598/2003

Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003

Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 18 päivänä joulukuuta 1992 panttilainauslaitoksista annetun lain (1353/1992) 4 §, 5 §:n 2 momentti, 5 a §:n 1 momentin johtolause ja 2 ja 3 momentti, 5 b § sekä 30 §:n 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 4 § osaksi laissa 769/1997, 5 §:n 2 momentti, 5 a §:n 1 momentin johdantokappale sekä 2 ja 3 momentti, 5 b § sekä 30 §:n 3 momentti mainitussa laissa 769/1997, seuraavasti:

4 §

Panttilainaustoiminnan harjoittamiseen on haettava toimilupa Rahoitustarkastukselta. Toimilupa voidaan myöntää myös perustettavalle panttilainauslaitokselle ennen sen rekisteröimistä.

Toimilupahakemuksessa on annettava tarpeellinen selvitys panttilainauslaitoksen omistajista ja heidän omistusosuuksistaan, hallinnosta sekä hallintoa hoitavista henkilöistä. Hakemukseen on liitettävä perustamiskirja. Rahoitustarkastuksella on oikeus vaatia myös muita tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Panttilainauslaitoksen toimilupahakemuksesta on pyydettävä asianomaisen paikkakunnan poliisin lausunto.

5 §

Rahoitustarkastuksella on oikeus toimiluvan hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan panttilainauslaitoksen liiketoimintaa koskevia, valvonnan kannalta tarpeellisia ehtoja.

5 a §

Rahoitustarkastus voi peruuttaa panttilainauslaitoksen toimiluvan, jos:


Jos Rahoitustarkastus peruuttaa 1 momentin nojalla panttilainauslaitoksen toimiluvan, Rahoitustarkastus voi samalla antaa määräyksiä siitä, miten toiminnan lopettamisen tulee tapahtua.

Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava toimiluvan peruuttamisesta rekisteriviranomaiselle.

5 b §

Rahoitustarkastus voi panttilainauslaitoksen hakemuksesta peruuttaa panttilainauslaitoksen toimiluvan, jos panttilainauslaitos on päättänyt lopettaa luvanvaraisen toiminnan harjoittamisen. Toimiluvan peruuttamiseen sovelletaan, mitä 5 a §:n 2 ja 3 momentissa säädetään.

30 §

Osakeyhtiölain 2 luvun 1 §:n 2 momentissa ja 8 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan antaa panttilainauslaitokselle Rahoitustarkastus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Jos valtiovarainministeriöltä on haettu tässä laissa tarkoitettua lupaa ennen tämän lain voimaantuloa, luvan käsittelyyn sovelletaan tämän lain voimaantullessa voimassa olevaa lakia.

HE 175/2002
TaVM 27/2002
EV 277/2002

Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.