576/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2003

Valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 23 päivänä elokuuta 2002 annetun työturvallisuuslain (738/2002) 10 ja 38 §:n ja räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain (263/1953) 1 §:n, sellaisena kuin se on laeissa 89/1983 ja 1351/1991, nojalla:

1 §
Tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamien vaarojen ennaltaehkäisy ja torjunta työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi sekä yleisen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi.

2 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan työturvallisuuslain (738/2002) tarkoittamassa työssä, jossa saattaa esiintyä räjähdyskelpoisten ilmaseoksien aiheuttamia vaaroja.

Tätä asetusta sovelletaan myös yleisen turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi siltä osin kuin räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttaman vaaran torjunnasta ei ole muualla säädetty.

Tässä asetuksessa työnantajalle asetetut velvollisuudet koskevat soveltuvin osin myös muuta toiminnanharjoittajaa.

Tätä asetusta ei sovelleta:

1) potilaan hoitoon tarkoitetuissa tiloissa;

2) kaasulaiteasetuksessa (1434/1993) tarkoitettujen kaasumaisia polttoaineita käyttävien laitteiden käyttöön;

3) räjähdysaineiden tai epävakaiden kemiallisten aineiden valmistamiseen, käsittelyyn, käyttöön, varastointiin ja kuljetukseen;

4) avo- ja kaivoslouhintatoimintaan; ja

5) kuljetusvälineiden käyttöön, lukuunottamatta niitä, jotka on tarkoitettu käytettäviksi räjähdysvaarallisissa tiloissa.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) räjähdyskelpoisella ilmaseoksella seosta, jossa toisena osana on normaalipaineinen ilma ja toisena osana on kaasun, höyryn, sumun tai pölyn muodossa olevia palavia aineita ja jossa palaminen leviää syttymisen jälkeen koko palamattomaan seokseen;

2) räjähdysvaarallisella tilalla tilaa, jossa voi esiintyä räjähdyskelpoista ilmaseosta siinä määrin, että erityiset suojelutoimenpiteet työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi taikka yleisen turvallisuuden ylläpitämiseksi tai henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi ovat tarpeen;

3) palavalla aineella ainetta, joka voi muodostaa räjähdyskelpoisen ilmaseoksen, jollei sen ominaisuuksien selvittäminen ole osoittanut, että se muodostaessaan seoksen ilman kanssa ei kykene itsenäisesti ylläpitämään laajenevaa räjähdystä; ja

4) työvälineellä työssä käytettäviä koneita, välineitä ja muita laitteita sekä niiden asennettuja yhdistelmiä.

4 §
Työnantajan yleiset velvollisuudet

Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi työnantajan on 5 ja 6 §:ssä tarkoitettujen vaaran ja sen merkityksen arviointia koskevien periaatteiden mukaisesti toteutettava tarvittavat toimenpiteet, että:

1) räjähdysvaarallinen tila on sellainen, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja;

2) räjähdysvaarallisessa tilassa varmistetaan asianmukainen valvonta vaaran merkityksen arviointia koskevien periaatteiden mukaisesti käyttäen asianmukaisia teknisiä välineitä.

5 §
Räjähdysvaaran selvittäminen ja sen merkityksen arviointi

Työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava räjähdyskelpoisten ilmaseosten aiheuttamat vaarat ja arvioitava niiden merkitys ottaen huomioon erityisesti seuraavat seikat:

1) räjähdyskelpoisten ilmaseosten syntymisen ja esiintymisen todennäköisyys ja kesto;

2) sähköstaattisten purkauksien ja muiden syttymislähteiden sekä niiden aiheuttamien syttymisten todennäköisyys;

3) laitteistot, käytetyt aineet, prosessit ja niiden mahdolliset yhteisvaikutukset; ja

4) ennalta arvattavien vaikutusten laajuus.

Räjähdysvaaraa ja sen merkitystä arvioitaessa on otettava huomioon myös muut räjähdysvaaraan vaikuttavat tekijät.

Lisäksi on otettava huomioon tilat, joista on tai voi olla avoin yhteys räjähdysvaarallisiin tiloihin.

6 §
Räjähdysten estäminen ja räjähdyksiltä suojautuminen

Työnantajan on ryhdyttävä asianmukaisiin teknisiin tai työjärjestelyitä koskeviin toimenpiteisiin räjähdysten estämiseksi ja mahdollisilta räjähdyksiltä suojautumiseksi seuraavien periaatteiden mukaisesti:

1) räjähdyskelpoisten ilmaseosten muodostumisen estäminen tai, jos tämä ei toiminnan luonteen vuoksi ole mahdollista, ja räjähdyskelpoisten ilmaseosten syttymisen estäminen;

2) räjähdyksen vahingollisten vaikutusten vähentäminen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Tarvittaessa näihin toimenpiteisiin on yhdistettävä ja niitä on täydennettävä räjähdyksen leviämistä ehkäisevillä toimenpiteillä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet on tarkistettava säännöllisesti ja aina, kun merkittäviä muutoksia ilmenee.

7 §
Räjähdysvaaralliset tilat

Työnantajan on luokiteltava räjähdysvaaralliset tilat liitteen 1 mukaisesti ja varmistettava, että niissä noudatetaan liitteen 2 vähimmäisvaatimuksia.

Räjähdysvaarallisiksi luokiteltujen tilojen sisäänkäyntien yhteydessä on tarvittaessa oltava liitteen 3 mukainen merkintä.

8 §
Räjähdyssuojausasiakirja

Työnantajan on huolehdittava siitä, että edellä 5 §:ssä tarkoitetun selvityksen ja arvioinnin perusteella laaditaan räjähdyssuojausasiakirja ja että se pidetään ajan tasalla.

Räjähdyssuojausasiakirjassa on esitettävä erityisesti:

1) että räjähdysvaara on määritetty ja sen merkitys arvioitu;

2) että asianmukaiset toimenpiteet toteutetaan tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi;

3) liitteen 1 mukaisesti luokitellut tilat;

4) tilat, joihin sovelletaan liitteessä 2 asetettuja vähimmäisvaatimuksia;

5) että työpaikka on suunniteltu, työvälineet valittu ja niitä ja varoituslaitteita käytetään ja huolletaan siten, että turvallisuus otetaan asianmukaisesti huomioon; ja

6) että työvälineiden turvallisesta käytöstä huolehditaan siten kuin siitä erikseen säädetään.

Räjähdyssuojausasiakirja on laadittava ennen tässä asetuksessa tarkoitetun työn aloittamista, ja se on tarkistettava, jos työskentelytilaa, työvälineitä tai työjärjestelyjä muutetaan olennaisesti.

Räjähdyssuojausasiakirja voi olla osana muuta työpaikalla laadittavaa turvallisuusasiakirjaa.

9 §
Yhteiset työpaikat

Yhteisellä työpaikalla on pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan huolehdittava eri työnantajien toimintojen yhteensovittamisesta siten kuin siitä erikseen säädetään ja kirjattava räjähdyssuojausasiakirjaan tätä koskevat toimenpiteet ja menettelytavat.

10 §
Valvonta

Tämän asetuksen noudattamista valvovat 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun työntekijöiden suojelun osalta työsuojeluviranomaiset siten kuin työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetussa laissa (131/1973) säädetään sekä 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun yleisen turvallisuuden sekä henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämisen osalta räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa (263/1953) tarkoitetut valvontaviranomaiset siten kuin mainitussa laissa ja sen nojalla säädetään.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2003.

Asetuksen voimaantullessa käytössä olevien työpaikkojen on täytettävä tämän asetuksen vaatimukset ja niiden osalta on laadittava 8 §:n mukaiset räjähdyssuojausasiakirjat 30 päivään kesäkuuta 2006 mennessä.

Jos 2 momentissa tarkoitetuilla työpaikoilla tehdään tämän asetuksen voimaantulon jälkeen turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia, laajennuksia tai uudelleenjärjestelyjä, työnantajan on huolehdittava siitä, että tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset täyttyvät siltä osin.

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä työvälineitä, jotka on otettu käyttöön ennen tämän asetuksen voimaantuloa, voidaan käyttää voimaantulon jälkeen, jos työnantaja on kirjallisessa riskienarvioinnissa tai tämän asetuksen 8 §:n mukaisessa räjähdyssuojausasiakirjassa todennut, että niitä voidaan käyttää turvallisesti räjähdyskelpoisessa ilmaseoksessa ja että ne täyttävät liitteen 2 kohdan A työvälineitä koskevat vaatimukset.

Tämän asetuksen voimaantulon jälkeen ensimmäistä kertaa käyttöön otettavien räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien työvälineiden on oltava liitteen 2 kohtien A ja B työvälineitä koskevien vaatimusten mukaisia.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/92/EY; EYVL N:o L 023, 28.1.2000, s. 57

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Johtaja
Leo Suomaa

Liitteet 1-3

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.