575/2003

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002) 2 §:n n kohta, 14, 17 ja 30 §, liitteessä 1 olevan I osan 18, 19, 31, 36, 45 ja 46 kohta ja II osan 5 kohta sekä liite 2 ja 6, sekä

lisätään asetuksen 2 §:ään uusi o kohta seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


n) kokonaismassalla m kohdassa tarkoitetussa direktiivissä määriteltyä suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa;

o) yksittäiskappaleena valmistetulla ajoneuvolla ajoneuvoa, jota ei valmisteta sarjatuotannossa, ja N-luokan ajoneuvosta muutettua taikka EY-tai E-hyväksytyn istuinvarustuksen osalta muutettua M1-luokan ajoneuvoa.

14 §
Direktiivien ja E-sääntöjen mukaiset vaatimukset

1. M-, N- ja O-luokan ajoneuvojen sekä niiden järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tulee tyyppihyväksynnässä ja ensi kertaa käyttöön otettaessa täyttää liitteessä 1 olevat EY- tai E-tyyppihyväksyntää tai direktiivin tai E-säännön vastaavuutta koskevat vaatimukset.

2. Tyyppihyväksynnässä ja yksittäisen ajoneuvon rekisteröinti- tai muutoskatsastuksessa voidaan soveltaa seuraavia poikkeuksia liitteessä 1 olevista vaatimuksista:

a) EY-tyyppihyväksynnässä, kansallisessa tyyppihyväksynnässä sekä rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa matkailuautolle, sairasautolle, ruumisautolle, invataksille, pelastusautolle ja poliisiautolle liitteessä 2 olevia poikkeuksia;

b) kuljetettavien matkustajien tai tavaroiden suojeluun tarkoitetulle ajoneuvolle (panssaroidulle ajoneuvolle) liitteessä 3 olevia poikkeuksia;

c) muulle erikoiskäyttöön tarkoitetulle ajoneuvolle, mukaan lukien matkailuperävaunut, liitteessä 4 olevia poikkeuksia;

d) ajoneuvonosturille liitteessä 5 olevia poikkeuksia;

e) ajoneuvolain 30 §:ssä tarkoitetussa piensarjatyyppihyväksynnässä ja piensarjatyyppihyväksytyn ajoneuvon rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa sekä yksittäiskappaleena valmistetun ajoneuvon rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa liitteessä 6 olevia poikkeuksia.

17 §
Taksamittari

1. Taksamittarin tulee olla tyyppihyväksytty taksamittareita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/95/ETY mukaisesti tai Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymää mallia. Taksamittarin tulee olla Ajoneuvohallintokeskuksen valtuuttaman asennus- ja korjausliikkeen taikka katsastustoimipaikan sinetöimä. Sinetöinnin on oltava sellainen, ettei mittarin osoitusta voida muuttaa sinetöintiä murtamatta lukuun ottamatta taksien tietojärjestelmien välityksellä sähköisesti suoritettavia taksitaksojen etäasennuksia. Taksamittarista, jonka taksat asennetaan etäasennuksena, tulee olla tulostettavissa raportti viimeksi suoritetusta etäasennuksesta.

2. Taksamittarin asennuksesta ja korjauksesta säädetään ajoneuvolaissa ja sen nojalla.

30 §
Hinausauton valolaite

Hinausautossa tulee olla irrallinen taka-, jarru- ja suuntavalaisimet käsittävä laite asetettavaksi hinauksessa olevan ajoneuvon taakse, jos hinauksessa olevan ajoneuvon valaisimet eivät ole säännösten mukaisesti käytettävissä. Vaihtoehtoisesti hinausautossa saa olla kahdennetut taka-, jarru- ja suuntavalaisimet ohjaamon takana ylhäällä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003. Liitteessä 1 olevan II osan 5 kohta tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Yli-insinööri
Kari Saari

Liitteet 1, 2 ja 6

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.