327/2003

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus väestötietoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

kumotaan 22 päivänä lokakuuta 1993 annetun väestötietoasetuksen (886/1993) 25 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 995/1994, sekä

muutetaan 4 §:n 1 momentin 22 kohta ja 34 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1064/1999, seuraavasti:

4 §
Tiedot Suomen kansalaisesta

Suomen kansalaisesta talletetaan väestötietojärjestelmään henkilötunnuksen lisäksi:


22) kansalaisvarmenteeseen sisältyvä sähköinen asiointitunnus ja sen luonnissa käytettävä tekninen tunnistetieto.


34 §
Kansalaisvarmenteen hakijan tunnistaminen

Väestörekisterikeskuksen myöntäessä sähköiseen asiointiin käytettäviä kansalaisvarmenteita muuhun kuin väestötietolain 23 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun korttiin tai tekniseen välineeseen, hakemuksen vastaanottajan on todettava hakijan henkilöllisyys voimassa olevasta kotimaisesta poliisin myöntämästä passista tai henkilökortista, 1 päivänä lokakuuta 1990 tai sen jälkeen annetusta ajokortista taikka, jos poliisi on mainitun pykälän 5 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa suorittanut hakemukseen liittyvän tunnistamisen, poliisin hakemuksen vastaanottajalle toimittamasta erillisestä henkilön tunnistamista koskevasta asiakirjasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2003

Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen

Hallitusneuvos
Tarja Hyvönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.