374/2003

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

Valtioneuvoston asetus konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan konkurssipesien hallinnon valvonnasta 31 päivänä tammikuuta 1995 annetun asetuksen (111/1995) 7 § sekä

lisätään asetukseen uusi 7 a § seuraavasti:

7 §

Konkurssiasiamiehen apuna on konkurssiasiain neuvottelukunta.

Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata konkurssipesien hallinnossa ja yrityksen saneerausmenettelyjen toimeenpanossa noudatettavia menettelytapoja sekä tehdä aloitteita ja esityksiä konkurssimenettelyn ja yrityssaneerausmenettelyn, hyvän pesänhoitotavan ja hyvän yrityssaneeraustavan sekä konkurssipesien valvonnan ja yrityssaneerausmenettelyihin liittyvän valvonnan kehittämiseksi samoin kuin antaa niitä koskevia lausuntoja ja suosituksia.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään seitsemän muuta jäsentä, jotka oikeusministeriö määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kullekin heistä on määrättävä henkilökohtainen varajäsen. Neuvottelukunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla konkurssiasioita tuntevia. Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuina oikeusministeriö, tuomioistuimet, asianajajat, keskeiset julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset velkojaryhmät sekä elinkeinonharjoittajapiirit.

7 a §

Konkurssiasiain neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Konkurssiasiamies on kutsuttava neuvottelukunnan kokoukseen ja hänellä tai hänen määräämällään virkamiehellä on siinä läsnäolo- ja puheoikeus.

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä ovat saapuvilla.

Milloin asiaa päätettäessä ilmenee eriäviä mielipiteitä, päätös tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Neuvottelukunnan puheenjohtajalle, jäsenille ja sihteerille sekä asiantuntijoille voidaan suorittaa kokouspalkkiota ja matkakustannusten korvausta oikeusministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2003.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitusneuvos
Mirja Kurkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.