375/2003

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) nojalla:

1 §
Ministeriön tehtävät

Puolustusministeriön tehtäviä ovat:

1) puolustuspolitiikan valmistelu ja toimeenpano;

2) sotilaallinen maanpuolustus;

3) puolustusvoimien kokoonpano ja johtosuhteet;

4) kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen;

5) asevelvollisuusjärjestelmä, sotilaskoulutus ja vapaaehtoinen maanpuolustustyö;

6) kansainvälinen puolustusmateriaaliyhteistyö ja puolustustarvikkeiden vientivalvonta;

7) aluevalvontaviranomaisten toiminnan johtaminen ja yhteensovittaminen;

8) aseidenriisunta- ja asevalvonta-asiat;

9) sotilaallinen kriisinhallinta ja rauhanturvaaminen;

10) hallinnonalan yhdyskunta- ja ympäristöasiat.

2 §
Ministeriön toimiala

Puolustusministeriön toimialaan kuuluvat sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003) säädetään:

pääesikunta ja puolustusvoimat

puolustushallinnon rakennuslaitos

vapaaehtoisen maanpuolustustyön neuvottelukunta

kutsuntalautakunnat

kutsunta-asiain keskuslautakunta

VPU Pukutehdas Oy.

3 §
Organisaatio

Ministeriössä on puolustuspoliittinen osasto, hallintopoliittinen osasto ja resurssipoliittinen osasto. Osastoihin kuuluvista yksiköistä säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön alaisuudessa erillisinä toimintayksikköinä hallintoyksikkö, tarkastusyksikkö ja tiedotusyksikkö sekä turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö.

Osastoon kuuluvan yksikön ja erillisen toimintayksikön johtajana on ministerin tehtävään määräämä virkamies.

4 §
Työjärjestys

Työjärjestyksessä säädetään ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, osastojen ja erillisten toimintayksiköiden toimialasta, johtavien virkamiesten tehtävistä ja sijaisista, asioiden valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu.

Osaston ja erillisen toimintayksikön sisäisestä organisaatiosta ja työnjaosta säädetään tarkemmin työjärjestyksessä tai määrätään tarvittaessa osastopäällikön tai erillisen toimintayksikön johtajan antamassa ministeriön sisäisessä määräyksessä.

5 §
Oikeus päätösvallan pidättämiseen

Sen lisäksi, mitä valtioneuvostosta annetun lain 16 §:ssä ja valtioneuvoston ohjesäännön 37 §:ssä säädetään ratkaisuvallan pidättämisestä, voi erillisen toimintayksikön johtaja yksittäistapauksessa pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka hänen alaisensa muuten saisi ratkaista.

6 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on, sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:ssä virkojen kelpoisuusvaatimuksista säädetään:

1) hallintojohtajalla käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) erikoistutkijalla, kielenkääntäjällä, neuvottelevalla virkamiehellä, tarkastusjohtajalla, yli-insinöörillä ja ylitarkastajalla ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

3) esittelijällä korkeakoulututkinto;

4) vanhemmalla osastoesiupseerilla yleisesikuntaupseerin tutkinto sekä osastoesiupseerilla upseerin tutkinto ja vahvistettu jatkokoulutus.

7 §
Arvonimet

Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi. Työjärjestyksessä nimettävällä osaston tai erillisen toimintayksikön johtajalla voi olla puolustusasiainneuvoksen arvonimi.

8 §
Henkilökunnan nimittäminen ja ottaminen

Muut kuin valtioneuvostosta annetun lain 13 §:ssä ja valtioneuvoston ohjesäännön 42 §:ssä tarkoitetut virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa puolustusministeriö.

9 §
Upseerina palvelevan oikeudet ja velvollisuudet

Edellä 6 §:n 4 kohdassa tarkoitetun upseerin oikeudesta lukea hyväkseen palvelusvuosia sekä hänen muista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan on tämän asetuksen lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä puolustusvoimien upseereista säädetään.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan puolustusministeriöstä 20 päivänä joulukuuta 2001 annettu valtioneuvoston asetus (1368/2001) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

Puolustusministeri
Matti Vanhanen

Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana
Seppo Kipinoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.