314/2003

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä 27 päivänä maaliskuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (278/2002) liitteen kohdan 1.2.1 määritelmät "Aerosoli" ja "Aerosolipullo", määritelmäotsikko "B", määritelmät "Biologinen/tekninen nimi", "Kaasuille tarkoitettu astia", "Pullokontti", "Pullopaketti (ja pullokontti)", "Tekninen/biologinen nimi", kohta 1.6.6.4, kohdan 2.2.51.2.2 neljästoista luetelmakohta, kohdan 2.2.51.3 taulukon luokituskoodin O2 nimike 2072 huomautuksineen, kohta 2.2.62.1.8, jolloin nykyiset kohdat 2.2.62.1.9―2.2.62.1.11 siirtyvät kohdiksi 2.2.62.1.8―2.2.62.1.10, kohdan 3.3.1 erityismääräykset 15, 18, 36, 107, 222, 268, 287, 297―499, 595, 624, 628―631 ja 641, luvun 4.1 johdantohuomautukset 1 ja 2, jolloin nykyinen johdantohuomautus 3 muuttuu johdantohuomautukseksi, kohdan 4.1.4.1 pakkaustavan P406 lisämääräys 3 ja pakkaustavan R001 viimeinen osio, kohdan 4.1.4.2 pakkaustavan IBC02 erityispakkausmääräys B11, pakkaustavan IBC04 viimeinen osio, pakkaustavan IBC05 viimeinen osio, pakkaustavan IBC07 viimeinen osio ja pakkaustavan IBC08 erityispakkausmääräys B2, kohta 4.1.6.5, jolloin nykyinen kohta 4.1.6.6 siirtyy kohdaksi 4.1.6.5, kohta 5.4.1.1.1b, kohdan 6.1.6.2 luettelossa luokan 8 luokituskoodin C5 taulukon viimeinen rivi, luvun 6.2 johdantohuomautus 1, jolloin nykyinen johdantohuomautus 2 muuttuu johdantohuomautukseksi, kohdat 6.2.3.4.5, 6.2.3.4.6, 6.5.3.3.6 sekä 6.5.3.4.10, jolloin nykyiset kohdat 6.5.3.4.11―6.5.3.4.27 siirtyvät kohdiksi 6.5.3.4.10―6.5.3.4.26, kohta 6.5.4.14.4, jolloin nykyinen kohta 6.5.4.14.5 siirtyy kohdaksi 6.5.4.14.4, kohdan 6.8.2.5.1 viimeinen luetelmakohta sekä kohdan 6.8.4 alakohdan d) huomautus ja taulukko alaviitteineen,

muutetaan 4 §, liitteen sisällysluettelo, liitteen kohta 1.1.3.1, kohdan 1.1.3.2 alakohta f), kohta 1.1.4.2, kohdan 1.2.1 määritelmä "Astia", määritelmän "IBC-pakkaus" ensimmäinen kappale, määritelmät "Kaasuastia", "Kaasupullo", "Koepaine", "Kryoastia", "Käsikirja "Manual of Tests and Criteria" (Kokeet ja kriteerit)", "Monisäiliökontti", "Monisäiliövaunu", "Pelastuspakkaus", "Putkiastia", määritelmän "Suurin sallittu bruttomassa" alakohta (a) ja määritelmä "YK-suositukset", kohdan 1.2.2.2 alakohta (c), kohdat 1.6.1.1, 1.6.1.6 ja 1.6.3.01, 1.6.3.9, 1.6.3.18, 1.6.4.0, 1.6.4.5, 1.6.4.6, 1.6.4.11, 1.6.4.12, kohdan 2.1.1.1 luokan 4.1 nimi, kohdat 2.1.1.3 ja kohdan 2.1.3.4 nimike UN 1613, kohdan 2.1.3.5.3 alakohdat d) ja e), kohdan 2.1.3.8 ensimmäinen kappale ja huomautuksen 1 kohta "Seoksen luokitus, taulukosta", kohdan 2.1.4.1 viimeinen kappale, kohdan 2.2.1.1.3 huomautus, kohta 2.2.1.1.4, liitteen kohdan 2.2.1.1.7 nimikesanastossa kohdat "aikatulilanka, ei räjähtävä" sekä "turvatyynyn kaasunkehittimet, pyrotekniset tai turvatyynymoduulit, pyrotekniset tai turvavyön esikiristimet, pyrotekniset", kohta 2.2.2.1.2, kohdan 2.2.2.1.3 ensimmäinen kappale ja huomautus 2, kohdan 2.2.2.1.5 ensimmäinen kappale ja määritelmät Ti ja Tci, kohta 2.2.2.2.2, kohdan 2.2.2.3 neljäs taulukko, kohdan 2.2.3.1.1 viimeinen kappale ennen huomautuksia sekä huomautukset 1 ja 6, kohdan 2.2.3.1.2 viimeinen rivi, kohdat 2.2.3.1.7 ja 2.2.3.2.3, kohdan 2.2.3.3 taulukon luokituskoodin D nimi, kohdan 2.2.41 otsikko, kohta 2.2.41.1.1, kohdan 2.2.41.1.2 luokituskoodien D ja DT nimet, kohta 2.2.41.1.18 ja sitä edeltävä otsikko, kohdan 2.2.41.3 taulukon luokituskoodien D ja DT yhteisnimi, kohdan 2.2.41.4 huomautus, taulukon nimikkeet "bentseeni-1,3-disulfohydratsidi, pastana", "bentseenisulfohydratsidi", "2-diatso-1-naftoli-4-sulfokloridi", "2-diatso-1-naftoli-5-sulfokloridi" ja "difenyylioksidi-4,4'-disulfohydratsidi" ja taulukon huomautus (8), kohdan 2.2.51.2.2 kolmastoista luetelmakohta, kohta 2.2.52.1.7, jolloin luvun 2.2 nykyiset alaviitteet 3―8 siirtyvät alaviitteiksi 2―7, kohdan 2.2.52.4 huomautuksen alakohta c), taulukon nimikkeet "dibentsoyyliperoksidi", "di-tert- butyyliperoksidi", "di-(2-tert- butyyliperoksi-isopropyyli)-bentseeni(-t)", "di-4-klooribentsoyyliperoksidi", "dikumyyliperoksidi", "di-isopropyyliperoksidikarbonaatti, "diperoksidodekaanidihappo" ja "sykloheksanoniperoksidi(-t)" ja taulukon huomautus (18), kohdan 2.2.61.1.7 taulukon alaviite a, kohta 2.2.61.1.7.2, kohdan 2.2.61.1.8 taulukko, kohdan 2.2.61.3 taulukon luokituskoodi TC1, kohdat 2.2.62.1.2 ja 2.2.62.1.6, kohdan 2.2.62.3 taulukon luokituskoodin I2 nimike 2900, kohdat 2.2.8.1.1 ja 2.2.8.1.4, uudelleennumeroitu kohta 2.2.8.1.8, kohdan 2.2.9.1.11 uudelleennumeroitu alaviite 13, kohdan 2.2.9.1.14 huomautus, kohdan 2.2.9.2 ensimmäinen luetelmakohta, kohdan 3.1.2.2 alakohta b), uudelleennumeroidut kohdat 3.1.2.8.1 ja 3.1.2.8.1.1, kohdan 3.2.1 sarakkeen selitteet (9a), (10) ja (11) sekä taulukko A, kohdan 3.2.2 taulukko B, kohdan 3.3.1 erityismääräykset 61, 119, 188, 196, 216 ja 227, erityismääräyksen 230 alakohta a), erityismääräykset 235, 242, 251, 274, 280, 291, 513 ja 566, erityismääräyksen 636 alakohta d), erityismääräyksen 637 alaviite 1 sekä erityismääräys 640, kohdan 3.4.4 alakohta c), kohdat 4.1.1, 4.1.1.1, 4.1.1.3 ja 4.1.1.9, kohdan 4.1.1.12 alakohta c), kohta 4.1.1.16, uudelleennumeroitu kohta 4.1.1.18.1, kohta 4.1.2.3, kohdan 4.1.3.1 toisen kappaleen koodiluettelo, kohdan 4.1.3.4 "Yhdistetyt IBC-pakkaukset" kohta, kohta 4.1.3.6, kohdan 4.1.4.1 pakkaustavan P001 erityispakkausmääräys PP5 sekä viimeinen osio, pakkaustavan P002 erityispakkausmääräykset PP8 ja PP11, pakkaustavan P101 ensimmäinen kappale, pakkaustapojen P112(a), P112(b), P115, P116, P130, P131, P134, P135, P136, P138, P140, P141 ja P142 sarakkeen "Ulkopakkaukset ja toimenpiteet" kohta "Tynnyrit", pakkaustavan P112(b) erityispakkausmääräys PP47, pakkaustapojen P112(c), P113 ja P144 sarake "Ulkopakkaukset ja toimenpiteet", pakkaustapa P200, P201 ja P202, pakkaustavan P400 kohta (1), pakkaustavan P401 kohta (1), pakkaustapa P402, pakkaustavan P404 ensimmäinen kappale, pakkaustavan P406 erityispakkausmääräykset PP24 ja PP26, pakkaustavan P410 erityispakkausmääräys PP40, pakkaustavan P520 toinen kappale, pakkaustavan P601 ensimmäinen kappale, kohdan (3) alakohdat f) ja h)(ii) sekä kohta (4), pakkaustavan P602 ensimmäinen kappale ja kohta (4), pakkaustavan P621 toinen kappale, pakkaustapa P650, pakkaustavan P802 kohta (5), pakkaustapa P902, pakkaustavan P904 kohta (1) sekä pakkaustavan P906 kohdat (1) ja (2), kohdan 4.1.4.2 pakkaustavan IBC01 viimeinen osio, pakkaustavan IBC02 erityispakkausmääräys B5, pakkaustavan IBC06 lisämääräys ja viimeinen osio, pakkaustavan IBC520 toinen kappale sekä pakkaustavan IBC620 toinen kappale, kohdan 4.1.4.4 ensimmäinen kappale, taulukon otsikko ja erityismääräyksen PR1, PR2, PR3, PR4, PR5 ja PR6 viides luetelmakohta, kohdat 4.1.8.2 ja 4.1.8.3, kohdan 4.1.9.2.3 alakohta b), kohdan 4.1.10.4 erityismääräys MP5, kohdan 4.1.10.4 erityismääräyksen MP21 alaviite 2 alaviitteeksi 3, luvun 4.2 otsikko, luvun 4.2 uudelleennumeroitu johdantohuomautus 3, kohdat 4.2.1.1 ja 4.2.1.9.1.1, kohdan 4.2.1.9.6 alakohta d), kohdat 4.2.1.13.15, 4.2.2.2 ja 4.2.2.7.1, kohdan 4.2.2.8 alakohta d), kohdat 4.2.3.2 ja 4.2.3.6.1, kohdan 4.2.3.8 alakohta d), uudelleennumeroitu kohta 4.2.5.1.1, uudelleennumeroidun kohdan 4.2.5.2.6 soveltamisehdon T23 YK-numeron 3109 viimeinen ainenimi ja soveltamisehdon T50 YK-numeroiden 1062, 1082 ja 1581 ainenimet, luvun 4.3 johdantohuomautus 1, kohdan 4.3.2.2.4 oikea palsta, kohdan 4.3.3.1.1 taulukon osa 1, kohdat 4.3.3.2.1―4.3.3.2.4, kohdan 4.3.3.2.5 teksti ennen taulukkoa, kohdan 4.3.3.2.5 taulukon nimikkeet 1008, 1041, 1062, 1581, 1859, 1962, 1982, 2036, 2193, 2203, 2417 ja 2451, kohta 4.3.3.3.3, kohdan 4.3.4.1.2 taulukon säiliökoodit LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH, L10BH, SGAV ja SGAN, kohdan 4.3.4.1.3 ensimmäinen kappale, kohdan 4.3.5 erityismääräykset TU11, TU14 ja TU17, luvun 4.4 otsikko ja johdantohuomautus, luvun 4.4.1 ensimmäinen kappale, kohta 4.4.2.1, kohta 5.1.2.1, kohdan 5.1.5.4 taulukko, kohdan 5.2.1.6 huomautukset 1 ja 2, kohdat 5.2.2.2.1.2 ja 5.2.2.2.1.6, kohdan 5.2.2.2.2 lipukkeen nro 2.1 teksti sekä luokan 4.1 nimi, luvun 5.3 johdantohuomautus, kohdat 5.3.1.4, 5.3.5, 5.4.1.1.1, 5.4.1.1.2, 5.4.1.1.3, 5.4.1.1.6 ja 5.4.1.1.12, kohdan 5.4.1.2.1 alakohdan a) ensimmäinen rivi, kohdat 5.4.1.2.2 ja 5.4.1.2.4, kohdan 5.4.2 alaviite 4, kohta 5.5.2, kohdan 5.5.2.1 ensimmäinen kappale, kohta 5.5.2.2, luvun 6.1 johdantohuomautus, kohdan 6.1.1.1 alakohta c), kohdat 6.1.1.4, 6.1.2.3 ja 6.1.2.4, kohdan 6.1.3.1 alakohta e), kohta 6.1.3.2 kohdaksi 6.1.3.3, kohta 6.1.3.2.1 kohdaksi 6.1.3.2, uudelleennumeroidut kohdat 6.1.3.2 ja 6.1.3.3, kohdat 6.1.3.2.2―6.1.3.2.4 kohdiksi 6.1.3.4―6.1.3.6, kohdat 6.1.3.3―6.1.3.10 kohdiksi 6.1.3.7―6.1.3.14, uudelleennumeroidut kohdat 6.1.3.7, 6.1.3.8, 6.1.3.9 ja 6.1.3.12, uudelleennumeroidun kohdan 6.1.3.13 huomautus, kohta 6.1.4.18.1, kohdan 6.1.5.5.4 alakohdat a)―c), kohdat 6.1.5.5.5 ja 6.1.5.6.2, luvun 6.2 otsikko, kohdan 6.2.1 otsikko, kohta 6.2.1.1.1, kohdan 6.2.1.1.2 viimeinen kappale, kohdan 6.2.1.1.2 alakohdat a), b) d) ja e), kohta 6.2.1.3.1, kohdan 6.2.1.5 otsikko, kohta 6.2.1.5.1, kohdan 6.2.1.6 otsikko, kohdat 6.2.1.6.2, 6.2.1.6.3 ja 6.2.1.7, jolloin luvun 6.2 alaviitteet 4 ja 5 siirtyvät alaviitteiksi 3 ja 4, kohdat 6.2.2 ja 6.2.3.1, kohdan 6.2.3.2 otsikko, kohta 6.2.3.4.1, kohta 6.2.3.4.3 kohdaksi 6.2.3.4.2, kohta 6.2.3.4.4 kohdaksi 6.2.3.4.3, luvun 6.3 johdantohuomautus 2, kohta 6.3.1.1, kohdan 6.3.2.9 alakohta g), kohdat 6.4.8.7 ja 6.4.10, kohdan 6.4.18 otsikko, kohta 6.4.20, luvun 6.5 johdantohuomautus, kohta 6.5.1.4.4, kohdan 6.5.1.6.4 viimeinen kappale, kohta 6.5.1.6.5, kohdan 6.5.2.1.1 alakohta h), kohdat 6.5.4.4.2, 6.5.4.5.2 ja 6.5.4.6.2, kohdan 6.5.4.6.3 alakohdan b) kohta (i), kohdan 6.5.4.8.2 otsikko, kohdan 6.5.4.9.2 otsikko ja alakohta b), kohdat 6.5.4.10.2, 6.5.4.10.3, 6.5.4.11.2 ja 6.5.4.12.2, kohdan 6.5.4.14 otsikko, kohta 6.5.4.14.3, uudelleennumeroitu kohta 6.5.4.14.4, luvun 6.6 johdantohuomautus, kohta 6.6.2, kohdan 6.6.3.1 h) sekä viimeinen kappale, kohta 6.6.5.3.2.2, luvun 6.7 otsikko sekä johdantohuomautukset 1, 2 ja 4, kohdat 6.7.1.1 ja 6.7.1.2, kohdan 6.7.2.1 määritelmän "Suunnittelupaine" alakohta c), kohdat 6.7.2.2.16 ja 6.7.2.3.2, kohdan 6.7.2.4.1 alakohta c), kohdan 6.7.2.4.6 määritelmä e0, kohdan 6.7.2.4.7 ensimmäinen kappale ja määritelmä e0, kohdat 6.7.2.5.6, 6.7.2.6.1, 6.7.2.8.1 ja 6.7.2.8.3, kohdan 6.7.2.19.1 neljäs kappale, kohta 6.7.2.20.1, kohdan 6.7.3.1 määritelmän "Suurin sallittu käyttöpaine (MAWP, Maximum Allowable Working Pressure)" alakohdan b) kohta (i) sekä määritelmä "Täyttötiheys", kohdat 6.7.3.3.2, 6.7.3.5.9, 6.7.3.6.1 ja 6.7.3.7.3, kohdan 6.7.3.8.1.1 alaviite 5, kohta 6.7.3.14.1, kohdan 6.7.3.15.1 neljäs kappale, kohdat 6.7.3.16.1 ja 6.7.4.5.8, kohdan 6.7.4.7.4 alaviite 9, kohdan 6.7.4.14.1 neljäs kappale, kohta 6.7.4.15.1, luvun 6.8 johdantohuomautukset 1 ja 2, kohta 6.8.2.1.7, kohdan 6.8.2.1.13 ensimmäinen kappale, kohdan 6.8.2.1.16 viimeinen kappale, kohdan 6.8.2.1.18 viimeinen kappale, kohdan 6.8.2.3.1 neljäs luetelmakohta, kohta 6.8.2.4.1, jolloin nykyiset luvun 6.8 alaviitteet 10―16 siirtyvät alaviitteiksi 12―18, kohta 6.8.2.4.2, kohdan 6.8.2.4.3 toinen kappale, kohdan 6.8.2.5.1 yhdeksäs luetelmakohta, kohta 6.8.2.6, kohdan 6.8.3.1.1 ensimmäinen kappale, kohdat 6.8.3.1.4, 6.8.3.2.9, 6.8.3.2.20, 6.8.3.2.21, 6.8.3.2.23, 6.8.3.2.26 ja 6.8.3.4.1, kohdan 6.8.3.4.4 ensimmäinen kappale, kohdat 6.8.3.4.9 ja 6.8.3.4.10, kohdan 6.8.3.4.11 neljäs luetelmakohta ja viimeinen kappale, kohdan 6.8.3.4.12 ensimmäinen kappale, kohta 6.8.3.4.13, kohdan 6.8.3.4.15 alakohta a), kohta 6.8.3.5.2, kohdan 6.8.3.5.6 alakohdan b) oikea palsta, kohdan 6.8.3.5.7 viimeinen luetelmakohta, kohdan 6.8.3.5.10 viimeinen luetelmakohta, kohdan 6.8.3.5.11 kummankin palstan toinen ja kolmas luetelmakohta, kohdan 6.8.3.5.12 viimeinen luetelmakohta, kohdan 6.8.3.5.13 ensimmäinen kappale, kohdan 6.8.4 alakohdan b) erityismääräykset TE2, TE9, TE11 ja TE15, kohdan 6.8.5.1.1 alakohdan a) ensimmäinen luetelmakohta, kohdan 6.8.5.1.1 alakohta b), luvun 6.9 otsikko sekä johdantohuomautukset 1 ja 2, kohdat 6.9.1.1―6.9.1.3, kohta 6.9.2.3.1, kohdan 6.9.2.3.2 viimeinen kappale, kohdat 6.9.2.13, 6.9.2.14, 6.9.2.14.4, 6.9.2.14.5, 6.9.4.1, 6.9.4.4.1, 6.9.4.4.3―6.9.4.4.4, 6.9.5.1, 6.9.5.2 ja 6.9.5.3, kohdan 6.9.5.6.1 ensimmäinen kappale, kohdat 7.1.3 ja 7.2.3, luku 7.4, kohdat 7.5.2.1, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 7.5.3.4, 7.5.3.5 ja 7.5.3.8 sekä luvun 7.6 erityismääräys CE14, ja

lisätään liitteeseen uusi kohta 1.1.3.6, kohtaan 1.2.1 uudet määritelmät "ADR-maa", "Aerosoli tai aerosolipullo", "Hyväksytty laitos", "Hälytyslämpötila", "IBC-pakkausten säännöllinen kunnossapito", "Ilmoitettu laitos", "Kriittinen lämpötila", "Kunnostettu IBC-pakkaus", "Käyttöpaine", "Paineastia", "Pullopaketti", "Rautatieinfrastruktuurin haltija", "RID-maa", "Tasoittunut paine", "Tarkastuslaitos", "Tarkastuslaitosasetus", "Tekninen nimi", "Täyttöaste", "Uusiovalmistettu IBC-pakkaus", "VAK-laki", "VAK-liikenne", "VAK-määräaikaistarkastusten laitos", "VAK-tarkastuslaitos" ja "Valvontalämpötila", uudet kohdat 1.6.2.3, 1.6.3.19―1.6.3.24, 1.6.4.13, 1.6.4.14, 1.8.4 ja 1.8.5, uusi luku 1.10, kohdan 2.2.1.3 taulukon luokituskoodiin 1.4C uusi nimike, kohtaan 2.2.2.1.1 uusi huomautus, uusi kohta 2.2.2.1.6, kohdan 2.2.41.4 taulukkoon uudet nimikkeet "2-diatso-1-naftoli-sulfonihappoesteriseos, tyyppi D", "2,5-dietoksi-4-(4-morfolinyyli)-bentseenidiatsonium-sulfaatti", "4-(dimetyyliamino)-bentseenidiatsonium-trikloori(-1)" ja "2,5-dibutoksi-4-(4- morfolinyyli)- bentseenidiatsonium, tetrakloorisinkaatti (2:1)" ja uusi taulukon huomautus (9), kohdan 2.2.43.3 taulukon luokituskoodiin WF2 uusi nimike 3372, kohdan 2.2.52.4 taulukkoon uusi nimike "peroksietikkahappo, tislattu, tyyppi F, stabiloitu" ja uudet taulukon huomautukset (29) ja (30), kohdan 2.2.61.3 taulukon luokituskoodiin TFC uusi nimike 3362, kohdan 2.2.62.3 taulukkoon uusi nimike 3373, uusi kohta 2.2.8.1.5, jolloin nykyiset kohdat 2.2.8.1.5―2.2.8.1.8 siirtyvät kohdiksi 2.2.8.1.6―2.2.8.1.9 ja luvun 2.2 nykyiset alaviitteet 10―13 siirtyvät alaviitteiksi 8―11, kohdan 2.2.9.3 taulukon luokituskoodiin M11 uudet nimikkeet 3359 ja 3363, kohtaan 3.1.2 uusi huomautus, uudet kohdat 3.1.2.6 ja 3.1.2.7, jolloin nykyinen kohta 3.1.2.6 siirtyy kohdaksi 3.1.2.8 ja nykyinen kohta 3.1.2.7 siirtyy kohdaksi 3.1.2.9, kohtaan 3.3.1 uudet erityismääräykset, 298, 300, 302―307, 309, 310, 311―499, 645 ja 647, uusi kohta 3.4.7, uusi kohta 4.1.1.17, jolloin nykyiset kohta 4.1.1.17 siirtyy kohdaksi 4.1.1.18 ja kohdat 4.1.1.17.1―4.1.1.17.2 siirtyvät kohdiksi 4.1.1.18.1―4.1.1.18.2, uudet kohdat 4.1.2.4 ja 4.1.3.8, kohdan 4.1.4.1 pakkaustapaan P001 uusi erityispakkausmääräys PP81, pakkaustapaan P406 uudet erityispakkausmääräykset PP78 ja PP80 sekä pakkaustavan P601 loppuun uusi osio, kohtaan 4.1.4.3 uusi pakkaustapa LP902, kohdan 4.1.4.4 taulukkoon uusi erityismääräys PR7, uudet kohdat 4.1.6.6―4.1.6.9, jolloin nykyinen kohta 4.1.6.7 siirtyy kohdaksi 4.1.6.10, uudelleennumeroidun kohdan 4.1.6.10 taulukkoon uusi rivi, uudet kohdat 4.1.7.0.1, 4.1.7.2.3 ja 4.1.8.5, lukuun 4.2 uusi johdantohuomautus 2, jolloin nykyiset johdantohuomautukset 2 ja 3 siirtyvät huomautuksiksi 3 ja 4, uusi kohta 4.2.4, jolloin nykyinen kohta 4.2.4 siirtyy kohdaksi 4.2.5, uudelleennumeroituun kohtaan 4.2.5.3 uudet erityismääräykset TP30 ja TP31, kohdan 4.3.4.1.2 loppuun uusi teksti, kohdan 5.3.1.2 loppuun uusi kappale, kohtaan 5.3.2.3.2 uudet vaaran tunnusnumerot 238, 28 ja 285, uudet kohdat 5.4.1.1.13―5.4.1.1.16, kohtaan 5.4.1.2.1 uusi alakohta g), uudet kohdat 5.5.2.3 ja 6.1.1.5, kohdan 6.1.6.2 luettelossa luokan 8 loppuun uusi luokituskoodin CT1 taulukko, uudet kohdat 6.2.1.1.3 ja 6.2.1.1.4, kohtaan 6.2.1.3.2 uudet alakohdat e) ja f), kohtaan 6.2.1.6.1 uusi alakohta c), jolloin nykyinen alakohta c) siirtyy alakohdaksi d), uudet kohdat 6.2.1.8, 6.2.5, 6.3.1.3, 6.3.3, 6.4.2.12, 6.5.1.1.4 sekä 6.5.1.6.6, jolloin nykyinen kohta 6.5.1.6.6 siirtyy kohdaksi 6.5.1.6.7, kohtaan 6.5.2.1.1 uusi kappale ennen merkintäesimerkkejä, uudet kohdat 6.6.1.3 ja 6.6.1.4, kohtaan 6.6.3.1 uusi alakohta i), kohtiin 6.7.2.1, 6.7.3.1 ja 6.7.4.1 uusi määritelmä "Vaihtoehtoiset ratkaisut", uusi kohta 6.7.5, kohdan 6.8.2.1.18 vasempaan palstan loppuun uusi kappale, kohdan 6.8.2.1.19 oikeaan palstan loppuun uusi kappale ja taulukko, kohdan 6.8.4 alakohtaan b) uusi erityismääräys TE21 ja alakohtaan d) uusi erityismääräys TT8, uusi kohta 6.8.5.4 sekä kohtaan 7.2.4 uudet erityismääräykset W10―W13 seuraavasti:

4 §
Pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvien asiakirjojen säilyttäminen

Tarkastuslaitoksen on säilytettävä pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvät tämän asetuksen liitteessä tarkoitetut asiakirjat liitteineen vähintään 10 vuotta, jollei liitteen säännöksissä toisin säädetä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2003.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä saa soveltaa 30 päivään kesäkuuta 2003 saakka.

Komission direktiivi 2003/29/EY (32003L0029); EYVL N:o L 90, 8.4.2003, s. 47

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Yli-insinööri
Liisa Virtanen

Liite HUOM! Tiedoston koko 3277 kb

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.