363/2003

Annettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan 18 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 6 §:n 1 momentin 12 kohdan b alakohta, sekä

lisätään asetuksen 1 §:n 1 momentin 13 kohtaan uusi c alakohta, 12 §:ään uusi 4 momentti ja uusi 20 a § seuraavasti:

1 §
Luvanvaraisuus

Seuraavilla ympäristönsuojelulain (86/ 2000) 28 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla toiminnoilla on oltava ympäristölupa:


13) jäte- ja vesihuolto:


c) toiminta, johon sovelletaan jätteen polttamisesta annettua valtioneuvoston asetusta (362/2003);


6 §
Alueellisessa ympäristökeskuksessa käsiteltävät lupa-asiat

Alueellinen ympäristökeskus ratkaisee seuraavien ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentissa sekä tämän asetuksen 1 §:ssä tarkoitettujen toimintojen ympäristölupa-asiat, jollei ympäristönsuojelulain 31 §:n 1 momentista tai edellä 5 §:stä muuta johdu:


12) jäte- ja vesihuolto:


b) toiminta, johon sovelletaan jätteen polttamisesta annettua valtioneuvoston asetusta, sekä ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan luvanvarainen toiminta, jota koskee mainitun asetuksen 1 §:n 2 momentin 1 kohdan c, f ja g alakohta;


12 §
Lisätiedot jätteistä ja jätehuollosta

Jos toimintaan sovelletaan jätteen polttamisesta annettua valtioneuvoston asetusta, toimintaa koskevan lupahakemuksen tulee lisäksi sisältää tiedot:

1) poltossa syntyvän lämmön hyödyntämisestä;

2) toimista polttojätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi sekä syntyvän polttojätteen hyödyntämisestä tai käsittelemisestä.

20 a §
Jätteen polttamista koskevan lupapäätöksen määräykset

Sen lisäksi, mitä 18 ja 19 §:ssä säädetään, jätteen polttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen soveltamisalaan kuuluvan toiminnan ympäristöluvassa on oltava seuraavat lupamääräykset:

1) poltettavat jätteet jäteluokittain siten kuin jäteluokista säädetään yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta annetun ympäristöministeriön asetuksen (1129/2001) liitteessä sekä näiden jätteiden suurimmat sallitut polttomäärät;

2) laitoksen suurimmasta sallitusta polttokapasiteetista;

3) päästöjen raja-arvoista jätteen polttamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa määritellyistä epäpuhtauksista;

4) jäteveden valvontaa koskevista seikoista sekä ainakin jäteveden happamuudesta, lämpötilasta ja virtauksesta;

5) näytteenotosta ja mittausmenettelyistä päästöjen raja-arvojen seuraamiseksi;

6) mittaustulosten tallentamisesta, käsittelystä ja esittämisestä valvontaviranomaiselle.

Ongelmajätteen polttamista koskevan toiminnan ympäristöluvassa on lisäksi oltava määräys ongelmajätteen pienimmästä ja suurimmasta massavirrasta ja lämpöarvosta sekä ongelmajätteen sisältämien epäpuhtauksien, kuten polykloorattujen bifenyylien (PCB), pentaklooratun fenolin (PCP), kloorin, fluorin, rikin ja raskasmetallien, enimmäismäärästä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2003.

Tämän asetuksen 1 §:n 1 momentin 13 kohdan c alakohdan mukaiseen toimintaan, jota koskevassa ympäristöluvassa ei ole sovellettu jätteen polttamisesta annettua valtioneuvoston asetusta, on haettava ympäristölupaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2004.

Europan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi: 2000/76/EY, EYVL N:o L 332, 28.12.2000, s. 91

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Ympäristöneuvos
Markku Hietamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.