331/2003

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kiinteistötoimitusmaksusta 27 päivänä joulukuuta 2001 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1561/2001) 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 2 momentti, 4 § ja 5 § sekä asetuksen liite seuraavasti:

2 §
Tuntihinnat työkorvauksen laskemista varten

Tuntihinnat työkorvauksen laskemista varten toimitukseen tai tehtävään käytetyltä kultakin alkavalta puolelta tunnilta ovat osatehtävittäin:

Osatehtävä Tuntihinta euroa/tunti
1) Toimituksen valmistelu ja asiakirjojen valmistaminen 57 €
2) Toimituskokous 67 €
3) Toimituksen maastotyöt 61 €
4) Jaon suunnittelu 60 €
5) Arviointi- ja korvauskäsittely 65 €

3 §
Kiinteistötoimitusmaksun määrääminen lohkomistoimituksesta

Työkorvaus. Kiinteistötoimitusmaksu kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 22 a §:n mukaisesta yleisen alueen lohkomisesta määrätään työkorvauksena. Sikseen jätetystä, peruutetusta tai rauenneesta lohkomisesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu työkorvauksena, jota ei kuitenkaan saa määrätä vastaavasta suoritetusta lohkomisesta perittävää toimituskorvausta suuremmaksi. Lohkomisen työkorvauksen laskemisessa käytetään tuntihintana kultakin alkavalta puolelta tunnilta 56 euroa. Halkomisena aloitetusta ja jyvityksen tai muun arvioinnin jälkeen lohkomiseksi muutetusta toimituksesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu kuten halkomisesta.


4 §
Kiinteistötoimitusmaksun määrääminen ratkaisusta asiassa, joka koskee kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamista

Toimituskorvaus. Milloin toimituksen yhteydessä tehdään ratkaisu asiassa, joka koskee muodostettavan rekisteriyksikön taikka rekisteriyksikköön siirrettävien alueiden tai yhteisalueosuuksien vapauttamista kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta, tällaisen toimenpiteen kiinteistötoimitusmaksuksi määrätään 140 euron suuruinen toimituskorvaus kutakin edellä mainittua rekisteriyksikköä kohti.

Työkorvaus. Kiinteistötoimitusmaksu asiassa, joka koskee kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamista, määrätään työkorvauksena, kun toimitus, jonka yhteydessä asia on käsitelty, on jätetty sikseen, peruutettu tai rauennut taikka kun vapauttamista koskevasta pyynnöstä on luovuttu. Työkorvausta ei kuitenkaan saa määrätä 1 momentissa säädettyä toimituskorvausta suuremmaksi. Työkorvauksen laskemisessa käytetään tuntihintana kultakin alkavalta puolelta tunnilta 60 euroa.

5 §
Toimituskorvaus kiinteistöjen yhdistämisestä

Toimituskorvaukset hakemuksesta suoritettavasta kiinteistöjen yhdistämisestä ovat seuraavat:

Päätös Toimituskorvaus
Kiinteistöjen yhdistäminen
1) kiinteistönmuodostamislain 214 §:n 1 momentin ja 2 momentin 2 kohdan mukaisessa tapauksessa, kun kaksi kiinteistöä yhdistetään 115 €
tai
2) kiinteistönmuodostamislain 214 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisessa tapauksessa, kun kaksi kiinteistöä yhdistetään, 230 €
sekä
3) lisämaksu jokaisesta muusta yhdistettävästä kiinteistöstä 39 €

Mitä 1 momentin 1 ja 3 kohdassa säädetään, sovelletaan myös yhteismetsälain (109/2003) 39 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kiinteistön yhdistämiseen yhteismetsään.


Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä toukokuuta 2003.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri
Martti Niemelä

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.