665/2003

Annettu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2003

Sisäasiainministeriön asetus kunnallisista eläkkeistä

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kunnallisen eläkelain (549/2003) 61 §:n 3 momentin ja 107 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa annetaan kunnallista eläkelakia (549/2003) täydentävät säännökset eläkkeeseen oikeuttavan palvelussuhteen keston laskemisesta, palvelussuhteen alkamispäivästä eräissä tapauksissa sekä eri eläkejärjestelmin kuuluvien eläkkeiden maksamisesta, päätösyhdistelmän antamisesta ja muusta hallinnoinnista vastaavan viimeisen eläkelaitoksen määräytymisestä.

2 §
Palvelussuhteen keston laskeminen

Laskettaessa palvelussuhteen kestoa päivinä kalenterikuukauteen sisältyy 30 päivää. Kalenterikuukausien pituudet tasoitetaan siten, että kuukauden viimeistä päivää ja karkausvuotena myös helmikuun viimeistä edellistä päivää pidetään kuukauden 30. päivänä.

Palvelussuhteen kesto kuukausina lasketaan siten, että 1 momentin mukaan laskettujen päivien lukumäärä jaetaan 30:llä. Eläkkeeseen oikeuttavaa palvelusaikaa ja eläkkeen määrää laskettaessa otetaan tällöin huomioon myös vajaa kuukausi.

3 §
Palvelussuhteen alkamispäivä eräissä tapauksissa

Jos kuukauden ensimmäinen päivä on sunnuntai-, pyhä- tai juhlapäivä taikka muu vapaapäivä ja kunnallisen eläkelain 4 §:n 2 kohdassa tarkoitettu työntekijä ryhtyy tekemään työtään kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä, katsotaan palvelussuhde alkaneeksi kuukauden ensimmäisenä päivänä.

4 §
Viimeinen eläkelaitos samanaikaisissa palvelussuhteissa

Jos työntekijälle oli viimeksi ennen eläketapahtumaa järjestetty samanaikaisesti sekä kunnallisen eläkelain että kunnallisen eläkelain 103 §:n 1 momentissa tarkoitetun muun eläkelain mukainen eläketurva, on kunnallisen eläkelain 103 §:ssä tarkoitettu viimeinen eläkelaitos se eläkelaitos, joka on järjestänyt eläketurvan ensiksi alkaneesta työ- tai virkasuhteesta taikka yrittäjätoiminnasta.

Jos 1 momentissa tarkoitetut työ- tai virkasuhteet taikka yrittäjätoiminta ovat alkaneet samanaikaisesti, viimeinen eläkelaitos on kunnallinen eläkelaitos.

Jos työntekijä 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa hakee vanhuuseläkettä ja varhennettua vanhuuseläkettä samasta ajankohdasta, on kunnallisen eläkelain 103 §:ssä tarkoitettu viimeinen eläkelaitos se eläkelaitos, jonka vakuuttaman työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan perusteella työntekijä hakee vanhuuseläkettä varhentamattomana.

5 §
Viimeinen eläkelaitos haettaessa osa-aikaeläkettä ja osa-aikaeläkkeen jälkeen

Osa-aikaeläkettä haettaessa viimeinen eläkelaitos on eläkelaitos, joka on järjestänyt eläketurvan siitä työ- tai virkasuhteesta taikka yrittäjätoiminnasta, jonka perusteella osa-aikaeläke määrätään.

Jos osa-aikaeläkettä on maksettu samanaikaisesti sekä kunnallisen eläkelain että kunnallisen eläkelain 103 §:n 1 momentissa tarkoitetun muun eläkelain mukaan, uutta eläkettä myönnettäessä viimeinen eläkelaitos on se osa-aikaeläkettä maksanut eläkelaitos, josta myönnettävä uusi eläke alkaa aikaisemmin. Jos uusi eläke alkaa samanaikaisesti, viimeinen eläkelaitos on kunnallinen eläkelaitos.

6 §
Viimeinen eläkelaitos haettaessa perhe-eläkettä

Perhe-eläkettä haettaessa viimeinen eläkelaitos määräytyy edunjättäjän työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan perusteella soveltuvin osin kunnallisen eläkelain 103 §:n ja tämän asetuksen 4 §:n mukaan.

Jos kunnallinen eläkelaitos, valtiokonttori tai jokin yksityisten alojen eläkelaitos maksoi edunjättäjälle ennen hänen kuolemaansa vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys tai osa-aikaeläkettä taikka sukupolvenvaihdoseläkettä, luopumiskorvausta tai luopumistukea kunnallisen eläkelain 103 §:n mukaan, tämä eläkelaitos käsittelee ja ratkaisee myös hänen jälkeensä myönnettävää perhe-eläkettä koskevan hakemuksen ja hoitaa muut viimeiselle eläkelaitokselle kuuluvat eläkelaitoksen tehtävät.

7 §
Eläkehakemuksen siirtäminen toimivaltaiselle eläkelaitokselle

Jos eläkehakemus on tehty muulle kuin kunnallisen eläkelain 103 §:n tai tämän asetuksen 4―6 §:n mukaan toimivaltaiselle eläkelaitokselle, on hakemus siirrettävä toimivaltaiselle eläkelaitokselle. Samoin on meneteltävä, jos eläkehakemus on toimitettu sellaiseen eläkelaitokseen, jossa vakuutettu työ- tai virkasuhde taikka yrittäjätoiminta ei oikeuta eläkkeeseen.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2003. Asetuksen 4―7 §:ää sovelletaan eläkkeisiin, joita koskevat hakemukset tulevat vireille 1 päivänä tammikuuta 2004 tai sen jälkeen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2003

Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen

Hallitusneuvos
Arto Sulonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.