379/2003

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

Valtioneuvoston asetus opetusministeriöstä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) nojalla:

1 §
Tehtävät

Opetusministeriön tehtäviä ovat:

1) esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus sekä muu yleissivistävä koulutus;

2) ammatillinen perus- ja lisäkoulutus;

3) aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö;

4) yliopisto-opetus;

5) ammattikorkeakouluopetus;

6) tieteellinen tutkimus;

7) kielitutkintoja ja virallisia kääntäjiä koskevat asiat;

8) taide sekä taidenäyttelyiden valtiontakuu;

9) viestintäkulttuuri, kulttuuriperintö sekä muu kulttuuritoimi;

10) liikunta;

11) nuorisotyö;

12) arkistotoimi;

13) museotoimi;

14) yleinen kirjastotoimi;

15) rasismin ehkäisy sekä hyvien etnisten suhteiden edistäminen kansalaistoiminnassa ja kouluyhteisön piirissä;

16) evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkokuntaa ja muita uskonnollisia yhdyskuntia koskevat asiat samoin kuin muut uskonnonvapauteen liittyvät asiat sekä hautaustoimen yleinen järjestäminen;

17) opintotuki;

18) tekijänoikeus;

19) opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus- ja avustusasiat.

2 §
Opetusministeriön toimialan virastot, laitokset, toimielimet ja yhteisöt

Opetusministeriön toimialaan kuuluvat:

yliopistot ja niiden harjoittelukoulut

ammattikorkeakoulut

opetushallitus ja sen toimialaan kuuluvat valtion oppilaitokset

ylioppilastutkintolautakunta

kansainvälisen henkilövaihdon keskus

opintotuen muutoksenhakulautakunta

Suomen Akatemia

kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti

arkistolaitos

Varastokirjasto

taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat ja alueelliset taidetoimikunnat

näkövammaisten kirjasto

museovirasto

Valtion taidemuseo

Suomenlinnan hoitokunta

Suomen elokuva-arkisto

Valtion elokuvatarkastamo

valtion elokuvalautakunta

ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitus

koulutuksen arviointineuvosto

korkeakoulujen arviointineuvosto

Oy Veikkaus Ab

CSC-Tieteellinen laskenta Oy.

3 §
Organisaatio

Ministeriössä on koulutus- ja tiedepolitiikan osasto sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto. Osastossa voi olla yksiköitä.

Lisäksi ministeriössä on osastojen ulkopuolisina toimintayksikköinä hallintoyksikkö, talousyksikkö, tietopalveluyksikkö, kansainvälisten asiain sihteeristö sekä viestintäyksikkö.

4 §
Työjärjestys

Työjärjestyksessä säädetään ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, osastojen ja muiden toimintayksiköiden toimialasta, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu.

Osaston ja muun toimintayksikön sisäisestä organisaatiosta ja työnjaosta säädetään tarkemmin työjärjestyksessä tai määrätään tarvittaessa osaston tai muun toimintayksikön päällikön antamassa ministeriön sisäisessä määräyksessä.

5 §
Henkilöstö

Ministeriössä on kansliapäällikkö. Toimintayksikön päällikkönä on ylijohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja, johtaja, suunnittelupäällikkö tai työjärjestyksessä määrätty tai ministerin tehtävään muutoin määräämä virkamies.

Lisäksi ministeriössä on muita virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

Virkojen, virkamiesten ja työsopimussuhteisen henkilöstön sijoittamisesta osastoihin ja muihin toimintayksikköihin päättää ministeri. Ministeriössä voi olla osastoihin ja muihin toimintayksikköihin sijoittamattomia virkoja, virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

Kansainvälisten asiain sihteeristön päälliköksi määrätyllä virkamiehellä on kansainvälisten asiain johtajan arvonimi.

6 §
Kelpoisuusvaatimukset

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:ssä säädetään, kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä hallintoon, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) ylijohtajalla, hallintojohtajalla, talousjohtajalla ja virka-asemaltaan vastaavalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

3) johtajalla, suunnittelupäälliköllä ja virka-asemaltaan vastaavalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, jonka on oltava hallitusneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto, sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito, jollei häneen ole tehtävänsä tai asemansa perusteella sovellettava 2 kohdan säännöksiä;

4) korkeakouluneuvoksella, kulttuuriasiainneuvoksella, neuvottelevalla virkamiehellä, opetusneuvoksella, rakennusneuvoksella ja tarkastusneuvoksella ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan, jollei häneen ole tehtävänsä tai asemansa perusteella sovellettava 2 tai 3 kohdan säännöksiä;

5) lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä lainvalmistelussa tarvittava tutkimus- ja suunnittelutaito;

6) muulla virkamiehellä, joka toimii valtioneuvoston yleisistunnossa esittelijänä tai jonka tehtävät ovat vaativuudeltaan vastaavia, korkeakoulututkinto.

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:ssä säädetään, hallitusneuvokselta edellytetään käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

7 §
Henkilöstön nimittäminen tai ottaminen

Kansliapäällikön nimittämisestä säädetään perustuslaissa. Virkamiehistä, jotka nimittää valtioneuvosto, säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä. Suunnittelupäällikön nimittää valtioneuvosto.

Muut virkamiehet ja työsopimussuhteisen henkilöstön nimittää tai ottaa ministeriö.

8 §
Päätösvallan pidätysoikeus

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 37 §:ssä säädetään, toimintayksikön päällikkö voi yksittäistapauksessa pidättää päätösvallan asiassa, jonka hänen alaisensa muutoin saisi ratkaista.

9 §
Ratkaisu ilman esittelyä

Poiketen siitä, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 38 §:ssä säädetään asian ratkaisemisesta ilman esittelyä, voivat ministerin määräämät virkamiehet ratkaista kiinteistönpidon varainkäyttösuunnitelman puitteissa ilman esittelyä asiat, jotka koskevat opetusministeriölle kiinteistöjen haltijavirastona kuuluvaa puhevallan käyttämistä sekä sopimusten ja tilausten tekemistä, jos kustannukset ovat enintään 100 000 euroa.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan opetusministeriöstä 14 päivänä helmikuuta 1997 annettu asetus (162/1997) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa vireille pannussa nimitysasiassa sovelletaan kumotun asetuksen mukaisia kelpoisuusvaatimuksia.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Kansliapäällikkö
Markku Linna

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.