354/2003

Annettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen opetuksesta perittävien maksujen perusteista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 9 päivänä toukokuuta 2003 annetun ammattikorkeakoululain (351/2003) 26 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maksuista, joita ammattikorkeakoulut voivat periä opetuksesta ammattikorkeakoululain (351/2003) nojalla.

2 §
Opetuksesta perittävät maksut

Ammattikorkeakoulututkintoon johtava opetus ja sen edellyttämät tai siihen liittyvät tehtävät, kuten valintakokeet, kuulustelut, arvioinnit, opinnäytetöiden ohjaus ja tarkastus, opinto-ohjaus, todistukset opintosuorituksista ja tutkintotodistukset, ovat maksuttomia.

Ammattikorkeakoululain 17 §:ssä tarkoitetuista aikuiskoulutuksena suoritettavista erikoistumisopinnoista opiskelijalta voidaan periä enintään 168 euron suuruinen maksu lukuvuodessa. Erityisestä syystä maksu voidaan jättää osittain tai kokonaan perimättä.

Avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa voidaan opiskelijalta periä maksu enintään koulutuksen järjestämisestä aiheutuneiden todellisten kustannusten mukaan. Maksu voidaan periä kuulustelulta, päivältä, opintoviikolta tai lukuvuodelta. Erityisestä syystä maksu voidaan periä todellisia kustannuksia pienempänä tai jättää perimättä. Jos muu kuin ammattikorkeakoulu järjestää avointa ammattikorkeakouluopetusta, ammattikorkeakoulu perii opetuksen vastaavuuden hyväksymisestä ja opintosuoritusten rekisteröinnistä maksun opetuksen järjestäjältä todellisten kustannusten mukaan.

Jos ammattikorkeakoulu saa avoimeen ammattikorkeakouluopetukseen tai ammattikorkeakoululain 17 §:ssä tarkoitettuun muuhun aikuiskoulutukseen julkista rahoitusta, maksu määrätään koulutuksen järjestämisestä aiheutuneiden todellisten kustannusten mukaan ja maksun suuruutta laskettaessa julkinen rahoitus otetaan vähennyksenä huomioon.

3 §
Oppimateriaaleista ja tarvikkeista perittävät maksut

Jos ammattikorkeakoulu antaa opiskelijalle hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä sellaisia oppimateriaaleja taikka työvälineitä, laitteita, materiaaleja tai muita tarvikkeita, jotka opintojen päätyttyä jäävät opiskelijalle, ammattikorkeakoulu voi periä niistä maksun todellisten hankinta- tai tuotantokustannusten mukaisesti. Jos opiskelija hankkii tällaiset oppimateriaalit tai tarvikkeet muualta, häneltä ei voida periä tässä momentissa tarkoitettuja maksuja.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuina oppimateriaaleina ja tarvikkeina ei pidetä maksuttomaan opetukseen kuuluvia opetuksen järjestämisen edellyttämiä työvälineitä, koneita, laitteita, suojavaatteita, työturvallisuussäännöksissä edellytettyjä varusteita, opetuksessa käytettäviä koululle kuuluvia materiaaleja ja tarvikkeita eikä muita vastaavia opetusvälineitä.

4 §
Kustannusten laskeminen

Tässä asetuksessa säädettyjen maksujen perusteina käytettäviä todellisia kustannuksia laskettaessa otetaan huomioon kustannukset, joita käytetään määriteltäessä valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettua suoritteen omakustannusarvoa.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2003.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä maksuja lukuvuodelle 2003―2004.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Hallitusneuvos
Matti Rajakylä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.