309/2003

Annettu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus voimalaitosten omakäyttölaitteista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1260/1996) 2 §:n 13 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1168/2002:

1 §

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n 13 kohdassa tarkoitettuja omakäyttölaitteita ovat:

1) vesivoimalaitoksen vesiteiden laitteet;

2) polttoaineen käsittelyssä tarvittavat laitteet;

3) ydinreaktoriin liittyvät laitteet;

4) voimalaitoksen kattiloihin liittyvät laitteet;

5) voimakoneeseen liittyvät laitteet;

6) generaattoriin liittyvät laitteet;

7) laitteet, jotka tarvitaan sähkön toimittamiseksi verkkoon,

8) lauhdutuksessa tarvittavat laitteet; sekä

9) muut voimalaitosalueella olevat energian tuottamiseen, tuotantovalmiuden ylläpitämiseen sekä energian siirtoon liittyvät koneistot ja laitteet.

2 §

Omakäyttölaitteisiin luetaan myös voimalaitoksen lämmitys-, valaistus- ja ilmastointilaitteet, voimalaitoksen korjauspajan, varastojen ja valvomon laitteet, voimalaitosta varten olevien laboratorio-, toimisto- ja sosiaalitilojen laitteet sekä voimalaitosalueen ulkovalaistuslaitteet.

Omakäyttöön ei lueta voimalaitosalueella tai sen läheisyydessä olevien kerho- majoitus- ja edustustilojen, ruokalan, pysäköintialueen lämmityspistokkeiden, asuntojen eikä asuntoalueen sähköenergian kulutusta.

3 §

Omakäyttölaitteisiin luetaan myös kaikki voimalaitosalueella tapahtuvaan polttoaineiden varastointiin, kuljetukseen ja polttokuntoon saattamiseen tarvittavat laitteet ja koneistot sekä ympäristönsuojeluun tarvittavat laitteet ja koneistot siltä osin, kun niitä käytetään voimalaitoksen omaan tarpeeseen.

Omakäyttöön luetaan myös voimalaitoksella olevan sähkökattilan sähköenergian kulutus siltä osin, kun sen tuottama lämpö käytetään voimalaitoksen omaan tarpeeseen. Mikäli sähkökattilan tuottamaa lämpöä siirretään voimalaitoksen ulkopuolelle, ei kattilan kuluttamaa sähköenergiaa tältä osin katsota omakäytöksi.

4 §

Vesivoimalaitosten omakäyttölaitteisiin luetaan myös säännöstelyaltaiden ja rantapatojen pumput, pintavirran kehitin, nippunosturi, uittokouru ja kalahissi.

Omakäyttöön ei lueta kalanistutusvelvoitteiden täyttämiseksi tarvittavien kalanviljelylaitosten sähköenergian kulutusta eikä voimalaitoksen rakentamisesta aiheutuvia haittoja korvaavaa ilmaista sähköä eikä joutosähköä.

5 §

Selluloosatehtaan voimalaitoksen omakäyttölaitteisiin luetaan myös polttoaineena käytettävän jäteliemen polttokuntoon saattamiseksi tarvittavat haihduttamossa olevat jäteliemen neutralointi- ja kuivauslaitteet, höyrykattilaan liittyvät savukaasujen suodattimet ja pesurit sekä tuhkankäsittelyä vastaavaan liotukseen ja selvitykseen tarvittavat ja niin sanottuun recovery-prosessiin kuuluvat laitteet ja koneistot.

Selluloosatehtaan voimalaitoksen omakäyttölaitteisiin ei kuitenkaan lueta rikkiuunia eikä absorptiotornia. Omakäyttölaitteisiin ei lueta myöskään soodalipeän kaustisoinnissa, valkolipeän selvityksessä, meesan pesussa eikä meesan poltossa tarvittavia laitteita.

6 §

Kemian ja muun prosessiteollisuuden voimalaitoksen omakäyttölaitteisiin luetaan myös höyryä turbiinikäyttöön tuottavan prosessikattilalaitoksen laitteet sekä polttoainetta prosessoivien laitosten, kuten kaasuttimien, laitteet.

Prosessikattilalaitosten omakäyttölaitteisiin luetaan muun muassa syöttövesi- ja kiertovesilaitteet, raaka-aineen syöttölaitteet, ympäristönsuojelulaitteet sekä ne ilma- ja prosessikaasukompressorit ja puhaltimet, joiden käyttö kohdistuu energian tuottamiseen.

7 §

Sähköenergian verkkoon toimittamiseksi tarvittavien muuntajien ja muiden vastaavien laitteiden energiahäviöt luetaan omakäyttöön.

Sähköverkkoon kuuluvien muuntajien ja muiden vastaavien laitteiden energiahäviöt eivät kuitenkaan ole omakäyttöä.

8 §

Kaukolämpövoimalaitoksen kaukolämpöpumput, joilla lämpöenergia toimitetaan voimalaitoksen ulkopuolelle, luetaan omakäyttölaitteiksi.

Kaukolämpöverkon varrella olevat kaukolämpöpumput eivät kuitenkaan ole omakäyttölaitteita.

9 §

Jos omakäyttölaitteita käytetään merkittävästi muuhun kuin voimalaitoksen tarpeisiin, tulee niiden sähköenergian kulutus jakaa omakäytöksi ja muuksi kulutukseksi.

Jollei jakoa voida tehdä mittauksen tai laskelmien perusteella, on se tehtävä arvioimalla.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan voimalaitosten omakäyttölaitteista 30 päivänä joulukuuta 1996 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (1261/1996).

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Jukka Saarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.