571/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ravintolisistä

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla säädetään:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön 10 päivänä kesäkuuta 2002 ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) ravintolisällä puristeena, kapselina, pastillina, tablettina, pillerinä, jauheena, tiivisteenä, uutteena, nesteenä tai muussa vastaavassa annosmuodossa myytävää valmiiksi pakattua valmistetta, jota pidetään kaupan elintarvikkeena, jota nautitaan pieninä mitta-annoksina ja josta saatavalla energiamäärällä ei ole merkitystä ruokavalion kannalta. Ravintolisän tarkoitus on sille ominaisten ravintoaineiden tai muiden aineiden vuoksi täydentää ruokavaliota tai muulla tavalla vaikuttaa ihmisen ravitsemuksellisiin tai fysiologisiin toimintoihin.

Ravintolisällä ei tarkoiteta valmistetta, joka lääkelain (395/1987) nojalla luokitellaan lääkkeeksi.

2) ravintolisälle ominaisella aineella ravintoainetta, kuten vitamiinit ja kivennäisaineet, tai muuta ainetta, jolla on ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus.

2 luku

Ravintolisissä sallitut vitamiinit ja kivennäisaineet

3 §
Ravintolisän sisältämät vitamiinit ja kivennäisaineet

Ravintolisä voi sisältää:

1) Sellaisia vitamiineja ja kivennäisaineita, jotka on lueteltu liitteessä 1 ja jotka ovat liitteessä 2 luetelluissa muodoissa

2) Sellaisia vitamiineja ja kivennäisaineita, joita ei ole mainittu liitteessä 1 tai jotka ovat muissa kuin liitteessä 2 luetelluissa muodoissa, 31 päivään joulukuuta 2009 asti seuraavin edellytyksin:

Kyseinen aine oli käytössä ravintolisissä jo 12 päivänä heinäkuuta 2002 yhdessä tai useammassa yhteisön jäsenmaassa.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen ei ole antanut kielteistä lausuntoa kyseisen aineen käytöstä ravintolisissä niiden asiakirjojen perusteella, jotka on jätetty EU:n komissiolle 12 päivänä heinäkuuta 2005 mennessä.

4 §
Puhtausvaatimukset

Käytettyjen yhdisteiden on täytettävä yhteisölainsäädännössä säädetyt puhtausvaatimukset. Yhteisösäännösten puuttuessa sovelletaan kansainvälisten elinten suosittelemia yleisesti hyväksyttyjä puhtausvaatimuksia. Elintarvikevirasto antaa puhtausvaatimuksista tarkempia ohjeita.

3 luku

Pakkausmerkinnät ja kaupanpito

5 §
Ravintolisän pakkausmerkinnät

Tämän asetuksen piiriin kuuluvan valmisteen myyntinimitys on "ravintolisä".

Sen lisäksi mitä pakkausmerkinnöistä on muualla säädetty, ravintolisän pakkaukseen on merkittävä:

- valmisteelle ominaisten ravintoaineiden tai aineiden luokkien nimet tai maininta näiden ravintoaineiden tai aineiden luonteesta;

- valmisteen suositeltava vuorokausiannos;

- varoitus siitä, että ilmoitettua suositeltua vuorokausiannosta ei saa ylittää;

- maininta siitä, että ravintolisää ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion korvikkeena;

- varoitus, jonka mukaan tuotteet on säilytettävä pienten lasten ulottumattomissa.

Ravintolisän pakkausmerkinnöissä, esillepanossa ja mainonnassa ei saa esittää tai viitata siihen, että tasapainoisesta ja monipuolisesta ruokavaliosta ei yleensä saa riittävästi ravintoaineita.

Ravintolisän pakkauksessa, esitteessä, mainonnassa tai muulla tavalla ei saa esittää ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia eikä viitata tällaisiin tietoihin.

6 §
Ravintolisälle ominaisten aineiden määrien ilmoittaminen

Ravintolisälle ominaisten aineiden määrät on ilmoitettava pakkausmerkinnöissä numeroin. Vitamiinien ja kivennäisaineiden osalta käytettävät yksiköt eritellään liitteessä 1. Ilmoitettujen arvojen on oltava keskiarvoja, jotka perustuvat valmistajan tuotteesta tekemään analyysiin.

Ravintolisälle ominaisten aineiden määrät ilmoitetaan pakkausmerkinnöissä mainittuna valmistajan suosittelemana tuotteen vuorokausiannoksena. Kauppa- ja teollisuusministeriö voi erikseen säätää ravintolisien sisältämien vitamiinien ja kivennäisaineiden vähimmäis- ja enimmäismääristä ottaen huomioon direktiivin 2002/46/EY artiklaan 5 kirjatut periaatteet.

Ravintolisälle ominaisten aineiden määrät on ilmaistava aina prosenttiosuutena vertailuarvoista, mikäli vertailuarvo on olemassa kyseiselle aineelle. Vitamiinien ja kivennäisaineiden osalta vertailuarvo on esitetty ravintoarvoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1496/1993) liitteessä. Prosenttiosuus vertailuarvosta voidaan myös esittää graafisesti.

7 §
Ravintolisän kaupanpito

Elinkeinonharjoittajan, joka valmistaa, valmistuttaa tai tuo maahan ravintolisää, on viimeistään yhtä kuukautta ennen toiminnan aloittamista tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus Elintarvikevirastolle. Ilmoitus vaaditaan myös kun valmisteen koostumus sille ominaisten aineiden osalta muuttuu tai kun valmiste poistuu markkinoilta.

Ilmoitukseen liitetään malli valmisteessa käytettävistä pakkausmerkinnöistä sekä analyysitodistus ravintolisälle ominaisista aineista. Elintarvikevirasto antaa tarkempia ohjeita ilmoituksen edellytyksistä.

4 luku

Erinäisiä säännöksiä

8 §
Viittaussäännös

Tämän asetuksen rikkomisen seuraamuksista säädetään elintarvikelaissa (361/1995).

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2003. Valmisteiden, jotka eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia, pitäminen kaupan kielletään 1 päivä elokuuta 2005 lukien.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY (32002L0046); EYVL N:o L 183, 12.07.2002, s. 51

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Kaupallinen neuvos
Leena Mannonen

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.