544/2003

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2003

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1257/1992) 3 §:n 3 momentti, 24 §:n 3 momentti ja 27 §, sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 3 momentti asetuksessa 1243/2002, 24 §:n 3 momentin suomenkielinen sanamuoto mainitussa asetuksessa 1243/2002 ja ruotsinkielinen sanamuoto asetuksessa 230/2002 sekä 27 § asetuksessa 670/1997, seuraavasti:

3 §
Ajoneuvoluokkia koskevat nopeusrajoitukset

3. Moottorikäyttöisen ajoneuvon suurin tiellä sallittu nopeus, kun siihen on kytketty hinattava ajoneuvo, on:

a) auton (M- ja N-luokat), moottoripyörän (L3e- ja L4e-luokka) sekä kolmi- ja nelipyörän (L5e- ja L7e-luokka) 80 km/h; auton, johon on kytketty kokonaismassaltaan yli 0,75 tonnin jarruton hinattava ajoneuvo, kuitenkin 60 km/h, ja auton, moottoripyörän sekä kolmi- ja nelipyörän, johon on kytketty jousittamaton hinattava ajoneuvo, kuitenkin 60 km/h;

b) mopon (L1e- ja L2e-luokka) ja kevyen nelipyörän (L6e-luokka) 45 km/h, pienitehoisen mopon kuitenkin 25 km/h;

c) moottorityökoneen ja muun traktorin kuin liikennetraktorin sekä moottorireen ja muun maastoajoneuvon 40 km/h, moottorikelkan moottorikelkkailureitillä, kun perävaunussa ei kuljeteta henkilöitä, kuitenkin 60 km/h;

d) liikennetraktorin 50 km/h;

e) ajoneuvoyhdistelmän, jossa on rautaisia telaketjuja tai muunlaisia kuin ilmarenkain varustettuja pyöriä, 20 km/h.


24 §
Auton, perävaunun ja niiden yhdistelmän pituus

3. Ajoneuvoyhdistelmän pituus ei saa ylittää seuraavia arvoja:

a) henkilö- tai linja-auton (M-luokka) ja perävaunun yhdistelmä sekä pakettiauton (N1-luokka) ja perävaunun yhdistelmä 18,75 m

b) kuorma-auton (N2- tai N3-luokka) ja puoliperävaunun yhdistelmä sekä muu kuin c tai d kohdassa tarkoitettu ajoneuvoyhdistelmä 16,50 m

c) auton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmä 18,75 m

josta mitasta kuormatilojen ulkopituuksien summa 15,65 m

ja etäisyys vetoauton kuormatilan etu-päästä perävaunun kuormatilan takapäähän 16,40 m

d) kuorma-auton (N2 ja N3-luokka) ja kaksi- tai useampiakselisen varsinaisen perä-vaunun sekä kuorma-auton, apuvaunun ja puoliperävaunun samoin kuin kuorma-auton, puoliperävaunun ja siihen kytketyn keski-akseli- tai varsinaisen perävaunun yhdistel-mä 25,25 m

josta mitasta kuormatilojen ulkopituuksien summa 2 momentin a kohdassa tarkoitettu mittaustapa huomioon ottaen 21,42 m


27 §
Massoja ja mittoja koskevien säännösten soveltaminen muihin ajoneuvoihin

1. Muiden kuin 20―25 §:ssä tarkoitettujen ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien massoihin ja päämittoihin sovelletaan 28― 30 §:ssä säädetyin poikkeuksin, mitä 19 a ja 20―25 §:ssä säädetään. Traktorin ja perävaunun yhdistelmään ei kuitenkaan sovelleta 24 §:n 3 momentin a, c ja d kohtaa.

2. Metalliteloin varustetun ajoneuvon kokonaismassa saa olla enintään 20 tonnia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.