281/2003

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

kumotaan vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 23 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen (1112/1998) 14 §,

muutetaan 4, 5 ja 20 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 ja 5 § asetuksessa 275/2002, sekä

lisätään 22 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ajoneuvolla kaikenlaista tieliikenteeseen tarkoitettua, valmista tai keskeneräistä, vähintään nelipyöräistä moottorikäyttöistä ajoneuvoa, jonka suurin sallittu rakenteellinen nopeus on yli 25 kilometriä tunnissa, sekä perävaunua, lukuun ottamatta maatalous- ja metsätraktoria, maastoajoneuvoa ja moottorityökonetta perävaunuineen;

2) kuljetusyksiköllä vetävää ajoneuvoa tai vetävän ajoneuvon ja perävaunun yhdistelmää;

3) ministeriöllä liikenne- ja viestintäministeriötä;

4) ajolupakokeen vastaanottajalla palvelun tuottajaa, jonka kanssa Ajoneuvohallintokeskus on tehnyt kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetussa laissa (535/1998) tarkoitetun sopimuksen ajolupakokeiden vastaanottamisesta, ajolupakoulutuksen valvonnasta ja ajolupien myöntämisestä.

Ajoneuvohallintokeskuksen ottaessa vastaan ajolupakokeita, valvoessa ajolupakoulutusta tai myöntäessä ajolupia siihen sovelletaan soveltuvin osin, mitä ajolupakokeen vastaanottajasta säädetään tässä asetuksessa.

5 §
Ajolupavaatimus

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettuja vaarallisia aineita tiellä kuljettavan ajoneuvon kuljettajalla tulee olla ajolupa seuraavasti:

1) ADR-ajolupa (perusajolupa), jonka saa peruskurssin ja sitä vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella, kuljetettaessa:

a) muita vaarallisia aineita kuin räjähteitä tai radioaktiivisia aineita vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (277/2002) liitteen A kohdassa 1.1.3.6.3 tarkoitettuja määriä (vapaaraja) suurempia määriä kuljetusyksikköä kohti ajoneuvon suurimman sallitun kokonaismassan ylittäessä 3,5 tonnia;

b) räjähteitä vapaarajaa suurempia määriä kuljetusyksikköä kohti riippumatta ajoneuvon suurimmasta sallitusta kokonaismassasta;

c) a alakohdassa mainitulla asetuksella tarkemmin määriteltäviä radioaktiivisia aineita vapaarajaa suurempia määriä kuljetusyksikköä kohti riippumatta ajoneuvon suurimmasta sallitusta kokonaismassasta; tai

d) vaarallisia aineita säiliöissä muissa kuin 2 kohdassa tarkoitetuissa kuljetuksissa kuljetusmäärän ylittäessä vapaarajassa tarkoitetut enimmäismäärät ja ajoneuvon suurimman sallitun kokonaismassan ylittäessä 3,5 tonnia;

2) ADR-ajolupa (säiliöajolupa), jonka saa peruskurssin ja säiliökurssin sekä niitä vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella, kuljetettaessa:

a) vaarallisia aineita ajoneuvossa, jossa kiinteän tai irrotettavan säiliön tilavuus on suurempi kuin 1 m3;

b) vaarallisia aineita monisäiliöajoneuvossa, jonka säiliöstön kokonaistilavuus on suurempi kuin 1 m3; tai

c) vaarallisia aineita säiliökontissa, MEG-kontissa tai UN-säiliössä, joka on yksittäistilavuudeltaan suurempi kuin 3 m3.

Edellä 1 momentista poiketen ajolupaa ei kuitenkaan tarvita 1 momentin 1 kohdan a alakohdassa mainitulla asetuksella tarkemmin määriteltyihin vähäisiin kuljetuksiin.

20 §
Ajoluvan malli

ADR-ajolupa on väriltään oranssi, ja se kirjoitetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ajolupa on 5 §:n 1 momentin 1 kohdan a alakohdassa mainitun asetuksen liitteen B kohdassa 8.2.2.8.3 olevan mallin mukainen.

22 §
Poikkeukset pelastus- ja poliisitehtävissä

Liikenteen valvontaan liittyvien tehtävien yhteydessä poliisimies, tullimies ja rajavartiomies saa ilman asianmukaista ajolupaa siirtää vaarallisten aineiden kuljetusta suorittavan ajoneuvon, jos ajoneuvon siirto on ihmisten, ympäristön tai omaisuuden suojelemiseksi tarpeellista. Siirron turvallisuus tulee varmistaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2003.

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Liikenneneuvos
Seija Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.