452/2003

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Uudenkaupungin, Pyhärannan ja Rauman kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tammikuun 18 päivänä 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 12 §:n sekä 13 §:n 1 ja 2 momentin ja eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1363/1994) 8 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä edellinen on osaksi laeissa 809/1992 ja 424/1994:

1 §
Rajoitusalue

Tämä asetus koskee Uudenkaupungin kunnassa sijaitsevan kalanviljelylaitoksen kaloissa todetun virusperäisen verenvuotoseptikemian (VHS-taudin) vuoksi perustettavaa rajoitusaluetta. Rajoitusalueeseen kuuluvat Uudenkaupungin, Pyhärannan ja Rauman kuntien alueella sijaitsevat kalanviljelylaitokset, sekä seuraavat vesistöalueet (numerointi Vesi- ja ympäristöhallituksen vuodelta 1993 olevan Suomen vesistöalueet -nimisen julkaisun mukaan): 82.030, 82.031, 32, 82.0 ja 83.001–83.008. Rajoitusalue on merkitty liitteessä olevaan karttaan.

2 §
Kuljetusta koskevat rajoitukset

Elävien kalojen, mädin ja maidin siirtäminen pois rajoitusalueelta on kielletty.

Elävien kalojen, mädin ja maidin siirtäminen rajoitusalueen sisällä Uudenkaupungin kunnan pohjoisosassa sijaitsevista kalanviljelylaitoksista Pyhärannan ja Rauman kuntien alueelle sekä Uudenkaupungin kunnan keski- ja eteläosiin on kielletty. Erityistapauksissa siirtoja voidaan kuitenkin tehdä läänineläinlääkärin erikseen myöntämällä luvalla.

Elävien kasvatettujen kalojen ja näiden perkausjätteiden kuljetukseen rajoitusalueella käytetyt ajoneuvot sekä kalanviljelyssä käytetyt välineet ja kalusto on puhdistettava ja desinfioitava ennen niiden kuljettamista pois rajoitusalueelta. Sama koskee rajoitusalueelle tuotavien kalojen kuljetuskalustoa. Desinfiointiin on käytettävä ainetta, joka tehoaa VHS-tautia aiheuttavaan virukseen.

3 §
Kasvatettua kalaa koskevat rajoitukset

Rajoitusalueella sijaitsevien kalanviljelylaitosten on viipymättä ilmoitettava kalojen normaalia suuremmasta kuolleisuudesta tai VHS-tautiepäilystä läänineläinlääkärille.

Rajoitusalueella kasvatetut kalat on perattava rajoitusalueella. Kasvatettuja kaloja saadaan kuljettaa pois rajoitusalueelta vain perattuina. Peratun kalan kuljetuksessa käytetty kalusto on pestävä ja desinfioitava kuljetuksen jälkeen. Rajoitusalueelta peräisin olevat kalankuljetuslaatikot ja -kontit on pestävä ja desinfioitava ennen niiden mahdollista palauttamista kalanviljelylaitoksille. Desinfiointiin on käytettävä ainetta, joka tehoaa VHS-tautia aiheuttavaan virukseen. Styroksista valmistettuja laatikoita ei saa palauttaa kalanviljelylaitoksille.

Rajoitusalueella sijaitsevista kalanviljelylaitoksista, joissa ei ole todettu VHS-tautia, peräisin oleva perkausjäte ja muu kaloista peräisin oleva jäte on hävitettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 ja Komission asetuksen (EY) N:o 811/2003 mukaisesti esimerkiksi viemällä hyväksyttyyn jätteenkäsittelylaitokseen tai hävitettävä rajoitusalueella kompostoimalla. Lisäksi perkausjätteitä voidaan näiltä laitoksilta toimittaa turkiseläinten rehuksi rajoitusalueen ulkopuolelle, jos jätteet on ennen kuljetusta käsitelty hapolla maa- ja metsätalousministeriön asetuksen turkiseläinten rehun eläintauti- ja hygieniavaatimuksista (34/EEO/2001) mukaisesti.

Kalaa jalostavissa laitoksissa syntyvä jäte, joka on peräisin rajoitusalueella kasvatetuista kaloista, on hävitettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 ja Komission asetuksen (EY) N:o 811/2003 mukaisesti viemällä hyväksyttyyn jätteenkäsittelylaitokseen tai hävitettävä rajoitusalueella kompostoimalla. Kalajäte voidaan toimittaa myös turkiseläinten rehuksi pakastettuna tai käsiteltynä hapolla edellä mainitun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti.

4 §
Luonnonkalaa koskevat rajoitukset

Kalaa jalostavissa laitoksissa syntyvä jäte, joka on peräisin rajoitusalueelta kalastetuista luonnonkaloista, on hävitettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 ja Komission asetuksen (EY) N:o 811/2003 mukaisesti viemällä hyväksyttyyn jätteenkäsittelylaitokseen tai hävitettävä rajoitusalueella kompostoimalla. Kalajäte voidaan toimittaa myös turkiseläinten rehuksi pakastettuna tai käsiteltynä hapolla 3 §:ssä tarkoitetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti.

Vähäinen määrä rajoitusalueelta kalastetuista kaloista peräisin olevaa jätettä voidaan haudata maahan pyyntipaikan lähelle tai toimittaa kunnan ylläpitämiin kalanperkausjätteiden keräilypisteisiin rajoitusalueella.

5 §
Muut rajoitukset

Rajoitusalueella oleviin laitoksiin, joissa VHS-tauti on todettu, sovelletaan lisäksi läänineläinlääkärin eläintautilain (55/1980) 8 §:n nojalla antamia määräyksiä.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä kesäkuuta 2003.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöylitarkastaja
Riitta Rahkonen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.