282/2003

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta 29 päivänä maaliskuuta 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (302/2001) 3 §:n 4 momentti, 9 ja 10 § sekä 1 ja 2 liite seuraavasti:

3 §
Pakkauksen ja säiliön vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Oikeudesta käyttää Suomessa ulkomailla hyväksyttyä pakkausta ja säiliöitä säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa, vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (194/2002), vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (195/2002), vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksella annetussa asetuksessa (666/1998) ja vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetussa asetuksessa (210/1997).

9 §
VAK-tarkastuslaitoksen ja VAK-määräaikaistarkastusten laitoksen tehtävät

Luokkaan 2 kuuluvien kaasujen, YK-numeroihin 1051, 1052 ja 1790 kuuluvien aineiden sekä radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuihin pakkauksiin ja säiliöihin liittyviä tehtäviä lukuun ottamatta VAK-tarkastuslaitos suorittaa sen mukaan kuin laitoksen tunnustamista koskevassa päätöksessä hyväksytään:

1) pakkauksen hyväksymisiä;

2) säiliön hyväksymisiä;

3) pakkauksen ja säiliön määräaikaistarkastuksia;

4) pakkauksille ja säiliöille säännöksissä tai määräyksissä edellytettyjä muita kuin 3 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia ja muita vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen edellytettäviä tehtäviä;

5) ADR-sopimuksen liitteissä tarkoitetut pakkauksen ja säiliön hyväksymiset, tarkastukset ja muut vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen edellytettävät tehtävät;

6) RID-määräysten liitteessä tarkoitetut pakkauksen ja säiliön hyväksymiset, tarkastukset ja muut vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen edellytettävät tehtävät;

7) IMDG-säännöstössä tarkoitetut pakkauksen ja säiliön hyväksymiset, tarkastukset ja muut vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen edellytettävät tehtävät;

8) ICAO-TI:ssä tarkoitetut pakkauksen ja säiliön hyväksymiset, tarkastukset ja muut vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen edellytettävät tehtävät.

Luokkaan 2 kuuluvien kaasujen, YK-numeroihin 1051, 1052 ja 1790 kuuluvien aineiden sekä radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitettuihin pakkauksiin liittyviä tehtäviä lukuun ottamatta VAK-määräaikaistarkastusten laitos voi suorittaa pakkausten määräaikaistarkastuksia sekä muita pakkauksille säännöksissä tai määräyksissä edellytettyjä tarkastuksia sen mukaan kuin laitoksen tunnustamista koskevassa päätöksessä hyväksytään.

10 §
Ilmoitetun laitoksen tehtävät

Sen mukaan kuin ilmoitetun laitoksen tunnustamista koskevassa päätöksessä hyväksytään laitos suorittaa:

1) kuljetettavien painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnit sekä tähän toimintaan liittyvät laatujärjestelmän arvioinnit ja hyväksymiset sekä niihin liittyvän valvonnan;

2) kuljetettavien painelaitteiden uudelleenarvioinnit;

3) kuljettaviin painelaitteisiin kuuluvien sarjavalmistettujen astioiden ja niihin liittyvien venttiilien ja muiden lisälaitteiden tyypin vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnit;

4) kuljetettavien painelaitteiden määräaikaistarkastuksia;

5) kuljetettavien painelaitteiden muut kuin 4 kohdassa tarkoitetut säännöksissä tai määräyksissä edellytetyt tarkastukset;

6) kuljetettavien painelaitteiden määräaikaistarkastukseen liittyvät laatujärjestelmän arvioinnit ja hyväksynnät sekä niihin liittyvän valvonnan;

7) luokkaan 2 kuuluvien kaasujen sekä YK-numeroihin 1051, 1052 ja 1790 kuuluvien aineiden kuljetukseen tarkoitettujen muiden paineastioiden ja paineellisten säiliöiden kuin kuljetettavien painelaitteiden hyväksymiset ja tarkastukset sekä näiden astioiden ja säiliöiden valmistajan laatujärjestelmän hyväksymiset tarkastuslaitoksen tunnustamista lukuun ottamatta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2003.

Tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olevat tarkastuslaitosten oikeudet ovat voimassa sellaisinaan.

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Liikenneneuvos
Seija Miettinen

Liite 1

YHTEISET EDELLYTYKSET ILMOITETULLE JA HYVÄKSYTYLLE LAITOKSELLE

1. Ilmoitetun tai hyväksytyn laitoksen, joka kuuluu muutakin toimintaa kuin tarkastuslaitostoimintaa harjoittavaan organisaatioon, on oltava yksilöitävissä kyseisestä organisaatiosta.

2. Tarkastuslaitos ja sen henkilöstö eivät saa osallistua toimintaan, joka saattaa vaarantaa tarkastuslaitostehtävien riippumattomuuden ja luotettavuuden. Tarkastuslaitoksen henkilöstöön kuuluvien on erityisesti oltava riippumattomia kaikesta heidän arviointiinsa mahdollisesti vaikuttavasta kaupallisesta, taloudellisesta ja muusta painostuksesta, erityisesti sellaisten tarkastuslaitoksen ulkopuolisten henkilöiden tai organisaatioiden taholta, joiden etua suoritettavien tarkastusten tulokset voivat koskea. Laitoksen tarkastushenkilöstön puolueettomuus on taattava.

3. Tarkastuslaitoksen käytettävissä on oltava tarvittava henkilöstö sekä tarvittavat tilat ja välineet, jotta laitos voi hoitaa asianmukaisesti tarkastuslaitostehtäviin liittyvät tekniset ja hallinnolliset tehtävät. Sillä on myös oltava mahdollisuus käyttää erityistarkastusten tekemiseen tarvittavia laitteita.

4. Tarkastuslaitoksen tarkastuslaitostehtävistä vastaavalla henkilöstöllä on oltava tehtäviinsä asianmukainen pätevyys, hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus, riittävät tiedot suoritettavista kokeista sekä riittävä kokemus kyseisistä toimista. Korkean turvallisuustason takaamiseksi tarkastuslaitoksen on kyettävä hyödyntämään osaamistaan luokkaan 2 kuuluvien kaasujen sekä YK-numeroihin 1051, 1052 ja 1790 kuuluvien aineiden kuljetukseen tarkoitettujen paineastioiden ja säiliöiden turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Henkilöstön on kyettävä arvioimaan ammattimaisesti laitteiden yleinen vaatimustenmukaisuus koetulosten perusteella sekä raportoimaan siitä. Henkilöstön on myös kyettävä laatimaan todistukset, asiakirjat ja raportit osoitukseksi siitä, että tarkastukset on suoritettu.

5. Henkilöstöllä on oltava riittävät tiedot niiden luokkaan 2 kuuluvien kaasujen sekä YK-numeroihin 1051, 1052 ja 1790 kuuluvien aineiden kuljetukseen tarkoitettujen paineastioiden ja säiliöiden sekä niiden lisälaitteiden valmistustekniikoista, joiden tarkastuslaitostehtävistä se vastaa, sekä tarkastettavien laitteiden käytöstä tai suunnitellusta käytöstä ja käytön tai toiminnan aikana mahdollisesti ilmenevistä vioista.

6. Tarkastuslaitoksen on kyettävä takaamaan tarkastuslaitostehtävien yhteydessä saatujen tietojen luottamuksellisuus. Omistusoikeudet on suojattava.

7. Tarkastuslaitoksella on oltava riittävä vastuuvakuutus, jollei kyseinen vastuu kuulu valtiolle tai organisaatiolle, johon tarkastuslaitos osana kuuluu.

Liite 2

EDELLYTYKSET ILMOITETULLE LAITOKSELLE

1. Ilmoitetun laitoksen on oltava asianomaisista osapuolista riippumaton ja tarjottava ulkopuolisille tarkastuslaitospalveluja. Ilmoitettu laitos ja sen tarkastukset suorittava henkilöstö ei saa olla tarkastamiensa luokkaan 2 kuuluvien kaasujen taikka YK-numeroihin 1051, 1052 tai 1790 kuuluvien aineiden kuljetukseen tarkoitettujen paineastioiden tai säiliöiden taikka niiden lisälaitteiden suunnittelija, valmistaja, toimittaja, ostaja, omistaja, haltija, käyttäjä tai kunnossapidosta vastaava eikä minkään tällaisen osapuolen edustaja. Laitos ei saa olla suoranaisesti osallisena luokkaan 2 kuuluvien kaasujen taikka YK-numeroihin 1051, 1052 tai 1790 kuuluvien aineiden kuljetukseen tarkoitettujen paineastioiden tai säiliöiden taikka niiden lisälaitteiden suunnittelussa, valmistuksessa, markkinoinnissa tai kunnossapidossa eikä laitos saa edustaa näitä toimintoja harjoittavia kolmansia osapuolia. Tämä periaate ei sulje pois mahdollisuutta vaihtaa teknisiä tietoja paineastioiden tai paineellisten säiliöiden valmistajan ja laitoksen välillä.

2. Ilmoitetun laitoksen palvelujen on oltava kaikkien niiden osapuolien käytettävissä, joita asia koskee. Kohtuuttomia taloudellisia tai muita ehtoja ei saa asettaa. Laitoksen toimintatavat eivät saa syrjiä ketään.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.