380/2003

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

Opetusministeriön työjärjestys

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) 7 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Soveltamisala

Tässä työjärjestyksessä säädetään ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön osastojen ja toimintayksiköiden toimialoista ja tehtävistä, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu.

Edellä 1 momentissa mainituista asioista on lisäksi voimassa, mitä niistä muualla säädetään tai määrätään.

2 luku

Ohjaus ja johtaminen

2 §
Ministeriön johtaminen

Ministeri johtaa ministeriön toimintaa. Milloin ministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelee useampi kuin yksi ministeri, kukin ministeri johtaa ministeriön toimintaa oman toimialansa osalta. Kunkin ministerin apuna on johtoryhmä.

3 §
Hallinnonalan ohjaus

Ministeriön hallinnonalalla sovelletaan ministeriössä tulosjohtamista sekä ministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten välillä tulosohjausta.

Ministeriön tulossuunnitelman hyväksyy ministeri kansliapäällikön esittelystä. Milloin ministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelee useampi kuin yksi ministeri, kukin ministeri hyväksyy kansliapäällikön esittelystä tulostavoitteet oman toimialansa osalta.

Osaston toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten tulostavoitteet hyväksyy osaston päällikkö osaston yksikön esittelystä ja osaston ulkopuolisen yksikön toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten tulostavoitteet kansliapäällikkö asianomaisen yksikön esittelystä.

4 §
Johtoryhmä

Johtoryhmä käsittelee ja sovittaa yhteen ministeriön ja hallinnonalan toimintaa koskevat laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat. Milloin ministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelee useampi kuin yksi ministeri, kunkin ministerin johtoryhmä käsittelee mainitut asiat oman toimialansa osalta. Ministeriön koko toimialaa koskevat asiat sovitetaan yhteen ministerien yhteisissä kokouksissa.

Johtoryhmään ministeri kutsuu kansliapäällikön ja tarpeellisen määrän muita virkamiehiä.

3 luku

Osastot ja osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt

5 §
Toimintayksiköt

Ministeriön toimintayksiköistä säädetään opetusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (379/2003) 3 §:ssä.

Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto
6 §
Toimiala

Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus sekä muu yleissivistävä koulutus;

2) ammatillinen perus- ja lisäkoulutus;

3) aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö;

4) yliopisto-opetus;

5) ammattikorkeakouluopetus;

6) tieteellinen tutkimus;

7) kielitutkintoja ja virallisia kääntäjiä koskevat asiat;

8) opintotuki;

9) arkistotoimi;

10) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, tietoyhteiskuntaasiat, toimitilahankkeita ja valtionapuja koskevat asiat sekä kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka on 16 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettaviksi.

Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston tehtävänä on myös huolehtia toimialaansa kuuluvan koulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen yleisistä edellytyksistä, koulutussuunnittelusta ja koulutustarpeen ennakoinnista työelämän tarpeet huomioon ottaen.

Osaston toimialalla on asiantuntijaelimenä korkeakoulujen arviointineuvosto, koulutuksen arviointineuvosto ja opintotukiasiain neuvottelukunta.

Osaston päällikkönä on ministerin määräämä ylijohtaja.

7 §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, toimielimet ja yhteisöt

Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot ja laitokset:

yliopistot ja niiden harjoittelukoulut

ammattikorkeakoulut

opetushallitus ja sen toimialaan kuuluvat oppilaitokset

ylioppilastutkintolautakunta

opintotuen muutoksenhakulautakunta

lääninhallitukset siltä osin kuin ne kuuluvat osaston toimialaan

kansainvälisen henkilövaihdon keskus

Suomen Akatemia

kotimaisten kielten tutkimuskeskus

arkistolaitos

Varastokirjasto

CSC-Tieteellinen laskenta Oy.

8 §
Yksiköt

Koulutus- ja tiedepolitiikan osastossa on yleissivistävän koulutuksen yksikkö, ammatillisen koulutuksen yksikkö, ammattikorkeakouluyksikkö, yliopistoyksikkö, aikuiskoulutusyksikkö ja tiedepolitiikan yksikkö.

Yksikön päällikkönä on johtaja tai muu ministerin määräämä virkamies.

9 §
Yksiköiden tehtävät

Yleissivistävän koulutuksen yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta ja taiteen perusopetusta sekä ylioppilastutkintoa, jollei asia kuulu toisen yksikön toimialaan. Lisäksi yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat musiikki- ja muita taideoppilaitoksia sekä muuta taideopetusta.

Ammatillisen koulutuksen yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat ammatillista koulutusta, jollei asia kuuluu toisen yksikön tai toisen osaston toimialaan.

Ammattikorkeakouluyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat ammattikorkeakouluja ja ammattikorkeakouluopintoja, jollei asia kuulu toisen yksikön toimialaan.

Yliopistoyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat yliopistoja ja yliopisto-opintoja, jollei asia kuulu toisen yksikön toimialaan. Yksikkö käsittelee lisäksi yliopistojen henkilöstöasiat siltä osin kuin ne kuuluvat ministeriön toimialaan.

Aikuiskoulutusyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat aikuiskoulutusta, vapaata sivistystyötä ja elinikäisen oppimisen periaatteelle rakentuvan koulutuspolitiikan edistämistä.

Tiedepolitiikan yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat tieteellistä tutkimusta, tutkijakouluja, tieteellistä tietohuoltoa ja arkistotointa sekä CSC-Tieteellinen laskenta Oy -nimistä yhtiötä, jollei asia kuulu toisen osaston toimialaan.

Yksiköt toimivat tarpeen mukaan yhteistyössä keskenään toimivaltaisen yksikön johdolla.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto
10 §
Toimiala

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) taide sekä taidenäyttelyiden valtiontakuu;

2) viestintäkulttuuri, kulttuuriperintö sekä muu kulttuuritoimi;

3) liikunta;

4) nuorisotyö;

5) museotoimi;

6) yleinen kirjastotoimi;

7) tekijänoikeus;

8) rasismin ehkäisy sekä hyvien etnisten suhteiden edistäminen yhteistyössä toisen osaston ja muiden toimintayksiköiden kanssa;

9) Oy Veikkaus Ab -niminen osakeyhtiö;

10) osaston toimialaan kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, tietoyhteiskuntaasiat, toimitilahankkeita ja valtionapuja koskevat asiat sekä kansainväliset asiat lukuun ottamatta niitä, jotka on 16 §:ssä säädetty kansainvälisten asiain sihteeristön hoidettavaksi.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston tehtävänä on huolehtia myös toimialaansa kuuluvan kulttuurin, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön yleisistä edellytyksistä.

Osaston toimialalla ovat asiantuntijaeliminä tekijänoikeusneuvosto, valtion liikuntaneuvosto, nuorisoasiain neuvottelukunta ja nuorisojärjestöjen avustustoimikunta.

Osaston päällikkönä on ministerin määräämä ylijohtaja.

11 §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, toimielimet ja yhteisöt

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot ja laitokset:

taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat, alueelliset taidetoimikunnat

näkövammaisten kirjasto

museovirasto

Valtion taidemuseo

Suomenlinnan hoitokunta

Suomen elokuva-arkisto

Valtion elokuvatarkastamo ja elokuvalautakunta

lääninhallitukset siltä osin kuin ne kuuluvat osaston toimialaan.

12 §
Yksiköt

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osastossa on taide- ja kulttuuriperintöyksikkö, viestintäkulttuuriyksikkö, liikuntayksikkö, nuorisoyksikkö sekä kehittämis- ja palveluyksikkö.

Yksikön päällikkönä on johtaja tai muu ministerin määräämä virkamies.

13 §
Yksiköiden tehtävät

Taide- ja kulttuuriperintöyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat taidetta, taiteen edistämistä, taideorganisaatiota ja -laitoksia, museolaitosta sekä kulttuuriperintöä.

Viestintäkulttuuriyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat kulttuurin edistämistä, audiovisuaalista alaa ja muuta kulttuuriteollisuutta, kulttuurilaitoksia, yleistä kirjastotointa ja tekijänoikeutta.

Liikuntayksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat liikuntatointa, liikunnan kansalaistoimintaa, liikunnan yhteiskunnallista kehittämistä, kansalliseen yhteistyöhön liittyviä asioita sekä, jollei asia kuulu toisen osaston toimialaan, liikunnan koulutuskeskuksia.

Nuorisoyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat nuorisotointa, nuorisotoimintaa, nuorten elinolojen parantamista sekä nuorisopoliittista koordinaatiota.

Kehittämis- ja palveluyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat osaston talousarviota, toiminta- ja taloussuunnittelua, tulosohjausta, säädösvalmistelua, Oy Veikkaus Ab -nimistä osakeyhtiötä, toimialan hallintoa ja henkilöstöä sekä toimitilahankkeita.

Yksiköt toimivat tarpeen mukaan yhteistyössä keskenään toimivaltaisen yksikön johdolla.

Osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt
14 §
Hallintoyksikkö

Hallintoyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat ministeriön ja sen hallinnonalan hallintoa sekä henkilöstöä, jollei asia kuulu osaston toimialaan, virastopalveluja ja asiakirjahallintoa, henkilöstökoulutusta, uskonnonvapautta, evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkokuntaa ja muita uskonnollisia yhdyskuntia, yleistä hautaustointa, sotavainaja-asioita, ministeriön ja hallinnonalan työmarkkina-asioiden yhteensovittamista, valmiussuunnittelua sekä muita asioita, jotka eivät kuulu muun toimintayksikön toimialaan. Lisäksi yksikkö käsittelee valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, hallinnasta ja hoitamisesta annetun asetuksen (1070/2002) nojalla ministeriölle haltijavirastona kuuluvat asiat sekä valmistelee osastoille kuuluvia toimitilahankkeita ja perustamishankkeita koskevia asioita.

Yksikön päällikkönä on hallintojohtaja.

15 §
Talousyksikkö

Talousyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat ministeriön ja sen hallinnonalan talousarvioehdotusta, EU-rakennerahastoasioita, muuta toiminnan ja talouden suunnittelun ja sisäisen valvonnan yhteensovittamista, valtionavustusten ja EU:n rakennerahastovarojen käytön valvontaa, maksuliikettä ja laskentatointa sekä palkanlaskentaa.

Yksikön päällikkönä on talousjohtaja.

16 §
Kansainvälisten asiain sihteeristö

Kansainvälisten asiain sihteeristö käsittelee asiat, jotka koskevat ministeriön kansainvälisen toiminnan kehittämistä sekä kahdenvälisen kulttuuriyhteistyön, pohjoismaisen yhteistyön, monenkeskisen yhteistyön ja lähialueyhteistyön yhteisiä tehtäviä. Sihteeristön tehtävänä on lisäksi vierailuasioissa avustaminen sekä ulkosuomalaistoimintaa, sukukansaohjelmaa ja Venäjän ja Itä-Euroopan instituuttia koskevien asioiden käsitteleminen. Lisäksi sihteeristön tehtäviin kuuluvat Euroopan unionia koskevien asioiden yhteensovittaminen, EU-asiakirjahallinnosta huolehtiminen, ministeriön kannalta keskeisten unionin asioita käsittelevien toimielinten toiminnan seuraaminen ja siihen liittyvän tiedon välittäminen, ajankohtaisista unioniin liittyvistä asioista tiedottaminen sekä muu ministeriön avustaminen Euroopan unionia koskevissa asioissa. Sihteeristö valmistelee myös koulutus- ja tiedepolitiikan sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osastolle ministeriölle yhteisesti kahdenväliseen yhteistyöhön osoitettuja määrärahoja koskevat rahoituspäätökset. Rahoituspäätökset valmistellaan yhteistyössä asianomaisen osaston kanssa.

Sihteeristön toimialalla on asiantuntijaelimenä Suomen Unesco-toimikunta.

Sihteeristön päällikkönä on ministerin määräämä johtaja.

17 §
Tietopalveluyksikkö

Tietopalveluyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat ministeriön ja sen hallinnonalan tietojenkäsittelyn kehittämistä ja yhteensovittamista, tietoteknisiä toimintaedellytyksiä, ministeriön kirjastoa ja tietopalvelua sekä ministeriön tarvitseman tilastoaineiston ja muun tiedon hankinnan ja jakelun kehittämistä.

Yksikön päällikkönä on ministerin määräämä virkamies.

18 §
Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö vastaa yhteistyössä johdon, osastojen ja yksiköiden kanssa opetusministeriön sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä.

Yksikön päällikkönä on ministerin määräämä virkamies.

19 §
Osastojen ulkopuolisen toimintayksikön muut tehtävät

Osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt käsittelevät tarvittaessa sen lisäksi, mitä niiden tehtävistä edellä säädetään toimialaansa kuuluvat talousarvioasiat, toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, säädösvalmisteluasiat, hallinto- ja henkilöstöasiat, toimitilahankkeita ja valtionapuja koskevat asiat sekä kansainväliset asiat.

Osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt ovat kansliapäällikön alaisia. Kansliapäällikkö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä asioiden käsittelystä yksikössä.

20 §
Toimintayksikköihin sijoittamattomat välittömästi kansliapäällikön alaiset virkamiehet

Välittömästi kansliapäällikön alaiset virkamiehet käsittelevät kansliapäällikön määräämät asiat.

Ministeriön sisäinen tarkastus on välittömästi kansliapäällikön alainen.

4 luku

Toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta

21 §
Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvioehdotus

Osastot ja osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt laativat oman toimialansa osalta toimintaa ja taloutta koskevat suunnitelmat sekä talousarvioehdotukset ja ehdotukset tilijaotteluiksi.

Talousyksikkö yhteensovittaa 1 momentissa mainittujen suunnitelmien ja ehdotusten pohjalta ehdotuksen ministeriön ja sen hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioehdotukseksi ja tilijaotteluksi.

Talousyksikkö hoitaa yhteistyössä osastojen ja osastojen ulkopuolisten toimintayksiköiden kanssa arviomäärärahojen ylittämiseen liittyvät asiat ja tilijaottelun muutokset. Veikkausvoittovaroja koskevat ylitysluvat esittelee asianomainen osasto.

22 §
Toimintakertomus

Osastot ja osastojen ulkopuoliset toimintayksiköt laativat toimialaansa koskevan kertomuksen edelliseltä kalenterivuodelta.

Talousyksikkö laatii 1 momentissa mainittujen kertomusten perusteella ehdotuksen ministeriön hallinnonalan toimintakertomukseksi.

5 luku

Johtavien virkamiesten tehtävät

23 §
Kansliapäällikön tehtävät

Kansliapäällikön tehtävänä on, sen lisäksi mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään, ministerin lähimpänä apuna:

1) ohjata, johtaa ja valvoa tulosjohtamista ja -ohjausta ministeriön hallinnonalalla;

2) sovittaa yhteen ja valvoa ministeriön osastojen ja osastojen ulkopuolisten toimintayksiköiden toimintoja sekä osallistua laajakantoisten tai muutoin tärkeiden asioiden valmisteluun ja toteuttamiseen;

3) vastata ministeriön henkilöstön, hallinnon ja muun toiminnan kehittämisestä;

4) seurata ja arvioida kehitystä ministeriön hallinnonalalla sekä tehdä tarpeellisia aloitteita lainsäädännöllisiksi ja muiksi uudistuksiksi;

5) valmistella ja esitellä ministerille osastojen ja osastojen ulkopuolisten toimintayksiköiden tulossuunnitelmat niiden ehdotuksesta ja seurata niiden toteutumista;

6) esitellä hallinnonalan talousarvioehdotus, toiminta- ja taloussuunnitelma sekä toimintakertomus ministerille;

7) käsitellä ne asiat, jotka ministeri hänen käsiteltävikseen antaa.

Ministeriön päällikkökokouksessa käsitellään kansliapäällikön johdolla valmistavasti ministeriötä ja sen toimialaa koskevia merkittäviä asioita. Päällikkökokoukseen kansliapäällikkö kutsuu osastojen päälliköt, henkilöstön edustajat ja tarvittaessa muita virkamiehiä.

24 §
Osaston päällikön tehtävät

Osaston päällikön tehtävänä on:

1) johtaa ja valvoa osaston toimintaa;

2) huolehtia, että osastolle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti;

3) hyväksyä osaston yksiköiden sekä osaston toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten tulostavoitteet niiden ehdotuksesta ja seurata niiden toteutumista;

4) seurata ja arvioida kehitystä osaston toimialalla ja tehdä tarvittavia aloitteita.

25 §
Osaston yksikön ja osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikön tehtävät

Osaston yksikön ja osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikön tehtävistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 24 §:ssä säädetään osaston päällikön tehtävistä.

6 luku

Nimitykset, virkavapaudet, sijaisuudet ja vuosilomat

26 §
Nimittäminen

Virat ovat ministeriön yhteisiä. Ministeri nimittää tai ottaa henkilöstön, jonka palkkaus on vähintään A 22 palkkausluokan mukainen tai vastaava, jollei muualla toisin säädetä.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun henkilöstön nimittää tai ottaa asianomaisen osaston tai osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikkö. Toimintayksiköihin sijoittamattoman muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkamiehen nimittää tai ottaa kuitenkin hallintojohtaja.

27 §
Virkavapaudet

Virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää hallintojohtaja tai kansliapäällikön määräämä hallintoyksikön virkamies.

Lyhytaikaisen enintään yhdeksän arkipäivää kestävän 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden myöntää kuitenkin osaston päällikkö osaston yksikön päällikölle sekä muulle välittömästi alaiselleen virkamiehelle ja osaston yksikön päällikkö yksikkönsä virkamiehelle. Osaston ulkopuolisen toimintayksikön virkamiehelle tällaisen virkavapauden myöntää asianomaisen toimintayksikön päällikkö.

Osaston tai osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikölle sekä toimintayksiköihin sijoittamattomalle virkamiehelle myöntää 2 momentissa tarkoitetun virkavapauden hallintojohtaja tai kansliapäällikön määräämä hallintoyksikön virkamies.

Muun kuin 1―3 momentissa tarkoitetun virkavapauden myöntää:

1) tasavallan presidentin tai valtioneuvoston yleisistunnon nimittämälle virkamiehelle enintään kahdeksi vuodeksi ministeri ja sitä pidemmäksi ajaksi valtioneuvoston yleisistunto;

2) ministerin nimittämälle virkamiehelle kansliapäällikkö;

3) muulle virkamiehelle se, joka nimittää virkamiehen.

28 §
Nimittäminen määräaikaiseen virkasuhteeseen

Nimittämisestä virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää:

1) enintään yhdeksi vuodeksi ministeri ja sitä pidemmäksi ajaksi valtioneuvoston yleisistunto, kun vastaavaan virkaan nimittää tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto;

2) muutoin se, joka 27 §:n 4 momentin mukaan myöntää virkavapauden.

29 §
Hakuajan määrääminen

Kansliapäällikkö määrää opetusministeriöstä annetun asetuksen (379/2003) 6 §:n 1 momentin 2―5 kohdassa mainittujen haettavaksi julistettavien virkojen hakuajan pituuden. Muiden virkojen hakuajan pituuden määrää hallintojohtaja.

30 §
Sivutoimiluvat

Sivutointa koskevista asioista osaston päällikön ja osaston yksikön päällikön sekä osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikön osalta päättää kansliapäällikkö.

Muiden virkamiesten osalta sivutointa koskevista asioista päättää kyseisen osaston tai osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikkö. Toimintayksiköihin sijoittamattomien virkamiesten sivutointa koskevista asioista päättää hallintojohtaja.

31 §
Henkilöstöasioiden käsittely

Edellä 26 §:ssä, 27 §:n 1, 3 ja 4 momentissa sekä 28―30 §:ssä tarkoitetut asiat sekä todistuksen antaminen irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä esitellään hallintoyksiköstä.

32 §
Sijaisuudet

Kansliapäällikön ollessa estynyt hoitamasta virkaansa hänen sijaisenaan toimii ministerin määräämä osaston päällikkö tai muu virkamies, jonka tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto on nimittänyt.

Osaston päällikön sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä saman osaston yksikön päällikkö tai muu saman osaston virkamies ja osaston yksikön päällikön sijaisena osaston päällikön määräämä saman yksikön virkamies.

Osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikön sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä saman yksikön virkamies.

33 §
Vuosilomat

Kansliapäällikkö ratkaisee osaston ja osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikön vuosiloma-aikoja ja -järjestystä ja niistä poikkeamista sekä muut heidän vuosilomiaan koskevat asiat.

Osaston päällikkö ratkaisee osaston yksikön päällikköä sekä muuta välittömästi alaistaan virkamiestä koskevat ja osaston yksikön tai osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikkö yksikkönsä virkamiestä koskevat 1 momentissa mainitut asiat. Hallintojohtaja ratkaisee toimintayksiköihin sijoittamatonta virkamiestä koskevat 1 momentissa mainitut asiat.

7 luku

Asioiden valmistelu

34 §
Osastojen ja osastojen ulkopuolisten toimintayksiköiden välinen yhteistoiminta

Valmisteltavana olevassa asiassa, joka koskee myös toisen osaston tai osastojen ulkopuolisen toimintayksikön toimialaa, valmistelijan tulee olla yhteydessä myös näihin.

35 §
Esittelylupa

Valtioneuvoston yleisistunnon tai raha-asiainvaliokunnan esittelylistaa ei saa muutoin kuin pakottavista syistä jakaa ennen kuin asiasta on ilmoitettu ministerille ja hän on hyväksynyt asian ottamisen esittelyyn.

36 §
Ministereille ja kansliapäällikölle ilmoittaminen

Ministerille ja kansliapäällikölle on ilmoitettava tärkeimmistä osaston tai osaston ulkopuolisen toimintayksikön toimialalla esille tulevista ja vireillä olevista asioista. Samoin heille on ilmoitettava myös tärkeimpien asioiden esittelystä hyvissä ajoin sekä toimitettava määrättäessä asiakirjat heidän nähtäväkseen.

37 §
Vahvistetusta työnjaosta poikkeaminen

Vahvistetusta työnjaosta huolimatta virkamies on velvollinen tarvittaessa suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, kansliapäällikkö taikka virkamiehen osaston tai osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikkö määrää.

8 luku

Asioiden ratkaiseminen

38 §
Ministerin ratkaistavat asiat

Ministeri ratkaisee ministeriössä päätettävät asiat, jollei ratkaisuvaltaa ole annettu virkamiehille sen mukaan kuin jäljempänä säädetään. Velvollisuudesta siirtää asia yksittäistapauksessa valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavaksi säädetään valtioneuvostosta annetun lain 14 §:ssä.

Ministeri ratkaisee asian, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista, jos se on yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävä taikka jos siitä on hankittava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto.

Jos epäselvyyttä on siitä, onko asia katsottava yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti niin merkittäväksi, että se on saatettava ministerin ratkaistavaksi, ministeri päättää, katsooko hän asian sellaiseksi.

39 §
Kansliapäällikön ratkaistavat asiat

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat ministeriön lausunnon antamista. Kansliapäällikkö nimeää, ministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsitteleviä ministereitä kuultuaan, opetusministeriön edustajan toimielimeen silloin, kun tehtävään nimettävä virkamies toimielimessä edustaa useamman kuin yhden ministerin toimialaa.

Kansliapäällikkö ratkaisee lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön sisäistä toimintaa varten ministeriön käytettävissä olevia määrärahoja ja niiden jakamista toimintayksiköiden käyttöön;

2) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jos asia on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen;

3) virkamatkamääräyksen antamista osaston ja osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikölle;

4) valtion virkamieslain (750/1994) 44 §:ssä tarkoitetun sopimuksen tekemistä palvelussuhteen ehdoista muiden kuin lain 26 §:ssä tarkoitettujen virkamiesten kanssa;

5) todistuksen antamista tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yleisistunnon nimittämälle virkamiehelle irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;

6) maksupisteen tai tilintekijän perustamista tai lakkauttamista;

7) EU-rakennerahastohankkeisiin osoitettujen määrärahojen jaon hyväksymistä sekä maksatuksen varmennusta;

8) ministeriön henkilöstölle myönnettäviä luontoisetuja lukuun ottamatta valtion virkamieslain 26 §:ssä tarkoitettuja virkamiehiä.

40 §
Osaston päällikön ratkaistavat asiat

Osaston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) osaston lausunnon antamista;

2) osaston toimialalle osoitettujen tai käytettäväksi asetettujen määrärahojen käyttämistä, myöntämistä sekä hankintoja näiden määrärahojen puitteissa, jollei ministeri ole sisäiseen budjettiin liitettävällä päätöksellään pidättänyt näitä asioita itselleen tai valtuuttanut osaston muuta virkamiestä päättämään näistä asioista;

3) osaston toimialaan kuuluvien menojen ja tulojen hyväksymistä, jollei näitä asioita ole sisäisessä budjetissa päätetty antaa osaston muun virkamiehen päätettäviksi;

4) ohjeiden antamista osaston toimialaan kuuluville virastoille ja laitoksille;

5) henkilöstön sijoittamista osaston yksiköihin;

6) virkamatkamääräyksen antamista osaston yksikön päällikölle ja muulle välittömästi osaston päällikön alaiselle virkamiehelle;

7) todistuksen antamista osaston muulle kuin tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yleisistunnon nimittämälle virkamiehelle irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä.

41 §
Osaston yksikön päällikön ratkaistavat asiat

Osaston yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) yksikön toimialaan kuuluvan komitean mietintöjä, palkkioita ja korvauksia sekä komitean käytettäväksi asetettuja muita varoja päätoimisen henkilökunnan palkkausta lukuun ottamatta siltä osin kuin asia ei kuulu komitean vahvistettavaksi;

2) vuosivuokran vahvistamista valtionosuuden perusteeksi ja valtionavun takaisinperintää;

3) käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden lahjoittamista yleishyödylliseen tarkoitukseen;

4) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 14 §:ssä tarkoitettua asiakirjan antamista, 15 §:ssä tarkoitettua asiakirjan pyytämistä koskevan asian siirtämistä toiselle viranomaiselle ja 27―30 §:ssä tarkoitettuja lupia yksikön toimialaan kuuluvissa asioissa;

5) virkamatkamääräyksen antamista yksikön virkamiehelle;

6) yksikön toimialaan kuuluvan viraston tai laitoksen henkilöstöä ja muuta sisäistä hallintoa, jollei asiaa ole määrätty osaston päällikölle.

Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat valtionosuuden tai -avustuksen myöntämistä perustamishankkeeseen.

42 §
Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston päällikön ratkaistavat asiat

Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtaja ratkaisee 40 §:ssä määrättyjen asioiden lisäksi ministeriössä päätettävät asiat, jotka koskevat:

1) virkavapauden myöntämistä osaston toimialaan kuuluvan viraston tai laitoksen päällikölle tai johtajalle enintään kahdeksi vuodeksi sekä palkkauksen vahvistamista ja virkamieheksi virkasuhteeseen nimittämistä tapauksissa, jotka koskevat tällaisen viran tehtävien hoitamista enintään yhdeksi vuodeksi;

2) opetushallituksen henkilöstöä ja muuta sisäistä hallintoa;

3) perustamishankkeen laajuuden ja valtionavustuksen enimmäismäärän vahvistamista.

43 §
Yleissivistävän koulutuksen yksikön päällikön ratkaistavat asiat

Yleissivistävän koulutuksen yksikön päällikkö ratkaisee 41 §:ssä määrättyjen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) luvan myöntämistä yhteisen opetussuunnitelman laatimiseen perusopetusta ja lukiokoulutusta varten;

2) luvan myöntämistä työpäivien säädettyä suuremmalle määrälle perusopetuksessa;

3) erityisopetuksen yhteydessä annettavan kuntoutuksen sekä mainittuun opetukseen liittyvien kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävien järjestämistä.

44 §
Tiedepolitiikan yksikön päällikön ratkaistavat asiat

Tiedepolitiikan yksikön päällikkö ratkaisee 41 §:ssä määrättyjen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat virallisten kääntäjien tutkintolautakunnan apujäsenten määräämistä sekä virallisten kääntäjien tutkintolautakunnan puheenjohtajan kuukausipalkkion, koetehtävien laadinnasta maksettavan palkkion, oikaisuvaatimuksen käsittelijän palkkion ja virallisen kääntäjän tutkinnon arvostelupalkkion määräämistä.

45 §
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston päällikön ratkaistavat asiat

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston ylijohtaja ratkaisee 40 §:ssä määrättyjen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat virkavapauden myöntämistä osaston toimialaan kuuluvan viraston tai laitoksen päällikölle tai johtajalle enintään kahdeksi vuodeksi sekä palkkauksen vahvistamista ja virkamieheksi virkasuhteeseen nimittämistä tapauksissa, jotka koskevat tällaisen viran tehtävien hoitamista enintään yhdeksi vuodeksi.

46 §
Liikuntayksikön päällikön ratkaistavat asiat

Liikuntayksikön päällikkö ratkaisee 41 §:ssä määrättyjen asioiden lisäksi valtion liikuntaneuvostoa ja sen määrärahojen käyttöä koskevat asiat.

47 §
Nuorisoyksikön päällikön ratkaistavat asiat

Nuorisoyksikön päällikkö ratkaisee 41 §:ssä määrättyjen asioiden lisäksi nuorisoasiain neuvottelukuntaa ja nuorisojärjestöjen avustustoimikuntaa ja niiden määrärahojen käyttöä koskevat asiat.

48 §
Osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikön ratkaistavat asiat

Osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikkö ratkaisee soveltuvin osin 40 ja 41 §:ssä mainitut asiat yksikkönsä osalta.

49 §
Hallintoyksikön päällikön ratkaistavat asiat

Hallintojohtaja ratkaisee 48 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jollei asia kuulu kansliapäällikölle;

2) todistuksen antamista osastojen ulkopuolisen toimintayksikön muulle kuin tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yleisistunnon nimittämälle virkamiehelle irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;

3) virkamatkamääräyksen antamista toimintayksiköihin sijoittamattomalle virkamiehelle;

4) asiakirjojen kirjaamista, lähettämistä ja arkistointia.

50 §
Talousyksikön päällikön ratkaistavat asiat

Talousjohtaja ratkaisee 48 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) ministeriölle tilivirastona kuuluvia tehtäviä, jolleivät ne kuulu kansliapäällikölle, osaston päällikölle tai osaston yksikön päällikölle taikka osastojen ulkopuolisen toimintayksikön päällikölle tai talousjohtajan alaiselle 51 §:ssä tarkoitetulle virkamiehelle;

2) valtionapuselvityksen hyväksymistä taikka muihin toimenpiteisiin ryhtymistä tarkastuksen suorittaneen virkamiehen esittelystä asianomaisen osaston tai osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikön ollessa esteellisenä.

51 §
Talousyksikön eräiden virkamiesten ratkaistavat asiat

Laskentapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat ministeriölle tilivirastona kuuluvaa maksuliikettä, laskentatointa, kirjanpitoa, palkanlaskentaa sekä tilinpäätöstä, jolleivät ne kuulu muun virkamiehen tai ministerin ratkaistaviksi.

Tarkastustoimen päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat ministeriön toimialaan kuuluvien EU-rakennerahastohankkeiden maksupäätöksiä sekä EU-tukien ja vastaavien valtion rahoitusosuuksien takaisinperintää.

Kunnallistalouden ja -hallinnon ryhmän puheenjohtajaksi määrätty opetusministeriön virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat opetusministeriössä käsiteltävien opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien sekä ryhmän toimialaan kuuluvan muun lakisääteisen rahoituksen maksujen hyväksymistä.

Ministerin määräämä talousyksikön virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat yhteisöaloiteohjelmien ja teknisen tuen hankkeiden rahoituspäätösten hyväksymistä.

52 §
Muiden virkamiesten ratkaistavat asiat

Ministerin määräämä hallintoyksikön virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat ministeriön virkamiehille ja työsuhteiselle henkilöstölle myönnettäviä ikälisiä, palvelusvuosilisiä, vuosilomakorvauksia sekä muita virka- ja työehtosopimuksiin ja palvelussuhteen ehtoja koskeviin sopimuksiin tai määräyksiin perustuvia palkanlisiä tai lisäpalkkiota.

Ministerin määräämät hallintoyksikön virkamiehet ratkaisevat vuosittain vahvistetun kiinteistönpidon varainkäyttösuunnitelman puitteissa ilman esittelyä asiat, jotka koskevat ministeriölle kiinteistöjen haltijavirastona kuuluvaa puhevallan käyttämistä sekä sopimusten ja tilausten tekemistä, mikäli kustannukset ovat enintään 100 000 euroa sekä esittelystä koulutus- ja tiedepolitiikan osaston toimialaan kuuluville perustamishankkeille myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksatuspäätöksiä.

9 luku

Erinäisiä säännöksiä

53 §
Ryhmät

Ministeriössä on toistaiseksi asetetut kunnallistalouden ja -hallinnon ryhmä, EU-rakennerahastojen yhteistyöryhmä ja ruotsinkielisen koulutus- ja kulttuuritoiminnan kehittämisryhmä.

Ryhmien tehtävistä määrätään ryhmien asettamista koskevissa ministeriön päätöksissä.

54 §
Valmiuspäällikkö ja suojelujohtaja

Ministeriön valmiuspäällikön tehtävänä on ohjata ja yhteensovittaa ministeriön poikkeusoloihin varautumista. Valmiuspäällikkönä on kansliapäällikkö. Valmiuspäällikön sijaisena toimii kansliapäällikön määräämä virkamies.

Kansliapäällikkö määrää suojelujohtajan ja tämän sijaisen.

55 §
Toimintayksiköiden henkilöstökokoukset

Osastojen ja osastojen ulkopuolisten toimintayksiköiden päälliköiden tulee säännöllisesti kutsua toimintayksikön henkilöstö kokouksiin.

56 §
Muut sisäiset määräykset

Yhteistoiminnasta ministeriön ja sen henkilöstön kesken määrätään yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (651/1988) 15 §:ssä tarkoitetussa sopimuksessa yhteistoiminnasta opetusministeriössä.

Tilivirastotehtävistä määrätään tarkemmin taloussäännössä sekä sisäisestä tarkastuksesta sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.

Asiakirjojen kirjaamisesta ja arkistoinnista määrätään tarkemmin arkistosäännössä.

Ministeriön tiedotuksesta määrätään tarvittaessa tarkemmin tiedotusohjeessa.

57 §
Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2003.

Tällä työjärjestyksellä kumotaan 26 päivänä toukokuuta 2000 annettu opetusministeriön työjärjestys siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Kansliapäällikkö
Markku Linna

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.