279/2003

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maaseudun kehittämisestä 21 päivänä kesäkuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (609/2000) 26 §:n 5 ja 6 momentti, 59 § sekä 82 §:n 2 ja 4 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 26 §:n 5 momentti asetuksessa 855/2000 ja 82 §:n 2 momentti asetuksessa 356/2002. sekä

lisätään 26 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 855/2000, uusi 7 momentti, seuraavasti:

26 §
Investointituen enimmäismäärä maatilalla toteutettavissa investoinneissa

Edellä 1―4 momentissa tarkoitettujen investointien hyväksyttäviin kokonaiskustannuksiin voidaan myöntää tukea vain siltä osin, kuin kustannukset eivät ylitä 840 000 euron määrää.

Tukikelpoisten kustannusten enimmäismäärä voidaan korottaa kaksinkertaiseksi, jos investointi koskee muuta tuotantoa kuin puutarhataloutta ja jos investoinnin toteuttaa:

1) vähintään kolme maaseutuyritystä yhdessä;

2) 11 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettu, vähintään kolme jäsentä käsittävä ryhmä tai liitto;

3) sellainen maaseutuyritys, jossa on vähintään kolme osakasta tai jäsentä ja jonka kaikki osakkaat tai jäsenet täyttävät 3 luvussa säädetyt yrittäjää koskevat edellytykset.

Tomaatin tai kurkun viljelyalaa lisäävien kasvihuoneiden rakentamiseen voidaan myöntää tukea 15 päivästä huhtikuuta 2003 31 päivään joulukuuta 2006 siltä osin, kuin hyväksyttävät kustannukset koskevat yhteensä enintään yhden hehtaarin kasvihuonealaa yrittäjää kohden. Yrittäjä ja hänen aviopuolisonsa katsotaan tällöin yhdeksi henkilöksi. Enimmäisalaan luetaan myös ala, joka vastaa yrittäjän ja hänen aviopuolisonsa taikka yrittäjän ja hänen aviopuolisonsa alaikäisten lasten omistusosuutta tuettavassa maaseutuyrityksessä. Lisäksi tukikelpoiseen enimmäisalaan luetaan kasvihuoneala, jonka rakentamiseen on kysymyksessä olevana aikana myönnetty rahoituslain nojalla tukea ja joka vastaa yrittäjän ja hänen aviopuolisonsa taikka yrittäjän ja hänen aviopuolisonsa alaikäisten lasten välittömästi tai välillisesti omistamia osuuksia samassa tai muissa kasvihuonetuotantoa harjoittavissa yrityksissä. Mitä 35 §:n 3 momentissa säädetään aviopuolisosta, sovelletaan edellä tarkoitettua tukikelpoista enimmäisalaa laskettaessa.

59 §
Muut tuen myöntämisen edellytykset

Edellytyksenä tuen myöntämiselle kehittämishankkeeseen on lisäksi, että:

1) kehittämishanke toteutetaan asetetussa määräajassa hyväksyttyä suunnitelmaa noudattaen;

2) tuen saaja harjoittaa tuettavaa toimintaa ilman toiminnan olennaista supistamista tukipäätöksessä asetettavan vähimmäisajan;

3) tuen saaja ei luovuta tuen kohteena ollutta käyttöomaisuutta viiteen vuoteen ilman työvoima- ja elinkeinokeskuksen suostumusta;

4) tuen saaja pitää kirjanpitoa ja säilyttää tositteet vähintään 16 §:ssä säädetyn tavoin;

5) tuen saaja ja sellainen alihankkija tai palvelun antaja, joka sopimuksen nojalla toteuttaa osan kehittämishankkeesta, sopivat kirjallisesti siitä, että tuen saaja voi tuen käyttöä tarkastavan viranomaisen yksilöidystä pyynnöstä antaa kyseiselle viranomaiselle kumpaakin osapuolta koskevat tarvittavat tiedot alihankinta- tai palvelutoiminnasta kaikkien tuettujen toimintojen osalta.

82 §
Tuen myöntäminen

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää tuen 53 §:ssä tarkoitettuihin valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin, 65 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin tutkimuksiin ja 65 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin valtakunnallisiin maaseudun tutkimushankkeisiin sekä tuen, joka sisältyy 77 §:ssä tarkoitettuihin valtiontakauksiin maa- ja metsätalousministeriön antaessa takauksen. Tukea valtakunnallisiin hankkeisiin ei saa myöntää ennen kuin 100 §:ssä tarkoitetulta maaseutupolitiikan yhteistyöryhmältä on saatu asiasta lausunto. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö myöntää INTERREG III -yhteisöaloiteohjelmasta rahoitettavan tuen, jota haetaan ministeriöltä. Sekä työvoima- ja elinkeinokeskus että maa- ja metsätalousministeriö voivat myöntää tukea 58 §:ssä tarkoitettuihin kustannuksiin.


Päätös, jolla tuki on myönnetty, lakkaa olemasta voimassa vuoden kuluttua päätöksen antamisesta tai, jos tuki on myönnetty rakentamista tai muuta työn suorittamista koskevaan investointiin, viimeistään kahden vuoden kuluttua päätöksen antamisesta, jol-lei tuen ensimmäistä erää ole maksettu tai lainaa nostettu taikka tuen maksamista tai lainan nostamista haettu tuen tai sen ensimmäisen erän maksamiselle taikka lainan tai sen ensimmäisen erän nostamiselle säädetyssä ajassa. Valtiontakauksen myöntämistä sekä tuen, valtionlainan ja valtiontakauksen siirtämistä koskeva päätös lakkaa olemasta voimassa vuoden kuluttua päätöksen antamisesta, jollei takauksen kohteena olevaa lainaa ole myönnetty tai siirtämisen perusteena olevaa toimenpidettä toteutettu sanotussa ajassa. Voimassaoloaikaa voidaan pidentää ennen määräajan päättymisestä tehdystä hakemuksesta, jos pidentämiseen on erityisen painavia syitä. Voimassaoloaikaa ei kuitenkaan saa pidentää yli kahden vuoden. Edellä 53 ja 65 §:ssä tarkoitettuja tutkimus- ja kehittämishankkeita koskevan päätöksen voimassaoloaika päättyy kuitenkin sen vuoden lokakuun viimeisenä päivänä, jona päätös on annettu.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2003.

Asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin hakemuksiin sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Asetuksen 82 §:n 2 ja 4 momenttia sovelletaan kuitenkin myös asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin tuen myöntämistä koskeviin hakemuksiin.

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.