuvoston asetuksen mukaisesti luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia merkintöjä. Luonnonmukaisesti tuotetuilla rehuilla tarkoitetaan tässä asetuksessa rehuja, joista saadaan niitä markkinoitaessa käyttää luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia merkintöjä komission asetuksen (EY) N:o 223/2003 luonnonmukaisesti tuotettuja rehuja, rehuseoksia ja rehuaineita koskevista merkintävaatimuksista mukaisesti.

3 §
Suomessa luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuotannon ja markkinoinnin valvonta

Kasvintuotannon tarkastuskeskus suunnittelee, ohjaa ja valvoo luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuotannon valvontaa. Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuottajia ja tuotantoa valvovat työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastot käyttäen apunaan Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen valtuuttamia tarkastajia siten kuin jäljempänä 2 luvussa säädetään. Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden markkinointia valvovat elintarvikelaissa (361/1995) tarkoitetut valvontaviranomaiset.

4 §
Suomessa luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistuksen ja markkinoinnin valvonta

Elintarvikevirasto suunnittelee ja ohjaa luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistuksen ja markkinoinnin valvontaa. Elintarvikevirasto valvoo luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistajia ja valmistusta käyttäen apunaan valtuuttamiaan tarkastajia. Tässä momentissa tarkoitetusta valvonnasta säädetään tarkemmin 2 luvussa.


6 §
Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuonti Euroopan unionin ulkopuolelta

Elintarvikevirasto suunnittelee ja ohjaa EU:n ulkopuolisista valtioista, jäljempänä kolmannet maat, tuotujen luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maahantuonnin valvontaa. Elintarvikevirasto valvoo toimijoita, jotka tuovat maahan kolmansista maista luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita ja elintarvikkeita käyttäen apunaan valtuuttamiaan tarkastajia. Tässä momentissa tarkoitetusta valvonnasta säädetään tarkemmin 2 luvussa.


6 a §
Luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen valvonta

Kasvintuotannon tarkastuskeskus suunnittelee ja ohjaa luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen valmistuksen ja markkinoinnin valvontaa. Kasvintuotannon tarkastuskeskus valvoo luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen valmistajia ja valmistusta käyttäen apunaan valtuuttamiaan tarkastajia siten kuin jäljempänä 2 luvussa säädetään.

Luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen markkinointia Suomessa valvoo Kasvintuotannon tarkastuskeskus.

Kasvintuotannon tarkastuskeskus suunnittelee ja ohjaa kolmansista maista tuotujen rehujen maahantuonnin valvontaa sekä valvoo edellä mainittujen tuotteiden maahantuontia harjoittavia toimijoita. Tullilaitoksen tehtävänä on huolehtia kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen maahantuonnin valvonnasta siten kuin siitä säädetään neuvoston asetuksessa.

8 §
Valvontajärjestelmään hakeminen

Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmiä ovat 1) kasvintuotannon, 2) eläintuotannon, 3) rehujen valmistustoiminnan, 4) elintarvikkeiden valmistustoiminnan, 5) rehujen maahantuonnin sekä 6) maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maahantuonnin valvontajärjestelmät. Toimijan, joka haluaa saada toimintansa luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän piiriin, on tehtävä tätä koskeva hakemus kasvintuotannon ja eläintuotannon valvontajärjestelmien osalta työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle. Rehujen valmistustoiminnan ja rehujen maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta hakemus on tehtävä Kasvintuotannon tarkastuskeskukselle.

Elintarvikkeiden valmistustoiminnan sekä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta hakemus on tehtävä Elintarvikevirastolle. Myös sellaisen toimijan, joka on sopimuksella antanut kolmansien osapuolien tehtäväksi tuotteiden tuotannon, valmistuksen ja/tai maahantuonnin on hakeuduttava asianomaiseen valvontajärjestelmään.

Hakemus valvontajärjestelmään on tehtävä kasvin- ja eläintuotannon sekä rehujen valmistustoiminnan ja rehujen maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen lomakkeella sekä elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta Elintarvikeviraston lomakkeella.

Ohjeet hakemuksiin liitettävistä selvityksistä ja niiden sisällöstä antaa kasvintuotannon ja eläintuotannon sekä rehujen valmistustoiminnan ja rehujen maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta Kasvintuotannon tarkastuskeskus sekä elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta Elintarvikevirasto.

Edellä mainitut rehujen valmistustoiminnan ja rehujen maahantuonnin valvontajärjestelmät eivät koske sellaista toimijaa, joka kaupan pitämistä varten valmistaa ja/tai tuo maahan sellaisia rehuja, jotka sisältävät vain tavanomaisesti tuotettuja rehuaineita ja joissa käytetään merkintää "voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa asetuksen (ETY) N:o 2092/91 mukaisesti".

8 a §
Vastaanotetun erän asiakirjojen säilyttäminen

Toimijan on varmistettava, että vastaanotettua erää luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita, rehuja ja elintarvikkeita seuraa erän ja sen alkuperän ja tuotantotavan yksilöivä asiakirja, jota tulee säilyttää kaksi vuotta.

10 §
Luonnonmukaisen tuotannon rekisteri

Toimija, joka täyttää neuvoston asetuksessa ja tässä asetuksessa säädetyt edellytykset, merkitään kasvin- ja eläintuotannon sekä rehujen valmistustoiminnan ja rehujen maahantuonnin osalta Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen pitämään luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin. Kasvin- ja eläintuotannon osalta merkintä tehdään siihen luonnonmukaisen tuotannon tuotantosuuntaan, johon toimija on hyväksytty. Elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maahantuonnin osalta toimija merkitään Elintarvikeviraston pitämään luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin siihen luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään, johon toimija on hyväksytty.

Luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin merkitään kunkin toimijan osalta seuraavat tiedot:

1) toimijan nimi, muut yhteystiedot ja hakemuksen saapumispäivä;

2) kasvintuotannon valvontajärjestelmän osalta perus- ja kasvulohkojen tunnukset, joilla luonnonmukainen ja mahdollisesti tavanomainen tuotanto tapahtuu, sekä sellaiset alueet tai tuotantopaikat, joilla ei ole peruslohkotunnusta, mutta joita käytetään esimerkiksi laiduntamiseen, sientenviljelyyn tai keräilytuotantoon;

3) eläintuotannon valvontajärjestelmän osalta eläintuotannon tuotantosuunta ja luonnonmukaisesti sekä mahdollisesti tavanomaisesti kasvatettavista eläimistä eläinten lukumäärä tarkastusajankohtana ja tuotannon mahdollinen kausiluonteisuus;

4) rehujen valmistustoiminnan ja rehujen maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta tieto siitä, millaisista toiminnoista ja tuotteista on kysymys;

5) elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta tieto siitä, millaisista toiminnoista ja tuotteista on kysymys;

6) päivämäärä, jolloin toimija on hyväksytty valvontajärjestelmään;

7) päivämäärä tai päivämäärät, jolloin tuotantotarkastus on hyväksytty;

8) toimijalle neuvoston asetuksen säännösten tai tämän asetuksen säännösten noudattamatta jättämisestä mahdollisesti aiheutuneet seuraamukset; ja

9) muut valvonnan kannalta välttämättömät tiedot.

11 §
Valvontajärjestelmästä eroaminen

Toimijan, joka haluaa erota luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmästä, on jätettävä tätä koskeva kirjallinen ilmoitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle.

12 §
Tuotantotarkastus

Tarkastajan on laadittava tarkastuksesta kertomus (tuotantotarkastuskertomus), joka toimijan on allekirjoitettava. Valtuutettu tarkastaja toimittaa kertomuksen asianomaiselle valvontaviranomaiselle. Asianomainen valvontaviranomainen päättää tuotantotarkastuskertomuksen perusteella tuotantotarkastuksen hyväksymisestä 60 vuorokauden kuluessa siitä, kun valvontaviranomainen on saanut tuotantotarkastuskertomuksen.


13 §
Tarkastajat

Neuvoston asetuksen edellyttämät edellä 9 ja 12 §:ssä tarkoitetut tarkastukset toimijoiden tiloissa tekee kasvintuotannon ja eläintuotannon valvontajärjestelmien osalta työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto tai Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen valtuuttama tarkastaja. Rehujen valmistustoiminnan ja rehujen maahantuonnin järjestelmien osalta tarkastukset tekee Kasvintuotannon tarkastuskeskus tai sen valtuuttama tarkastaja. Elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta tarkastukset tekee Elintarvikevirasto tai sen valtuuttama tarkastaja. Teurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa, joihin on nimetty valtion tarkastuseläinlääkäri, tarkastuksen tekee valtion tarkastuseläinlääkäri.


14 §
Valvontajärjestelmästä poistaminen

Toimija voidaan poistaa valvontajärjestelmästä joko kokonaan tai tietyn tuotantosuunnan osalta. Päätöksen toimijan poistamisesta tekee työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto kasvintuotannon ja eläintuotannon valvontajärjestelmien osalta, Kasvintuotannon tarkastuskeskus rehujen valmistustoiminnan ja rehujen maahantuonnin sekä Elintarvikevirasto elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta.


15 §
Eräät luvat

Elintarvikeviraston tehtävänä on päättää neuvoston asetuksen 11 artiklan 6 kohdassa tarkoitetusta luvasta tuoda maahan luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita, rehuja, elintarvikkeita ja alkoholijuomia kolmansista maista. Elintarvikeviraston pyynnöstä Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on annettava lausunto siitä, onko neuvoston asetuksen 11 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun luvan myöntämiselle perusteet maataloustuotantoa ja rehujen valmistusta koskevien sääntöjen ja valvontamenettelyjen osalta.

17 §
Valvontaviranomaisen tunnusnumero

Kaikissa maataloustuotteissa, rehuissa, elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa, joita markkinoidaan luonnonmukaisesti tuotettuina, on ilmoitettava viimeisen valmistustoimen suorittanutta toimijaa valvovan asianomaisen valvontaviranomaisen tunnusnumero sen mukaan kuin se tämän asetuksen liitteessä ilmoitetaan. Tunnusnumero on sijoitettava pakkausmerkinnöissä toimijan nimen ja osoitteen välittömään yhteyteen.

22 §
Valvontajärjestelmän seuranta ja koulutus

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tehtävänä on kasvin- ja eläintuotannon sekä rehujen valmistustoiminnan ja rehujen maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta ja Elintarvikeviraston tehtävänä elintarvikkeiden valmistustoiminnan ja maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maahantuonnin valvontajärjestelmien osalta laatia vuosittain valvontasuunnitelma 2 luvussa tarkoitetun valvonnan toteuttamista varten.

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tehtävänä on seurata työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen toimintaa tämän asetuksen mukaisissa tehtävissä ja laatia tästä valvonnasta vuosittain kertomus maa- ja metsätalousministeriölle seuraavan kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen, Elintarvikeviraston ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulee laatia suorittamastaan valvonnasta vuosittain kertomus maa- ja metsätalousministeriölle seuraavan kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä.Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä elokuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Työvoima- ja elinkeinokeskusten ennen tämän asetuksen voimaantuloa valtuuttamien tarkastajien valtuutukset ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2003 saakka.

Valmistaja, valmistuttaja tai pakkaaja saa myydä tässä asetuksessa tarkoitettuja luonnonmukaisesti tuotettuja rehuja 1 päivään elokuuta 2004 saakka, vaikka ne eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä valvontaviranomaisen tunnusnumeron osalta. Muu kuin edellä mainittu elinkeinonharjoittaja saa myydä viimeistään 1 päivään elokuuta 2004 sille toimitetut tässä asetuksessa tarkoitetut rehut, vaikka ne eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä valvontaviranomaisen tunnusnumeron osalta.

Komission asetus (EY) N:o 223/2003 (32003R0223); EYVL N:o L 31, 6.2.2003, s. 3

Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri
Timo Rämänen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.