668/2003

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maanmittauslaitoksen maksuista 1 päivänä marraskuuta 2001 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (959/2001) 3 § ja asetuksen liite, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 319/2002, seuraavasti:

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään keskimääräiseen omakustannusarvoon perustuva kiinteä maksu tämän asetuksen liitteen mukaisesti, ovat:

1) asemakaavan pohjakartan hyväksyminen;

2) kylän nimen muuttaminen;

3) rekisteriyksikön nimen muuttaminen;

4) kiinteistön laadun muuttaminen;

5) lunastusluvan antaminen lunastuslain 5 §:n 2 momentin (476/1996) nojalla;

6) lunastuslain 59 §:n 1 momentissa (603/1977) tarkoitetun ennakkohaltuunottoluvan myöntäminen erillisenä;

7) lunastuslain 72 c §:ssä (476/1996) tarkoitettu erityisen oikeuden siirtäminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen;

8) lunastuslain 76 §:ssä (1433/2001) tarkoitettu lunastuksen hakijan vaihtaminen silloin, kun hakemus on tehty lunastustoimituksen lopettamisen jälkeen ennen lunastuksen lopettamista; sekä

9) lakiin tai asetukseen perustuva kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietojen luovuttaminen viranomaiselle.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista maksu määrätään suoritteen tuottamiseen käytettävän työajan perusteella, ovat:

Suorite Työajan hinta euroa/tunti
1) kyläjaotuksen muuttaminen; 52,50 €
2) lunastuslain 72 d §:ssä (1433/2001) tarkoitetun erityisen oikeuden käyttötarkoituksen muuttaminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen; sekä 63 €
3) maankäyttö- ja rakennuslain 91 h §:ssä (222/2003) tarkoitetun lausunnon antaminen 71 €

Edellä 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa hakijalta peritään lisäksi ne kopiointi- ja postituskustannukset, jotka aiheutuvat käyttötarkoituksen muuttamispäätöksen antamisesta erityistiedoksiantona alueen omistajille ja oikeuden haltijoille.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2003. Asetuksen liitteen 9 kohdan muuttaminen tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri
Martti Niemelä

Liite

Maanmittauslaitoksen julkisoikeudellisten suoritteiden kiinteät maksut

1. Asemakaavan pohjakartan hyväksyminen

Asemakaavan pohjakartan hyväksyminen: 670 euron perusmaksu lisättynä 55 eurolla jokaiselta 10 hehtaarilta tai sen osalta ja 100 euroa jokaiselta 500 hehtaaria ylittävältä 200 hehtaarilta tai sen osalta.

Ranta-asemakaavan pohjakartan hyväksyminen: kuten edellä, mutta perusmaksu on 420 euroa.

Täydennyskartoituksen hyväksyminen pohjakartaksi: edellä mainitulla tavalla määrätty maksu vähennettynä 25 %:lla.

2. Kylän nimen muuttaminen

Kylän nimen muuttaminen: 120 euroa.

Lisämaksu jokaisesta muusta kylästä, jonka nimi muutetaan samalla päätöksellä: 34 euroa.

3. Rekisteriyksikön nimen muuttaminen

Kiinteistön tai muun rekisteriyksikön nimen muuttaminen: 67 euroa.

Lisämaksu jokaisesta muusta rekisteriyksiköstä, jonka nimi muutetaan samalla päätöksellä: 17 euroa.

4. Kiinteistön laadun muuttaminen

Kiinteistön laadun muuttaminen: 67 euroa.

Lisämaksu jokaisesta muusta kiinteistöstä, jonka laatu muutetaan samalla päätöksellä: 17 euroa.

5. Lunastusluvan antaminen

Luvan antaminen, kun hakija on hankkinut lunastuslain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetut suostumukset ja lausunnot: 530 euroa.

Luvan antaminen kun hakija ei ole hankkinut edellä tarkoitettuja suostumuksia ja lausuntoja: 1176 euroa.

6. Ennakkohaltuunottoluvan myöntäminen erillisenä

Luvan myöntäminen, kun hakija on hankkinut lunastuslain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetut suostumukset ja lausunnot: 352 euroa.

Luvan myöntäminen, kun hakija ei ole hankkinut edellä tarkoitettuja suostumuksia ja lausuntoja: 938 euroa.

7. Erityisen oikeuden siirtäminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen

Erityisen oikeuden siirtäminen: 221 euroa päätökseltä.

Päätöksen merkitseminen kiinteistörekisteriin: 44 euroa jokaista kiinteistörekisterin käyttöoikeusyksikköä kohti.

8. Lunastuksen hakijan vaihtaminen

Lunastuksen hakijan vaihtaminen: 100 euroa.

9. Kiinteistöjen kauppahintarekisterin tiedot

Lakiin tai asetukseen perustuva kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietojen luovuttaminen viranomaiselle: 0,57 euroa kiinteistönluovutukselta.

Lisäksi peritään tietojen luovuttamisesta aiheutuvat kustannukset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.