405/2003

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) 7 §:n 2 mom. nojalla:

1 §
Ministeriön tehtävät

Liikenne- ja viestintäministeriön tehtäviä ovat:

1) liikennejärjestelmien suunnittelu ja kehittäminen;

2) liikenneverkkojen ylläpito ja kehittäminen;

3) tieliikenne sekä tieliikenteessä käytettäviä ajoneuvoja koskevat asiat;

4) rautatieliikenne;

5) merenkulku ja muu vesiliikenne sekä satamat ja merentutkimus;

6) siviili-ilmailu ja lentopaikat;

7) henkilöliikennepalvelut sekä kysyntää ja tarjontaa koskevat asiat;

8) logistiikka ja liikenteen telematiikka;

9) liikenteen turvallisuus- ja ympäristöasiat sekä vaarallisten aineiden kuljetukset;

10) ilmakehän tutkimus ja sääpalvelut;

11) tietoyhteiskuntakehityksen yleiset edellytykset;

12) viestintäverkkojen, -palveluiden ja -markkinoiden yleiset toimintaedellytykset;

13) postitoiminnan ohjaus sekä sanomalehdistön tukeminen;

14) Yleisradio Oyj:tä koskevat asiat;

15) sähköisen kaupankäynnin ja muun verkkoliiketoiminnan yleiset edellytykset;

16) yksityisyyden suoja televiestinnässä ja televiestinnän tietoturva;

17) sähköisten allekirjoitusten kehittäminen sekä viestinnän ja tietotekniikan salaustuotteet;

18) kesäaikaa koskevat asiat.

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003) tai muutoin säädetään, liikenne- ja viestintäministeriön osastojen ja muiden toimintayksiköiden tehtävistä säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

2 §
Ministeriön alaiset virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Ministeriön toimialaan kuuluvat:

1) Tiehallinto;

2) Merenkulkulaitos;

3) Ajoneuvohallintokeskus;

4) Ratahallintokeskus;

5) Viestintävirasto;

6) Merentutkimuslaitos;

7) Ilmatieteen laitos;

8) Saimaan kanavan hoitokunta;

9) Tieliikelaitos;

10) Ilmailulaitos;

11) Raskone Oy;

12) TeliaSonera AB;

13) Suomen Posti Oyj;

14) Suomen Erillisverkot Oy;

15) VR-Yhtymä Oy;

16) Finnair Oyj; sekä

17) Liikenneturva

3 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on:

1) yleinen osasto;

2) liikennepolitiikan osasto; sekä

3) viestintämarkkinaosasto.

Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa osastojen ulkopuolella seuraavat erilliset yksiköt:

1) sisäinen hallinto; sekä

2) tiedotusyksikkö.

4 §
Ministeriön virkamiehet

Ministeriössä on kansliapäällikkö, osastopäälliköitä, apulaisosastopäälliköitä sekä muita virkamiehiä. Lisäksi ministeriöön voidaan ottaa myös työsopimussuhteista henkilöstöä.

Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

5 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä, osastopäälliköllä, apulaisosastopäälliköllä, yksikön päällikkönä toimivalla hallintojohtajalla, talousjohtajalla, tiedotusjohtajalla, finanssineuvoksella, kansainvälisten asioiden neuvoksella, liikenneneuvoksella, merenkulkuneuvoksella, viestintäneuvoksella ja neuvottelevalla virkamiehellä sekä hallitusneuvoksella ja hallitussihteerillä, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään;

2) yksikön päällikkönä toimivalla rakennusneuvoksella ja yli-insinöörillä ylempi korkeakoulututkinto, jonka tulee olla sen lisäksi mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään diplomi-insinöörin tutkinto, sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

3) muulla kuin yksikön päällikkönä toimivalla finanssineuvoksella, kansainvälisten asioiden neuvoksella, liikenneneuvoksella, merenkulkuneuvoksella, rakennusneuvoksella, viestintäneuvoksella, yli-insinöörillä ja neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan. Rakennusneuvoksella ja yli-insinöörillä ylemmän korkeakoulututkinnon tulee olla diplomi-insinöörin tutkinto.

6 §
Virkojen täyttäminen

Kansliapäällikön nimittämisestä säädetään perustuslaissa.

Osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, hallitusneuvoksen, hallintojohtajan, talousjohtajan, tiedotusjohtajan, rakennusneuvoksen, liikenneneuvoksen, viestintäneuvoksen, finanssineuvoksen, merenkulkuneuvoksen, kansainvälisten asioiden neuvoksen, neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittämisestä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä.

Yli-insinöörin nimittää valtioneuvosto.

Muut virkamiehet nimittää sekä työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa ministeriö.

7 §
Ratkaisuvallan käyttö

Ministeriössä päätettävät asiat ratkaisee ministeri. Ministeriön virkamiehet ratkaisevat kuitenkin valtioneuvoston ohjesäännön 36 §:ssä säädettyjä muita kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä asioita sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä säädetään.

Ministeri voi pidättää ratkaisuvallan asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista. Sama oikeus on yksittäistapauksissa kansliapäälliköllä ja osastopäälliköllä sekä erillisten yksiköiden päälliköillä asiassa, jonka ratkaiseminen kuuluu heidän alaiselleen virkamiehelle.

8 §
Ministeriön työjärjestys

Ministeriön työjärjestyksessä säädetään 1 ja 7 §:ssä säädetyn lisäksi ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, johtavien virkamiesten asemasta ja tehtävistä, sijaisuuksista sekä asioiden valmistelusta ministeriössä.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan liikenne- ja viestintäministeriöstä 10 päivänä elokuuta 2000 annettu valtioneuvoston asetus (732/2000).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Kansliapäällikkö
Juhani Korpela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.