669/2003

Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Valtioneuvoston asetus kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön esittelystä,

muutetaan kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta 2 päivänä marraskuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (924/2000) 1-3 ja 6 §, 7 §:n 2 momentti, 8 §:n 3 momentti ja 9 § seuraavasti:

1 §

Euroopan yhteisön tai ulkoasiainministeriön myöntämä vientilupa vaaditaan viennin tai yhteisötoimituksen sisältäessä:

1) ohjusteknologian valvontajärjestelyyn kuuluvia kaksikäyttötuotteita;

2) kemiallisten ja biologisten tuotteiden valvontajärjestelyyn kuuluvia kaksikäyttötuotteita;

3) tavanomaisten aseiden ja kaksikäyttötuotteiden vientivalvontajärjestelyyn kuuluvia kaksikäyttötuotteita;

4) ydintekniikan kaksikäyttötuotteiden vientivalvontajärjestelyyn kuuluvia tuotteita;

5) kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1334/2000 ja tiettyihin sotilaallisiin loppukäyttöihin liittyvän teknisen avun valvontaa koskevassa yhteisessä toiminnassa (2000/401/YUTP), jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 14 artiklan perusteella, tarkoitettuja tuotteita; tai

6) edellä 1-5 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden valmistuksessa tai käytössä tarvittavaa teknologiaa, palvelua tai muuta hyödykettä.

2 §

Viejän ja yhteisötoimittajan on tehtävä lupahakemus ulkoasiainministeriön määräämällä tavalla.

Hakemuksessa ja sen liitteissä ilmoitetut tiedot sitovat hakijaa. Viennin ja yhteisötoimituksen tai niiden ehtojen olennaisista muutoksista on ilmoitettava ulkoasiainministeriölle.

3 §

Ulkoasiainministeriön lupa myönnetään määräajaksi. Ulkoasiainministeriö voi hakemuksesta muuttaa luvan käytölle asetettuja ehtoja.

Ulkoasiainministeriö voi hakemuksesta antaa viejälle ja yhteisötoimittajalle ennakkotiedon luvan myöntämisen yleisistä edellytyksistä.

Viejän ja yhteisötoimittajan on säilytettävä lupa viiden vuoden ajan sen voimassaoloajan päättymisestä ja vaadittaessa palautettava se ulkoasiainministeriölle.

6 §

Sen lisäksi, mitä 5 §:ssä säädetään, jokaisen luonnollisen henkilön ja oikeushenkilön, joka toimittaa 1 §:ssä tarkoitettuja tuotteita toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon, on 30 päivän kuluessa ensimmäisestä toimituksesta rekisteröidyttävä ulkoasiainministeriössä. Rekisteröityessään toimittajan tulee ilmoittaa nimensä ja osoitteensa, jossa 5 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ja tiedot ovat tarkistettavissa.

7 §

Luvan numero tai tunnus on merkittävä tulli-ilmoitukseen. Tullille on vaadittaessa esitettävä ulkoasiainministeriön todistus 6 §:ssä tarkoitetusta rekisteröitymisestä.

8 §

Vientivalvontaneuvottelukunnassa tulee olla edustettuina ulkoasiainministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, sisäasiainministeriö, puolustusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, suojelupoliisi, tullihallitus sekä teollisuus.


9 §

Tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista valvovat ulkoasiainministeriö ja tullilaitos.


Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä heinäkuuta 2003.

Asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin hakemuksiin sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä.

Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Paula Lehtomäki

Ulkoasiainsihteeri
Helena Silvonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.