313/2003

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 21 päivänä maaliskuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (277/2002) liitteen A kohdan 1.2.1 määritelmät "Aerosoli" ja "Aerosolipullo", määritelmäotsikko "B" ja määritelmä "Biologinen/tekninen nimi", määritelmät "Kaasuille tarkoitettu astia", "Pullokontti", "Pullopaketti (ja pullokontti)", "Tekninen/biologinen nimi", kohta 1.6.6.4, kohdan 2.2.51.2.2 neljästoista luetelmakohta, kohdan 2.2.51.3 taulukon luokituskoodin O2 nimike 2072 huomautuksineen, kohta 2.2.62.1.8, jolloin nykyiset kohdat 2.2.62.1.9―2.2.62.1.11 siirtyvät kohdiksi 2.2.62.1.8―2.2.62.1.10, kohdan 3.3.1 erityismääräykset 15, 18, 36, 107, 222, 268, 287, 297―499, 595, 624, 628―631 ja 641, luvun 4.1 johdantohuomautukset 1 ja 2, jolloin nykyinen johdantohuomautus 3 muuttuu johdantohuomautukseksi, kohdan 4.1.4.1 pakkaustavan P406 lisämääräys 3, pakkaustavan R001 viimeinen osio, kohdan 4.1.4.2 pakkaustavan IBC02 erityispakkausmääräys B11, pakkaustavan IBC04 viimeinen osio, pakkaustavan IBC05 viimeinen osio, pakkaustavan IBC07 viimeinen osio ja pakkaustavan IBC08 erityispakkausmääräys B2, kohta 4.1.6.5, jolloin nykyinen kohta 4.1.6.6 siirtyy kohdaksi 4.1.6.5, kohta 5.4.1.1.1b, kohdan 6.1.6.2 luettelossa luokan 8 luokituskoodin C5 taulukon viimeinen rivi, luvun 6.2 johdantohuomautus 1, jolloin nykyinen johdantohuomautus 2 muuttuu johdantohuomautukseksi, kohdat 6.2.3.4.5, 6.2.3.4.6, 6.5.3.3.6 ja 6.5.3.4.10, jolloin nykyiset kohdat 6.5.3.4.11―6.5.3.4.27 siirtyvät kohdiksi 6.5.3.4.10―6.5.3.4.26, kohta 6.5.4.14.4, jolloin nykyinen kohta 6.5.4.14.5 siirtyy kohdaksi 6.5.4.14.4, kohdan 6.8.2.1.19 vasemman palstan taulukko, kohdan 6.8.4 alakohdan (d) huomautus ja taulukko alaviitteineen, liitteen B kohdat 9.2.3.2 ja 9.2.3.3, jolloin nykyinen kohta 9.2.3.4 siirtyy kohdaksi 9.2.3.2 ja nykyiset kohdat 9.2.3.4.1―9.2.3.4.2 siirtyvät kohdiksi 9.2.3.2.1―9.2.3.2.2,

muutetaan 2 §, 3 §:n 4 momentti ja 6 §, liitteiden sisällysluettelo, liitteen A kohta 1.1.3.1, kohdan 1.1.3.2 alakohta (f), kohdan 1.1.3.3 alakohta (a), kohdat 1.1.3.4.2, 1.1.3.6.2, 1.1.3.6.3 ja 1.1.4.2, kohdan 1.2.1 määritelmät "Alipaineellinen jätesäiliö" ja "Astia", määritelmän "IBC-pakkaus" ensimmäinen kappale, määritelmät "Kaasuastia", "Kaasupullo", "Koepaine", "Kryoastia", "Kuljetusyksikkö", "Käsikirja "Manual of Tests and Criteria" (Kokeet ja kriteerit)", "Monisäiliöajoneuvo", "Monisäiliökontti", "Pelastuspakkaus", "Putkiastia", määritelmän "Suurin sallittu bruttomassa" alakohta (a) ja määritelmä "YK-suositukset", kohdan 1.2.2.2 alakohta (c), kohdat 1.6.1.1, 1.6.1.6 ja 1.6.3.0, kohdan 1.6.3.8 toinen kappale, kohdat 1.6.3.15 ja 1.6.3.18, uudelleennumeroidun kohdan 1.6.3.21 ensimmäinen ja toinen kappale, uudelleennumeroidun kohdan 1.6.3.22 huomautus, kohta 1.6.4.0, kohdan 1.6.4.5 toinen kappale, kohdat 1.6.4.11, 1.6.4.12, 1.6.5.1 ja 1.6.5.4, uudelleennumeroitu kohta 1.6.5.8, uudelleennumeroitujen kohtien 1.6.5.9 ja 1.6.5.10 huomautukset, kohdan 2.1.1.1 luokan 4.1 nimi, kohdat 2.1.1.3 ja 2.1.2.2, jolloin luvun 2.2 nykyiset alaviitteet 1―5 siirtyvät alaviitteiksi 3―7, kohdan 2.1.3.4 nimike UN 1613, kohdan 2.1.3.5.3 alakohdat (d) ja (e), kohdan 2.1.3.8 ensimmäinen kappale ja huomautuksen 1 kohta "Seoksen luokitus, taulukosta", kohdan 2.1.4.1 viimeinen kappale, kohdan 2.2.1.1.3 huomautus, kohta 2.2.1.1.4, kohdan 2.2.1.1.7 nimikesanastossa kohdat "aikatulilanka, ei räjähtävä" sekä "turvatyynyn kaasunkehittimet, pyrotekniset tai turvatyynymoduulit, pyrotekniset tai turvavyön esikiristimet, pyrotekniset", kohta 2.2.2.1.2, kohdan 2.2.2.1.3 ensimmäinen kappale ja huomautus 2, kohdan 2.2.2.1.5 ensimmäinen kappale ja määritelmät Ti ja Tci, kohta 2.2.2.2.2, kohdan 2.2.2.3 neljäs taulukko, kohdan 2.2.3.1.1 viimeinen kappale ennen huomautuksia sekä huomautukset 1 ja 6, kohdan 2.2.3.1.2 viimeinen rivi, kohdat 2.2.3.1.7 ja 2.2.3.2.3, kohdan 2.2.3.3 taulukon luokituskoodin D nimi, kohdan 2.2.41 otsikko, kohta 2.2.41.1.1, kohdan 2.2.41.1.2 luokituskoodien D ja DT nimet, kohdan 2.2.41.1.17 taulukko, kohta 2.2.41.1.18 ja sitä edeltävä otsikko, kohta 2.2.41.2.3, kohdan 2.2.41.3 taulukon luokituskoodien D ja DT yhteisnimi, kohdan 2.2.41.4 huomautus sekä taulukon nimikkeet "bentseeni-1,3-disulfohydratsidi, pastana", "bentseenisulfohydratsidi", "2-diatso-1-naftoli-4-sulfokloridi", "2-diatso-1-naftoli-5-sulfokloridi" ja "difenyylioksidi-4,4'-disulfohydratsidi" ja taulukon huomautus (8), kohdan 2.2.51.2.2 kolmastoista luetelmakohta, kohdan 2.2.52.1.16 taulukko, kohdan 2.2.52.4 huomautuksen alakohta (c), taulukon nimikkeet "dibentsoyyliperoksidi", "di-tert-butyyliperoksidi", "di-(2-tert-butyyliperoksi-isopropyyli)bentseeni(-t)", "di-4-klooribentsoyyliperoksidi", "dikumyyliperoksidi", "di-isopropyyliperoksidikarbonaatti", "diperoksidodekaanidihappo" ja "sykloheksanoniperoksidi(-t)" ja taulukon huomautus (18), kohdan 2.2.61.1.7 taulukon alaviite a, kohta 2.2.61.1.7.2, kohdan 2.2.61.1.8 taulukko, kohdan 2.2.61.3 taulukon luokituskoodi TC1, kohdat 2.2.62.1.2 ja 2.2.62.1.6, kohdan 2.2.62.3 taulukon luokituskoodin I2 nimike 2900, kohdat 2.2.8.1.1 ja 2.2.8.1.4, uudelleennumeroitu kohta 2.2.8.1.8, kohdan 2.2.9.1.11 uudelleennumeroitu alaviite 11, kohdan 2.2.9.1.14 huomautus, kohdan 2.2.9.2 ensimmäinen luetelmakohta, kohdan 3.1.2.2 alakohta (b), uudelleennumeroidut kohdat 3.1.2.8.1 ja 3.1.2.8.1.1, kohdan 3.2.1 sarakkeen selitteet (9a), (10) ja (11) sekä taulukko A, kohdan 3.2.2 taulukko B, kohdan 3.3.1 erityismääräykset 61, 119, 188, 196, 216 ja 227, erityismääräyksen 230 alakohta (a), erityismääräykset 235, 251, 274, 280, 291, 513 ja 566, erityismääräyksen 636 alakohta (d), erityismääräyksen 637 alaviite 1 sekä erityismääräys 640, kohdan 3.4.4 alakohta (c), kohdat 4.1.1, 4.1.1.1, 4.1.1.3, 4.1.1.9, kohdan 4.1.1.12 alakohta (c), kohta 4.1.1.16, uudelleennumeroitu kohta 4.1.1.18.1, kohta 4.1.2.3, kohdan 4.1.3.1 toisen kappaleen koodiluettelo, kohdan 4.1.3.4 "Yhdistetyt IBC-pakkaukset" kohta, kohta 4.1.3.6, kohdan 4.1.4.1 pakkaustavan P001 erityispakkausmääräys PP5 sekä viimeinen osio, pakkaustavan P002 erityispakkausmääräykset PP8 ja PP11, pakkaustavan P101 ensimmäinen kappale, pakkaustapojen P112(a), P112(b), P115, P116, P130, P131, P134, P135, P136, P138, P140, P141 ja P142 sarakkeen "Ulkopakkaukset ja toimenpiteet" kohta "Tynnyrit", pakkaustavan P112(b) erityispakkausmääräys PP47, pakkaustapojen P112(c), P113 ja P144 sarake "Ulkopakkaukset ja toimenpiteet", pakkaustapa P200, P201 ja P202, pakkaustavan P400 kohta (1), pakkaustavan P401 kohta (1), pakkaustapa P402, pakkaustavan P404 ensimmäinen kappale, pakkaustavan P406 erityispakkausmääräykset PP24 ja PP26, pakkaustavan P410 erityispakkausmääräys PP40, pakkaustavan P520 toinen kappale, pakkaustavan P601 ensimmäinen kappale, kohdan (3) alakohdat (f) ja (h)(ii) sekä kohta (4), pakkaustavan P602 ensimmäinen kappale ja kohta (4), pakkaustavan P621 toinen kappale, pakkaustapa P650, pakkaustavan P802 kohta (5), pakkaustapa P902, pakkaustavan P904 kohta (1), pakkaustavan P906 kohdat (1) ja (2), kohdan 4.1.4.2 pakkaustavan IBC01 viimeinen osio, pakkaustavan IBC02 erityispakkausmääräys B5, pakkaustavan IBC06 lisämääräys ja viimeinen osio, pakkaustavan IBC520 toinen kappale, pakkaustavan IBC620 toinen kappale, kohdan 4.1.4.4 ensimmäinen kappale ja taulukon otsikko, kohdan 4.1.4.4 erityismääräyksen PR1, PR2, PR3, PR4, PR5 ja PR6 viides luetelmakohta, kohdat 4.1.8.2 ja 4.1.8.3, kohdan 4.1.9.2.3 alakohta (b), kohdan 4.1.10.4 erityismääräys MP5, erityismääräyksen MP21 alaviite 2 alaviitteeksi 3, erityismääräyksen MP22 alakohdat (a) ja (b), luvun 4.2 otsikko, luvun 4.2 uudelleennumeroitu johdantohuomautus 3, kohdat 4.2.1.1 ja 4.2.1.9.1.1, kohdan 4.2.1.9.6 alakohta (d), kohdat 4.2.1.13.15, 4.2.2.2 ja 4.2.2.7.1, kohdan 4.2.2.8 alakohta (d), kohdat 4.2.3.2 ja 4.2.3.6.1, kohdan 4.2.3.8 alakohta (d), uudelleennumeroitu kohta 4.2.5.1.1, uudelleennumeroidun kohdan 4.2.5.2.6 soveltamisehdon T23 YK-numeron 3109 viimeinen ainenimi, uudelleennumeroidun kohdan 4.2.5.2.6 soveltamisehdon T50 YK-numeroiden 1062, 1082 ja 1581 ainenimet, luvun 4.3 johdantohuomautus 1, kohta 4.3.2.2.4, kohdan 4.3.3.1.1 taulukon osa 1, kohdat 4.3.3.2.1―4.3.3.2.4, kohdan 4.3.3.2.5 teksti ennen taulukkoa, kohdan 4.3.3.2.5 taulukon nimikkeet 1008, 1041, 1062, 1581, 1859, 1962, 1982, 2036, 2193, 2203, 2417 ja 2451, kohta 4.3.3.3.3, kohdan 4.3.4.1.2 taulukon säiliökoodit LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN, L4BN, L4BH, L10BH, SGAV ja SGAN, kohdan 4.3.4.1.3 ensimmäinen kappale, kohdan 4.3.5 erityismääräykset TU11, TU14 ja TU17, luvun 4.4 otsikko, luvun 4.4 johdantohuomautus, kohta 4.4.2.1, luvun 4.5 johdantohuomautus, kohta 4.5.1.1, kohta 5.1.2.1, kohdan 5.1.5.4 taulukko, kohdan 5.2.1.6 huomautukset 1 ja 2, kohdat 5.2.2.2.1.2 ja 5.2.2.2.1.6, kohdan 5.2.2.2.2 lipukkeen nro 2.1 teksti sekä luokan 4.1 nimi, luvun 5.3 johdantohuomautus, kohdat 5.3.1.4, 5.4.1.1.1, 5.4.1.1.2, 5.4.1.1.3 ja 5.4.1.1.6, kohdan 5.4.1.2.1 alakohdat (a) ja (e), kohdat 5.4.1.2.2 ja 5.4.1.2.3.1, kohdan 5.4.1.2.4 alakohta (b), kohdan 5.4.1.4.1 ensimmäinen kappale, kohdan 5.4.2 alaviite 4, kohdan 5.4.3.1 alakohta (f), kohdan 5.4.3.8 kohdat "henkilökohtainen suojaus" ja "kuljettajan lisä- ja/tai erityistoimenpiteet", kohta 5.5.2, kohdan 5.5.2.1 ensimmäinen kappale, kohta 5.5.2.2, luvun 6.1 johdantohuomautus, kohdan 6.1.1.1 alakohta (c), kohdat 6.1.1.4, 6.1.2.3 ja 6.1.2.4, kohdan 6.1.3.1 alakohta (e), kohta 6.1.3.2 kohdaksi 6.1.3.3, kohta 6.1.3.2.1 kohdaksi 6.1.3.2, uudelleennumeroidut kohdat 6.1.3.2 ja 6.1.3.3, kohdat 6.1.3.2.2―6.1.3.2.4 kohdiksi 6.1.3.4―6.1.3.6, kohdat 6.1.3.3―6.1.3.10 kohdiksi 6.1.3.7―6.1.3.14, uudelleennumeroidut kohdat 6.1.3.7―6.1.3.9 ja 6.1.3.12, uudelleennumeroidun kohdan 6.1.3.13 huomautus, kohta 6.1.4.18.1, kohdan 6.1.5.5.4 alakohdat (a)―(c), kohdat 6.1.5.5.5 ja 6.1.5.6.2, luvun 6.2 otsikko, kohdan 6.2.1 otsikko, kohta 6.2.1.1.1, kohdan 6.2.1.1.2 viimeinen kappale, kohdan 6.2.1.1.2 alakohdat (a), (b), (d) ja (e), kohta 6.2.1.3.1, kohdan 6.2.1.5 otsikko, kohta 6.2.1.5.1, kohdan 6.2.1.6 otsikko, kohdat 6.2.1.6.2, 6.2.1.6.3 ja 6.2.1.7, jolloin luvun 6.2 alaviitteet 4 ja 5 siirtyvät alaviitteiksi 3 ja 4, kohdat 6.2.2 ja 6.2.3.1, kohdan 6.2.3.2 otsikko, kohta 6.2.3.4.1, kohdat 6.2.3.4.3 kohdaksi 6.2.3.4.2, kohta 6.2.3.4.4 kohdaksi 6.2.3.4.3, luvun 6.3 johdantohuomautus 2, kohta 6.3.1.1, kohdan 6.3.2.9 alakohdat (a) ja (g), kohdat 6.4.8.7 ja 6.4.10, kohdan 6.4.18 otsikko, kohta 6.4.20, luvun 6.5 johdantohuomautus, kohta 6.5.1.4.4, kohdan 6.5.1.6.4 viimeinen kappale, kohta 6.5.1.6.5, kohdan 6.5.2.1.1 alakohta (h), kohdat 6.5.4.4.2, 6.5.4.5.2 ja 6.5.4.6.2, kohdan 6.5.4.6.3 alakohdan (b) kohta (i), kohdan 6.5.4.8.2 otsikko, kohdan 6.5.4.9.2 otsikko ja alakohta (b), kohdat 6.5.4.10.2, 6.5.4.10.3, 6.5.4.11.2 ja 6.5.4.12.2, kohdan 6.5.4.14 otsikko, kohta 6.5.4.14.3, uudelleennumeroitu kohta 6.5.4.14.4, luvun 6.6 johdantohuomautus, kohta 6.6.2, kohdan 6.6.3.1 alakohta (h) sekä viimeinen kappale, kohta 6.6.5.3.2.2, luvun 6.7 otsikko ja johdantohuomautukset 2 ja 4, kohdat 6.7.1.1 ja 6.7.1.2, kohdan 6.7.2.1 määritelmän "Suunnittelupaine" alakohta (c), kohdat 6.7.2.2.16 ja 6.7.2.3.2, kohdan 6.7.2.4.1 alakohta (c), kohdan 6.7.2.4.6 määritelmä e0, kohdan 6.7.2.4.7 ensimmäinen kappale ja määritelmä e0, kohdat 6.7.2.5.6, 6.7.2.6.1, 6.7.2.8.1 ja 6.7.2.8.3, kohdan 6.7.2.19.1 neljäs kappale, kohta 6.7.2.20.1, kohdan 6.7.3.1 määritelmän "Suurin sallittu käyttöpaine (MAWP, Maximum Allowable Working Pressure)" alakohdan (b) kohta (i) sekä määritelmä "Täyttötiheys", kohdat 6.7.3.3.2, 6.7.3.5.9, 6.7.3.6.1 ja 6.7.3.7.3, kohdan 6.7.3.8.1.1 alaviite 5, kohta 6.7.3.14.1, kohdan 6.7.3.15.1 neljäs kappale, kohdat 6.7.3.16.1 ja 6.7.4.5.8, kohdan 6.7.4.7.4 alaviite 9, kohdan 6.7.4.14.1 neljäs kappale, kohta 6.7.4.15.1, luvun 6.8 johdantohuomautukset 1 ja 2, kohta 6.8.2.1.7, kohdan 6.8.2.1.13 ensimmäinen kappale, kohdan 6.8.2.1.16 viimeinen kappale, kohdan 6.8.2.1.18 viimeinen kappale, kohdan 6.8.2.1.21 viimeinen kappale, kohta 6.8.2.1.22, kohdan 6.8.2.3.1 neljäs luetelmakohta, kohta 6.8.2.4.1, jolloin nykyiset luvun 6.8 alaviitteet 10―16 siirtyvät alaviitteiksi 12―18, kohta 6.8.2.4.2, kohdan 6.8.2.4.3 toinen kappale, kohdan 6.8.2.5.1 yhdeksäs luetelmakohta, kohta 6.8.2.6, kohdan 6.8.3.1.1 ensimmäinen kappale, kohdat 6.8.3.1.4, 6.8.3.2.9, 6.8.3.2.20, 6.8.3.2.21, 6.8.3.2.23, 6.8.3.2.26 ja 6.8.3.4.1, kohdan 6.8.3.4.4 ensimmäinen kappale, kohdat 6.8.3.4.9 ja 6.8.3.4.10, kohdan 6.8.3.4.11 neljäs luetelmakohta ja viimeinen kappale, kohdan 6.8.3.4.12 ensimmäinen kappale, kohta 6.8.3.4.13, kohdan 6.8.3.4.15 alakohta (a), kohta 6.8.3.5.2, kohdan 6.8.3.5.6 alakohdan (b) oikea palsta, kohdan 6.8.3.5.10 viimeinen luetelmakohta, kohdan 6.8.3.5.11 kummankin palstan toinen ja kolmas luetelmakohta, kohdan 6.8.3.5.12 viimeinen luetelmakohta, kohdan 6.8.3.5.13 ensimmäinen kappale, kohdan 6.8.4 alakohdan (b) erityismääräykset TE2, TE9, TE11 ja TE15, kohdan 6.8.5.1.1 alakohdan (a) ensimmäinen luetelmakohta, luvun 6.9 johdantohuomautukset 1 ja 2, luvun 6.10 johdantohuomautukset 1 ja 2, kohdan 6.10.3.5 alakohta (e), kohta 6.10.4, kohdat 7.1.3 ja 7.2.3, kohdan 7.2.4 erityismääräyksen V8 alakohta (1), kohdan 7.3.3 erityismääräys VV10, kohdat 7.4.1, 7.5.2.1 ja 7.5.4, kohdan 7.5.11 lisämääräys CV20, liitteen B kohdat 8.1.4.1―8.1.4.3, kohdat 8.1.5, 8.3.7, luvun 8.5 erityismääräys S3, kohdan 9.1.2.1.1 viimeinen kappale ennen huomautusta, kohdat 9.1.2.1.2, 9.1.2.1.5 ja 9.1.2.1.6, luvun 9.1 hyväksymistodistusmallin kohta 8 ja alaviite 6, kohdan 9.2.1 ensimmäinen luetelmakohta ja taulukko, kohdan 9.2.2.2.1 viides luetelmakohta, kohdat 9.2.2.5.1, 9.2.3.1, 9.2.5 ja 9.2.6, luvun 9.6 otsikko, kohdan 9.6.1 ensimmäinen kappale, kohta 9.7.6, kohdan 9.7.8.1 huomautus, kohta 9.7.8.3, liitteen C kohdan 20.1.1 viimeinen kappale, luvun 20.2 otsikko, kohta 20.2.1, kohdan 20.2.2 kaksi viimeistä kappaletta, luku 20.3, kohta 20.4.2.1 sekä kohdan 20.4.2.2 alakohta (f), ja

lisätään liitteeseen A kohtaan 1.2.1 uudet määritelmät "ADR-maa", "Aerosoli tai aerosolipullo", "Hyväksytty laitos", "IBC-pakkausten säännöllinen kunnossapito", "Ilmoitettu laitos", "Kriittinen lämpötila", "Kunnostettu IBC-pakkaus", "Käyttöpaine", "Paineastia", "Pullopaketti", "RID-maa", "Tasoittunut paine", "Tarkastuslaitos", "Tarkastuslaitosasetus", "Tekninen nimi", "Täyttöaste", "Uusiovalmistettu IBC-pakkaus", "VAK-laki", "VAK-liikenne", "VAK-määräaikaistarkastusten laitos" ja "VAK-tarkastuslaitos", uudet kohdat 1.6.2.3, 1.6.3.19 ja 1.6.3.20, jolloin nykyiset kohdat 1.6.3.19 ja 1.6.3.20 siirtyvät kohdiksi 1.6.3.21 ja 1.6.3.22, uudet kohdat 1.6.4.13 sekä 1.6.5.5, 1.6.5.6 ja 1.6.5.7, jolloin nykyiset kohdat 1.6.5.5―1.6.5.7 siirtyvät kohdiksi 1.6.5.8―1.6.5.10, uudet kohdat 1.8.4 ja 1.8.5, uusi luku 1.10, kohdan 2.2.1.3 taulukon luokituskoodiin 1.4C uusi nimike, kohtaan 2.2.2.1.1 uusi huomautus, uusi kohta 2.2.2.1.6, kohdan 2.2.41.4 taulukkoon uudet nimikkeet "2-diatso-1-naftoli-sulfonihappoesteriseos, tyyppi D", "2,5-dietoksi-4-(4-morfolinyyli)-bentseenidiatsoniumsulfaatti", "4-(dimetyyliamino)-bentseenidiatsoniumtrikloori (-1)" ja "2,5-dibutoksi-4-(4-morfolinyyli)-bentseenidiatsonium, tetrakloorisinkaatti (2:1)" ja uusi taulukon huomautus (9), kohdan 2.2.43.3 taulukon luokituskoodiin WF2 uusi nimike 3372, kohdan 2.2.52.4 taulukkoon uusi nimike "peroksietikkahappo, tislattu, tyyppi F, stabiloitu" ja uudet taulukon huomautukset (29) ja (30), kohdan 2.2.61.3 taulukon luokituskoodiin TFC uusi nimike 3362, kohdan 2.2.62.3 taulukkoon uusi luokituskoodi I4 ja uusi nimike 3373, uusi kohta 2.2.8.1.5, jolloin nykyiset kohdat 2.2.8.1.5―2.2.8.1.8 siirtyvät kohdiksi 2.2.8.1.6―2.2.8.1.9 ja luvun 2.2 nykyiset alaviitteet 7―10 siirtyvät alaviitteiksi 8―11, kohdan 2.2.9.3 taulukon luokituskoodiin M11 uudet nimikkeet 3359 ja 3363, kohtaan 3.1.2 uusi huomautus, uudet kohdat 3.1.2.6 ja 3.1.2.7, jolloin nykyiset kohdat 3.1.2.6, ja 3.1.2.7 siirtyvät kohdiksi 3.1.2.8 ja 3.1.2.9, kohtaan 3.3.1 uudet erityismääräykset 242, 298, 300, 302―307, 309, 310, 311―499, 645 ja 647, uusi kohta 3.4.7, uusi kohta 4.1.1.17, jolloin nykyiset kohdat 4.1.1.17, 4.1.1.17.1―4.1.1.17.2 siirtyvät kohdiksi 4.1.1.18, 4.1.1.18.1―4.1.1.18.2, uudet kohdat 4.1.2.4 ja 4.1.3.8, kohdan 4.1.4.1 pakkaustapaan P001 uusi erityispakkausmääräys PP81, pakkaustapaan P406 uudet erityispakkausmääräykset PP78 ja PP80, pakkaustavan P601 loppuun uusi osio, kohtaan 4.1.4.3 uusi pakkaustapa LP902, kohdan 4.1.4.4 taulukkoon uusi erityismääräys PR7, uudet kohdat 4.1.6.6―4.1.6.9, jolloin nykyinen kohta 4.1.6.7 siirtyy kohdaksi 4.1.6.10, uudelleennumeroidun kohdan 4.1.6.10 taulukkoon uusi rivi, uudet kohdat 4.1.7.0.1, 4.1.7.2.3 ja 4.1.8.5, uusi kohta 4.2.4, jolloin nykyinen kohta 4.2.4 siirtyy kohdaksi 4.2.5, uudelleennumeroidun kohdan 4.2.5.2.6 soveltamisehdon T23 YK-numeroon 3119 uusi ainenimi alaviitteineen, uudelleennumeroituun kohtaan 4.2.5.3 uudet erityismääräykset TP30 ja TP31, kohdan 4.3.4.1.2 loppuun uusi teksti, uusi kohta 4.3.4.1.4, kohdan 5.3.1.2 loppuun uusi kappale, uudet kohdat 5.4.1.1.14―5.4.1.1.16, kohtaan 5.4.1.2.1 uudet alakohdat (f) ja (g), uudet kohdat 5.5.2.3 ja 6.1.1.5, kohdan 6.1.6.2 luettelossa luokan 8 loppuun uusi luokituskoodin CT1 taulukko, uudet kohdat 6.2.1.1.3 ja 6.2.1.1.4, kohtaan 6.2.1.3.2 uudet alakohdat (e) ja (f), kohtaan 6.2.1.6.1 uusi alakohta (c), jolloin nykyinen alakohta (c) siirtyy alakohdaksi (d), uudet kohdat 6.2.1.8, 6.2.5, 6.3.1.3, 6.3.3, 6.4.2.12, 6.5.1.1.4 ja 6.5.1.6.6, jolloin nykyinen kohta 6.5.1.6.6 siirtyy kohdaksi 6.5.1.6.7, kohtaan 6.5.2.1.1 uusi kappale ennen merkintäesimerkkejä, uudet kohdat 6.6.1.3 ja 6.6.1.4, kohtaan 6.6.3.1 uusi alakohta (i), kohtiin 6.7.2.1, 6.7.3.1 ja 6.7.4.1 uusi määritelmä "Vaihtoehtoiset ratkaisut", uusi kohta 6.7.5, kohtaan 6.8.2.1.19 uusi taulukko ja oikean palstan loppuun uusi kappale, kohdan 6.8.2.5.2 vasemman palstan loppuun uusi kappale, kohdan 6.8.4 alakohtaan (b) uusi erityismääräys TE21, uusi kohta 6.8.5.4, kohdan 7.2.4 erityismääräyksen V8 loppuun uusi huomautus, kohtaan 7.2.4 uudet erityismääräykset V9―V13, liitteeseen B uudet kohdat 8.1.4.4―8.1.4.5, luvun 8.5 lisämääräykseen S4 loppuun uusi huomautus, uudet kohdat 9.2.3.1.1 ja 9.2.3.1.2, liitteeseen C kohdan 20.1.3 alakohdan (a) loppuun uusi kappale seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Jollei jäljempänä toisin säädetä, tässä asetuksessa ja sen liitteissä tarkoitetaan:

1) pakkauksella vaarallisten aineiden kuljetukseen hyväksyttyjä pakkauksia, IBC-pakkauksia ja suurpäällyksiä;

2) säiliöajoneuvolla nesteen, kaasun taikka jauhemaisen tai rakeisen aineen kuljetukseen rakennettua ajoneuvoa, jossa on yksi tai useampi kiinteä säiliö;

3) säiliöllä säiliöajoneuvoja, irrotettavia säiliöitä, monisäiliöajoneuvoja, MEG-kontteja, UN-säiliöitä ja säiliökontteja;

4) ajoneuvolla kaikenlaista tieliikenteeseen tarkoitettua, valmista tai keskeneräistä, vähintään nelipyöräistä moottorikäyttöistä ajoneuvoa, jonka suurin sallittu rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h, lukuun ottamatta maatalous- ja metsätraktoria, maastoajoneuvoa ja moottorityökonetta, sekä perävaunua; pakkauksia, säiliöitä ja säiliökontteja sekä niiden ja ajoneuvon merkitsemistä koskevia säännöksiä sovellettaessa ajoneuvoksi katsotaan kuitenkin myös maatalous- ja metsätraktori, maastoajoneuvo ja moottorityökone sekä niiden perävaunut;

5) moottoriajoneuvolla vetävää ajoneuvoa;

6) kuljetusyksiköllä vetävää ajoneuvoa tai vetävän ajoneuvon ja perävaunun yhdistelmää.

3 §
Asetuksen liitteet

Liitteessä C ovat kuljetusta henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa, paikalliskuljetusta, kuljetusta linja-autoissa ja muita erityiskuljetuksia koskevat säännökset.

6 §
Pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvien asiakirjojen säilyttäminen

Tarkastuslaitoksen on säilytettävä pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvät tämän asetuksen liitteessä A tarkoitetut asiakirjat liitteineen vähintään 10 vuotta, jollei liitteen A säännöksissä toisin säädetä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetuksissa käytettävien kuljetettavien painelaitteiden teknisistä vaatimuksista 21 päivänä syyskuuta 2001 annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (805/2001). Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia kuljetettavia painelaitteita saa käyttää edelleen.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä saa soveltaa 30 päivään kesäkuuta 2003 saakka.

Komission direktiivi 2003/28/EY (32003L0028); EYVL N:o L 90, 8.4.2003, s. 45

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Liikenneneuvos
Seija Miettinen

Liite HUOM! Tiedoston koko 3620 kb

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.