349/2003

Annettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003

Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön esittelystä, säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) 7 §:n 2 momentin ja 25 §:n 1 momentin sekä 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun ulkoasiainhallintolain (204/2000) 19 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Ministeriön tehtävät

Ulkoasiainministeriön tehtäviä ovat:

1) ulko- ja turvallisuuspolitiikan valmistelu ja toimeenpano;

2) ulkopoliittisesti merkittävien kannanottojen ilmoittaminen muille valtioille ja kansainvälisille järjestöille;

3) rauhanturvaaminen, sotilaallinen kriisinhallinta ja siviilikriisinhallinta siltä osin kuin ne kuuluvat ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan;

4) monenkeskiseen asevalvontaan ja aseidenriisuntaan liittyvät tehtävät;

5) kansainväliset ihmisoikeusasiat;

6) Euroopan yhteisön kauppapolitiikan valmistelu ja toimeenpano sekä muut kauppapoliittiset asiat;

7) kaupallis-taloudelliset kansainväliset suhteet, viennin ja investointien edistämisen viranomaispalvelut ulkomailla sekä kansainvälinen vientivalvontayhteistyö;

8) kehityspolitiikan ja -yhteistyön valmistelu ja toimeenpano;

9) Kansainvälistä kehitysjärjestöä ja kehityskysymyksiä Maailmanpankkiryhmässä sekä Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan kehityspankkiryhmiä, Pohjoismaiden kehitysrahastoa ja Kansainvälistä maatalouden kehittämisrahastoa sekä osaltaan Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia koskevat asiat;

10) humanitaarinen apu;

11) lähialueyhteistyö;

12) pohjoismaisen yhteistyön yhteensovittaminen;

13) valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat asiat ministeriön toimialalla ja asioissa, jotka eivät kuulu toisen ministeriön toimialaan, sekä valtiosopimusten voimaansaattamista koskevan lainvalmistelun kehittäminen;

14) valtiosopimusten rekisteröintiä ja tallettamista koskevat asiat sekä muut valtiosopimusoikeudesta johtuvat tehtävät;

15) kansainvälisen oikeuden kehittäminen ja muut kansainvälistä oikeutta koskevat asiat;

16) suomalaisten etujen ja oikeuksien valvominen ulkomailla, ulkomaanedustustojen konsulipalvelut sekä edustustojen ohjaus muissa viranomaistehtävissä;

17) diplomaatti- ja virkapassit;

18) Suomen edustaminen kansainvälisissä lainkäyttö- ja tutkintaelimissä sekä muut tällaisia elimiä koskevat asiat;

19) Suomen edustaminen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimissa ja Suomea Euroopan unionin jäsenenä koskevissa valvontamenettelyissä;

20) Suomen diplomaattiset edustustot ja konsuliedustustot vieraissa valtioissa, edustustot kansainvälisissä järjestöissä ja yhteenliittymissä sekä muu ulkomaanedustus;

21) kansainvälisiä järjestöjä, laitoksia ja muita yhteenliittymiä koskevat asiat, jotka eivät kuulu toisen ministeriön toimialaan;

22) valtionpäämies-, pääministeri- ja ulkoministerivierailut, kansainvälistä protokollaa koskevat asiat sekä valtiolliset juhlatilaisuudet;

23) vieraiden valtioiden diplomaattinen ja konsuliedustus sekä kansainvälisten järjestöjen edustautuminen Suomessa; ja

24) kansainväliset media- ja kulttuurisuhteet ministeriön toimialalla sekä Suomen tunnetuksi tekeminen.

Lisäksi ulkoasiainministeriön tehtäviin kuuluu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:tä koskevien asioiden valmisteleminen.

2 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on poliittinen osasto, kauppapoliittinen osasto, kehityspoliittinen osasto, Eurooppa-osasto, itäosasto, Amerikan ja Aasian osasto, Afrikan ja Lähi-idän osasto, globaaliasioiden osasto, hallinnollinen osasto, oikeudellinen osasto, protokollaosasto sekä lehdistö- ja kulttuuriosasto. Lisäksi ministeriössä on valtiosihteerin kansliapäällikkönä alaisuudessa toimivat pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö sekä valvonta- ja tarkastusyksikkö.

Tarkemmat säännökset ministeriön organisaatiosta annetaan ministeriön työjärjestyksessä.

3 §
Avustavat toimielimet

Ministeriön yhteydessä toimivat valinta- ja koulutuslautakunta, ulkomaanedustuksen korvauslautakunta ja ulkomaan terveydenhuoltolautakunta.

Ministeriön yhteydessä voi toimia myös muita avustavia toimielimiä sen mukaan kuin erikseen säädetään tai määrätään.

4 §
Ministeriön henkilökunta

Ulkoasiainministeriön tehtävissä toimii virkamiehiä ulkoasiainhallinnon yhteisissä viroissa. Lisäksi ministeriössä voi olla työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa ja harjoittelijoita.

5 §
Ministeriön tehtäviin määrääminen

Ministeriön tehtävistä, joihin määrää tasavallan presidentti, säädetään ulkoasiainhallintolaissa (204/2000).

Valtioneuvosto määrää osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, linjanjohtajan ja neuvottelevan virkamiehen tehtävään sekä suoraan valtiosihteerin alaisena toimivan toimintayksikön päällikön tehtävään, jollei toisin säädetä.

Ministeriön muihin tehtäviin määrää ulkoasiainministeriö.

6 §
Eräiden tehtävien kelpoisuusvaatimukset

Osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, linjanjohtajan, apulaisprotokollapäällikön ja neuvottelevan virkamiehen sekä suoraan valtiosihteerin alaisena toimivan toimintayksikön päällikön tehtävään määrätään ulkoasiainneuvos.

Kehityspoliittisen osaston ja muun osaston, jonka toiminnan painopiste on kehitysyhteistyöasioissa, osastopäälliköksi, apulaisosastopäälliköksi ja neuvottelevaksi virkamieheksi voidaan määrätä myös kehitysyhteistyöneuvos. Lehdistö- ja kulttuuriosaston apulaisosastopäälliköksi voidaan määrätä myös lehdistöneuvos.

Muun kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetun toimintayksikön päällikön tehtävään määrätään ulkoasiainsihteerin virassa tai sitä vastaavassa tai ylemmässä virassa oleva yleisvirkamies taikka erityisvirkamies, jolla on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Lisäksi kelpoisuusvaatimuksena on osastopäällikön tehtävässä perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus, muissa 1 momentissa säädetyissä tehtävissä perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito sekä 3 momentissa tarkoitetuissa tehtävissä soveltuvuus johtamistehtäviin.

Ministeriön linjan tai yksikön johtotehtävä voi kuulua virkamiehelle myös suoraan viran perusteella sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä säädetään.

7 §
Eräiden asioiden ratkaisu ilman esittelyä

Prokollaosastolla voidaan ratkaista ilman esittelyä asiat, jotka koskevat vieraiden valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen Suomessa olevien edustustojen henkilökunnan oleskelulupia ja lausuntoja näitä koskevissa veroasioissa.

8 §
Eräiden virkamiesten oikeus ratkaisuvallan pidättämiseen

Sen lisäksi, mitä ratkaisuvallan pidättämisestä muualla säädetään, ministeriön linjan-johtaja ja muun toimintayksikön päällikkö voivat pidättää itselleen päätösvallan asioissa, jotka heidän alaisensa muutoin saisivat ratkaista.

9 §
Arvonimet

Henkilöstöasioita hoitavan linjan päälliköllä on henkilöstöjohtajan arvonimi.

10 §
Viittaussäännös

Jollei toisin säädetä, ministeriöstä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003) säädetään.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003

Ministeri
Erkki Tuomioja

Lainsäädäntöneuvos
Ari Rouhe

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.