659/2003

Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993) 10 §:n 1 momentin ja 27 §:n 2 momentin, sellaisena kuin ne ovat laissa (588/2003), sekä ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1608/1993) 9 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa (592/2003), nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään hakemukseen liitettävistä selvityksistä haettaessa

1) luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/1993) 10 §:n 1 momentissa tarkoitettua luottolaitoksen toimilupaa,

2) luottolaitostoiminnasta annetun lain 27 §:n 1 momentissa tarkoitettua lupaa perustaa sivukonttori valtioon, joka ei kuulu Euroopan talousalueeseen, tai

3) ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain (1608/1993) 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua sivukonttorin toimilupaa.

2 §
Selvitys perustettavasta luottolaitoksesta

Kirjallisesta lupahakemuksesta on käytävä ilmi toimilupaa hakevan luottolaitoksen täydellinen toiminimi, käytettävät aputoiminimet, posti- ja käyntiosoite sekä kotipaikka.

Hakemukseen on liitettävä:

1) jäljennös hakijan voimassa olevasta yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä;

2) ote tai jäljennös yhtiökokouksen, isäntien kokouksen tai osuuskunnan kokouksen päätöksestä mahdollisine liitteineen, jolla yhtiöjärjestys tai säännöt on päätetty muuttaa vastaamaan luottolaitoksen yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen edellytyksiä ja josta ilmenee yhteisön aikomus hakea luottolaitoksen toimilupaa;

3) yhteisön kaupparekisteriote.

Perustettavan luottolaitoksen lupahakemukseen on liitettävä mahdollisine liitteineen:

1) ote tai jäljennös luottolaitoksen perustamista koskevasta päätöksestä, jos perustajana on oikeushenkilö;

2) kunkin perustajan kaupparekisteriote, jos perustaja on oikeushenkilö, tai selvitys kustakin perustajasta, jos perustaja on luonnollinen henkilö;

3) jäljennös perustamiskirjasta;

4) jäljennös mahdollisesta perustamiskokouksen pöytäkirjasta.

Kombinaatiosulautumisessa tai jakautumisessa perustettavan luottolaitoksen toimilupahakemukseen on liitettävä sulautumissuunnitelma tai jakautumissuunnitelma.

3 §
Perustamispääoma

Jos luottolaitokselta edellytetty luottolaitostoiminnasta annetun lain 13 §:ssä tarkoitettu osake-, osuus- tai peruspääoma on toimilupaa haettaessa kokonaan maksettu, toimilupahakemukseen on liitettävä selvitys siitä, että maksettu määrä on yhteisön omistuksessa ja hallinnassa. Hakemukseen on myös liitettävä yhteisön tilintarkastajien allekirjoittama todistus siitä, että perustamispääoman maksua koskevia säännöksiä on noudatettu.

Jos luottolaitoksen perustamispääomaa ei ole toimilupaa haettaessa maksettu, hakemukseen on liitettävä selvitys perustamispääoman maksamista koskevista sitoumuksista. Selvityksen tulee sisältää yhteisön perustamiskirja tai merkintälista, johon osakkeet tai osuudet on merkitty, sekä tiedot merkitsijöistä ja näiden merkinnöistä. Hakemukseen on lisäksi liitettävä jäljennös kunkin merkitsijänä olevan oikeushenkilön perustamispääoman merkitsemistä koskevasta päätöksestä sekä merkitsijän kaupparekisteriote.

Jos perustamispääomaa on merkitty oikeuksin tai velvollisuuksin panna yhteisöön osaketta tai osuutta vastaan muuta omaisuutta kuin rahaa taikka perustamispääoma on kokonaan tai osaksi maksettu muuna kuin rahana, hakemukseen on liitettävä osakeyhtiölain (734/1978) 2 luvun 4 a §:ssä tarkoitettu lausunto.

4 §
Selvitys tärkeimmistä omistajista

Hakemuksesta on käytävä ilmi luottolaitoksen sellaiset omistajat, joiden omistusosuus luottolaitoksesta suoraan tai välillisesti on vähintään yksi kahdeskymmenesosa. Hakemuksesta on käytävä ilmi kunkin omistajan omistusosuuden suuruus luottolaitoksen osake-, osuus- tai peruspääomasta sekä omistajien henkilö- ja yhteystiedot. Hakemukseen on myös liitettävä selvitys sellaisista sopimuksista tai muista järjestelyistä, jotka johtavat tai saattavat johtaa tässä momentissa tarkoitetun omistusosuuden syntymiseen. Jos omistaja on oikeushenkilö, hakemukseen on liitettävä sanotun oikeushenkilön kaupparekisteriote tai muu vastaava selvitys.

Hakemukseen on liitettävä selvitys 1 momentissa tarkoitetun omistajan taloudellisesta asemasta, jonka tulee sisältää myös tiedot omistajan luottolaitokselta saamista luotoista ja luotonantoon rinnastettavista eristä. Jos omistaja on oikeushenkilö, hakemukseen on liitettävä tilinpäätöstiedot ja, jos omistaja on konsernin osa, konsernitilinpäätöstiedot liitteineen kolmelta viimeiseltä tilikaudelta. Jos viimeisin tilinpäätös on laadittu aiemmin kuin kuusi kuukautta ennen hakemuksen jättämistä, hakemukseen on liitettävä yhteisön hallituksen päiväämä ja allekirjoittama selvitys tilinpäätöksen laatimisen jälkeen sattuneista yhteisön taloudelliseen asemaan olennaisesti vaikuttaneista tapahtumista sekä yhteisön hakemushetken taloudellisesta tilanteesta ja tuloksesta.

5 §
Luottolaitoksen johto

Hakemukseen on liitettävä otteet tai jäljennökset tarpeellisista perustamiskokouksen, yhtiökokouksen, isäntien kokouksen, osuuskunnan kokouksen, hallintoneuvoston kokouksen ja hallituksen kokouksen pöytäkirjoista taikka muista yhteisön ulkopuolisen tahon laatimista asiakirjoista, joista ilmenevät luottolaitokselle valitut hallintoneuvoston ja hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä yhteisölle valittu toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja.

6 §
Sopivuus- ja luotettavuusselvitys

Luottolaitoksen hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan sopivuuden ja luotettavuuden selvittämiseksi hakemukseen on liitettävä näistä henkilöistä seuraavat tiedot:

1) ansioluettelo, josta ilmenevät henkilön syntymäaika ja -paikka, koulutus, asema luottolaitoksessa ja mahdolliset aikaisemmat tehtävät luottolaitosalalla, aikaisempi työkokemus sekä osallistuminen merkittäviin koulutusohjelmiin tai ammatillisiin kursseihin;

2) ote liiketoimintakieltorekisteristä;

3) todistus siitä, että henkilö hallitsee itseään ja omaisuuttaan;

4) selvitys mahdollisista rekisteröidyistä maksuhäiriöistä ja ulosotossa olevista saatavista;

5) omakätisesti allekirjoitettu kirjallinen vakuutus hyvämaineisuudesta, jonka tulee sisältää luottolaitoksen nimi, henkilön täydellinen nimi ja mahdolliset aikaisemmat nimet, syntymäaika ja -paikka sekä vakuutus siitä, ettei henkilö ole saanut huomautusta tehtäväänsä asetetulta valvontaelimeltä, taikka selvitys rikkomuksesta, josta on aiheutunut edellä mainittu seuraamus;

6) selvitys mahdollisesta muusta sellaisesta seikasta, jota henkilö pitää olennaisena arvioitaessa tämän sopivuutta ja luotettavuutta.

Luottolaitoksen omistajana olevan yhteisön hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä sekä toimitusjohtajasta ja varatoimitusjohtajasta hakemukseen on liitettävä 1 momentissa tarkoitettu sopivuus- ja luotettavuusselvitys, jos yhteisön omistusosuus luottolaitoksesta on vähintään yksi kahdeskymmenesosa. Jos joku muu kuin edellä tarkoitettu taho käyttää omistajana olevassa yhteisössä tosiasiallista määräysvaltaa, tästä on annettava vastaava selvitys. Lisäksi vastaava selvitys on annettava omistajana olevasta luonnollisesta henkilöstä, jos tämän omistusosuus on vähintään yksi kahdeskymmenesosa.

Jos Rahoitustarkastuksella ei ole oikeutta saada luottolaitostoiminnasta annetun lain 17 a §:n 3 momentissa tarkoitetun asian selvittämiseksi toisesta valtiosta rikosrekisterin otetta, hakemukseen on liitettävä rikosrekisterilaissa (770/1993) tarkoitettua rikosrekisterin otetta vastaava viranomaisen tai muun rekisterinpitäjän antama rekisterin ote tai todistus.

7 §
Selvitys merkittävistä sidonnaisuuksista

Hakemukseen on liitettävä selvitys luottolaitostoiminnasta annetun lain 4 a §:ssä tarkoitetuista merkittävistä sidonnaisuuksista. Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys sopimuksista tai muista järjestelyistä, jotka johtavat tai saattavat johtaa merkittävän sidonnaisuuden syntymiseen.

8 §
Tilintarkastajat

Hakemuksesta on käytävä ilmi luottolaitoksen tilintarkastajien nimet sekä se, kuka tilintarkastajista tai mikä tilintarkastusyhteisöistä on luottolaitostoiminnasta annetun lain 43 §:ssä tarkoitettu Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Hakemukseen on lisäksi liitettävä ote tai jäljennös tilintarkastajien valitsemista koskevan yhtiökokouksen, isäntien kokouksen, osuuskunnan kokouksen tai perustamiskokouksen pöytäkirjasta.

9 §
Taloudelliset toimintaedellytykset

Luottolaitoksen taloudellisten toimintaedellytysten selvittämiseksi hakemukseen on liitettävä:

1) liiketoimintasuunnitelma ja kuvaus toiminnalle asetetuista tavoitteista seuraavalle kolmelle vuodelle, joista käy ilmi aiottu liiketoiminta, tuotteet, arvioitu markkinaosuus, asiakaskunta, riskialuekohtaiset riskinottotasot, henkilöstö ja palkitsemisjärjestelmät;

2) kannattavuusarviot ja -tavoitteet sekä tulos- ja tase-ennusteet ja niiden perusteet seuraavalle kolmelle vuodelle;

3) arvio omien varojen riittävyydestä seuraavalle kolmelle vuodelle ja suunnitelma riittävän vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden varmistamiseksi.

Liiketoimintasuunnitelman tulee sisältää selvitys ulkoistettavista sekä asiamiehen välityksellä harjoitettaviksi aiotuista toiminnoista. Hakemuksesta on käytävä ilmi ulkoistettavia toimintoja hoitavien sekä asiamiesten nimet ja yhteystiedot.

Jos hakijalla on aiempaa liiketoimintaa, hakemukseen on liitettävä tilinpäätöstiedot ja, jos hakija on konsernin osa, konsernitilinpäätöstiedot liitteineen viideltä viimeiseltä tilikaudelta. Jos viimeisin tilinpäätös on laadittu aiemmin kuin kuusi kuukautta ennen hakemuksen jättämistä, hakemukseen on liitettävä yhtiön hallituksen päiväämä ja allekirjoittama selvitys tilinpäätöksen laatimisen jälkeen sattuneista yhtiön taloudelliseen asemaan olennaisesti vaikuttaneista tapahtumista sekä yhtiön hakemushetken taloudellisesta tilanteesta ja tuloksesta.

10 §
Talletustoiminta ja muiden takaisinmaksettavien varojen vastaanottaminen yleisöltä

Liiketoimintasuunnitelmasta on käytävä ilmi suunniteltu talletustoiminta tai muu takaisinmaksettavien varojen vastaanottaminen yleisöltä sekä toiminnan sisältö ja laajuus. Hakemukseen liitettävistä selvityksistä tulee myös käydä ilmi suunniteltu tilijärjestelmä sekä se, miten varojen siirto ja nosto tililtä tapahtuu sekä luonnokset asiakkaan kanssa solmittavien tilisopimusten yleisiksi ehdoiksi. Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys talletustoimintaan ja muiden takaisinmaksettavien varojen vastaanottamiseen yleisöltä liittyvien riskien hallinnasta ja seurannasta.

11 §
Maksujenvälitys

Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä, miten luottolaitoksen omia ja sen asiakkaiden maksuja välitetään sekä siitä, mihin maksujen välitysjärjestelmiin luottolaitos aikoo liittyä ja miten se käytännössä tapahtuu. Lisäksi on esitettävä selvitys maksujenvälitykseen liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnan järjestämisestä sekä selvitys maksujenvälityksen jatkuvuuden varmistamisesta häiriötilanteissa.

12 §
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Hakemukseen on liitettävä kuvaus:

1) luottolaitoksen organisaatiosta, tehtävien ja vastuiden jaosta sekä päätöksentekojärjestelmästä;

2) sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja liiketoiminnasta riippumattoman riskienhallinnan arvioinnin järjestämisestä;

3) sisäisen tarkastuksen järjestämisestä;

4) toimintojen laillisuuden ja sisäisten menettelytapojen noudattamisen valvonnan järjestämisestä;

5) riittävän tiedonkulun sekä riskienhallinnan ja muun sisäisen valvonnan turvaamisesta ulkoistettavien ja asiamiehen välityksellä harjoitettavien toimintojen osalta;

6) riski-, tulos- ja muusta raportoinnista johdolle;

7) asiakirjojen säilytystavoista.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta organisaatiokuvauksesta on käytävä ilmi kukin sellainen yksikkö, jonka toiminnasta saattaa syntyä luotto-, markkina- tai rahoitusriskejä tai muita liiketoiminnasta johtuvia riskejä.

Hakemukseen on lisäksi liitettävä luottolaitoksen päätöksentekoelinten työjärjestykset ja luottolaitoksessa sovellettavat sisäiset toimintaohjeet.

13 §
Luotto-, markkina- ja rahoitusriskit

Hakemukseen on liitettävä seuraavat kuvaukset luottoriskistä:

1) luotonmyönnön tavoitteet ja riskinoton periaatteet;

2) luottoriskien tunnistamis-, mittaamis-, seuranta- ja valvontajärjestelmät;

3) luotonmyöntöprosessi;

4) luottoriskien hallinnan arviointi.

Hakemukseen on lisäksi liitettävä kuvaus korko-, valuutta-, osake-, hyödyke- ja rahoitusriskin hallinnan periaatteista. Kuvauksen tulee sisältää riskien tunnistaminen, riskien mittausperiaatteet sekä periaatteet, joilla riskilimiitit asetetaan. Hakemukseen tulee liittää selvitys kaupankäyntivaraston määrittelystä sekä sijoitustoiminnan periaatteista.

14 §
Operatiiviset riskit

Hakemukseen on liitettävä kuvaus ja arvio luottolaitoksen kaikkiin merkittäviin tuotteisiin, toimintoihin, prosesseihin ja järjestelmiin liittyvistä operatiivisista riskeistä sekä kuvaus uuden tuotteen tai palvelun hyväksymismenettelystä. Hakemuksessa on lisäksi oltava selvitys luottolaitoksen vakuutusturvasta.

Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä, miten luottolaitos on varautunut toiminnan jatkumiseen häiriötilanteissa. Hakemukseen on lisäksi liitettävä luottolaitoksen keskeisten toimintojen jatkuvuussuunnitelmat.

15 §
Asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmä

Hakemukseen on liitettävä selvitys ja johdon hyväksymät sisäiset ohjeet asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmästä ja siitä, miten varmistutaan rahanpesun estämiseksi ja terrorismin rahoituksen vastustamiseksi annettuihin määräyksiin sisältyvän huolellisuus- ja ilmoitusvelvollisuuden noudattamisesta. Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys tunnistamisasiakirjojen säilyttämisestä, vastuuhenkilöistä ja henkilökunnan koulutusohjelmasta.

16 §
Tietojärjestelmät ja tietoturvallisuus

Hakemukseen on liitettävä kuvaus luottolaitoksen tietojärjestelmistä, tietohallintostrategiasta ja tietohallinto-organisaatiosta. Hakemuksessa tulee kuvata myös ulkoistettavat tietotekniikkapalvelut.

Hakemukseen on liitettävä kuvaus luottolaitoksen tietoturvallisuusorganisaatiosta ja eri yksiköiden tietoturvallisuusvastuista, tietoturvallisuusperiaatteista ja tietoturvallisuuteen liittyvien riskien hallinnasta sekä siitä, miten luottolaitoksen omaa tietoturvallisuutta arvioidaan. Hakemukseen on lisäksi liitettävä luottolaitoksen tietoturvallisuuteen liittyvät keskeiset ohjeet.

17 §
Kirjanpitojärjestelmä

Hakemukseen on liitettävä selvitys luottolaitoksen kirjanpitojärjestelmästä ja käytettävistä kirjanpitokirjoista sekä tositelajeista ja niiden säilytystavoista.

18 §
Euroopan talousalueen ulkopuoliseen valtioon perustettavan sivukonttorin lupahakemukseen liitettävät tiedot

Suomessa toimiluvan saaneen luottolaitoksen on liitettävä sivukonttorin perustamista Euroopan talousalueen ulkopuoliseen valtioon koskevaan lupahakemukseen:

1) jäljennös luottolaitoksen toimivaltaisen elimen päätöksestä perustaa sivukonttori toiseen valtioon;

2) sijaintivaltion asianomaisen viranomaisen lupa sivukonttorin perustamiseen, jos tällainen lupa vaaditaan kyseisessä valtiossa;

3) selvitys kyseessä olevan valtion luottolaitoksen toimintaa ja valvontaa koskevasta lainsäädännöstä;

4) selvitys Rahoitustarkastuksen valvonta- ja tietojensaantioikeuksista sivukonttorissa;

5) selvitys sijaintivaltion valvontaviranomaisen valvontaoikeuksista sivukonttorissa;

6) sivukonttorin liiketoimintasuunnitelma

7) selvitys sivukonttorin organisaatiorakenteesta;

8) selvitys sivukonttorin johdosta ja 6 §:ssä tarkoitettu sopivuus- ja luotettavuusselvitys sivukonttorin johdosta;

9) selvitys siitä, miten luottolaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta järjestetään sivukonttorissa;

10) selvitys raportoinnista sivukonttorista pääkonttoriin.

19 §
Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa toimiluvan saaneen luottolaitoksen Suomeen perustettavan sivukonttorin toimi- lupahakemukseen liitettävät tiedot

Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa toimiluvan saaneen luottolaitoksen on liitettävä Suomeen perustettavan sivukonttorin toimilupahakemukseen luottolaitoksen osalta:

1) virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös luottolaitoksen toimiluvasta sen kotivaltiossa;

2) kotivaltion asianomaisen viranomaisen lupa sivukonttorin perustamiseen Suomeen, jos tällainen lupa on luottolaitoksen kotivaltion lainsäädännön mukaan sivukonttorin perustamisen edellytys;

3) ote tai jäljennös luottolaitoksen päättävien elinten kokouksen päätöksestä, jolla on päätetty perustaa Suomeen sivukonttori, ja selvitys perustamisessa noudatettavasta menettelystä;

4) edellä 2―8 ja 14 §:ssä sekä 9 §:n 2 momentissa tarkoitetut selvitykset luottolaitoksesta.

Sivukonttorin osalta toimilupahakemukseen on liitettävä:

1) sivukonttorin liiketoimintasuunnitelma, jonka tulee sisältää edellä 9 §:n 1 ja 2 momentissa ja 10―17 §:ssä tarkoitetut selvitykset;

2) selvitys sivukonttorin organisaatiosta sekä edellä 6 §:ssä tarkoitettu sopivuus- ja luotettavuusselvitys sivukonttorin johdosta;

3) selvitys raportointijärjestelmästä sivukonttorista pääkonttoriin sekä valvoville viranomaisille;

4) selvitys siitä, miten luottolaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta sivukonttorissa järjestetään.

Luottolaitoksen valvonnasta ja luottolaitoksen kotivaltion lainsäädännöstä hakemukseen on liitettävä:

1) selvitys Rahoitustarkastuksen tietojensaantioikeudesta luottolaitoksen kotivaltion valvontaviranomaisilta;

2) selvitys Rahoitustarkastuksen tarkastus- ja tietojensaantioikeudesta sivukonttorissa;

3) selvitys luottolaitoksen kotivaltion valvontaviranomaisen oikeudesta tarkastaa ja valvoa Suomessa sijaitsevaa sivukonttoria;

4) selvitys luottolaitoksen toimintaa ja valvontaa koskevasta luottolaitoksen kotivaltion lainsäädännöstä sekä selvitys rahoitusjärjestelmän rikollisen hyväksikäytön estämistä koskevasta lainsäädännöstä.

Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys luottolaitoksen kotivaltion talletussuojajärjestelmästä ja sijoittajien korvausrahastoa vastaavasta järjestelmästä sekä siitä, kuuluuko luottolaitos ja sen ulkomailla sijaitseva sivukonttori näiden järjestelmien piiriin. Selvityksestä on ilmettävä kotivaltion suojan taso.

20 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä heinäkuuta 2003.

Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Ylitarkastaja
Katri Nuotio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.