237/2003

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2003

Valtioneuvoston asetus vakuutusoikeudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä helmikuuta 2003 annetun vakuutusoikeuslain (132/2003) nojalla:

1 §
Vakuutusoikeuden muu henkilöstö

Vakuutusoikeudessa voi vakuutusoikeuslain (132/2003) 2 ja 8 §:ssä mainittujen virkojen lisäksi olla myös muita virkoja sekä muuta virka- tai työsuhteista henkilökuntaa. Tässä tarkoitetun muun henkilöstön nimittää tai ottaa vakuutusoikeuden ylituomari.

2 §
Ylituomarin tehtävät

Vakuutusoikeuden ylituomarin johtaessa vakuutusoikeuden toimintaa hän muun ohessa:

1) huolehtii vakuutusoikeuden toimintakyvystä ja sen kehittämisestä sekä tulostavoitteiden toteutumisesta;

2) vastaa oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuuden toteutumisesta vakuutusoikeuden ratkaisuissa;

3) vahvistaa vakuutusoikeuden työjärjestyksen kaikkia henkilöstöryhmiä kuultuaan;

4) asettaa vakuutusoikeuden tulostavoitteet kaikkia henkilöstöryhmiä kuultuaan;

5) tekee esityksen vakuutusoikeuden talousarvioksi;

6) vahvistaa perusteet, joilla asiat jaetaan eri osastoille; sekä

7) päättää henkilöstön sijoittumisesta osastoille.

3 §
Kansliapäällikön tehtävät

Vakuutusoikeuden kansliapäällikkö:

1) ratkaisee vakuutusoikeuden ylituomarin hänelle siirtämät asiat;

2) valmistelee ja esittelee hallintoistunnon ja vakuutusoikeuden ylituomarin ratkaistaviksi kuuluvat hallinto- ja talousasiat sekä nimitysasiat, jollei ylituomari määrää toisin; sekä

3) toimii tarvittaessa lainkäyttöasioiden esittelijänä.

4 §
Laamannin tehtävät

Vakuutusoikeuden laamannin johtaessa osastonsa toimintaa hän muun ohessa:

1) vastaa osastonsa tulostavoitteiden toteutumisesta;

2) valvoo osaltaan oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta vakuutusoikeuden ratkaisuissa; sekä

3) huolehtii töiden tasaisesta jakaantumisesta osastolla.

5 §
Esittelijän toimiminen jäsenenä

Kansliapäällikkö, asessori tai vakuutusoikeussihteeri toimii vakuutusoikeuden lakimiesjäsenenä niissä esittelemissään asioissa, joiden ratkaisemiseen osallistuu kolme lakimiesjäsentä.

Ylituomari voi määrätä kansliapäällikön, asessorin tai vakuutusoikeussihteerin toimimaan lakimiesjäsenenä muissakin asioissa.

6 §
Virkavapaus

Vakuutusoikeuden ylituomari voi ottaa virkavapautta enintään 30 päivää vuodessa. Tätä pidemmältä ajalta virkavapauden myöntää korkein hallinto-oikeus.

Vakuutusoikeuden ylituomari myöntää vuotta lyhyemmän virkavapauden laamannille ja vakuutusoikeustuomarille. Vuodeksi tai pidemmäksi ajaksi virkavapauden myöntää korkein hallinto-oikeus. Määräajaksi nimitetylle laamannille tai vakuutusoikeustuomarille myönnetään virkavapautta samassa järjestyksessä kuin vakinaiselle viran haltijalle.

Muille virkamiehille virkavapauden myöntää vakuutusoikeuden ylituomari.

7 §
Ylituomarin ja laamannin tehtävien hoitaminen

Vakuutusoikeuden ylituomarin ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa virassa vanhin virantoimituksessa olevista laamanneista. Laamannienkin ollessa estyneinä ylituomarin tehtäviä hoitaa virassa vanhin virantoimituksessa olevista vakuutusoikeustuomareista.

Vakuutusoikeuden laamannin ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa virassa vanhin virantoimituksessa olevista osaston vakuutusoikeustuomareista.

8 §
Hallintoistunnossa käsiteltävät asiat

Vakuutusoikeuden hallintoistunto:

1) antaa tuomareiden nimittämisestä annetun lain (205/2000) 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun vakuutusoikeuden lausunnon;

2) nimittää tuomarin vakuutusoikeuteen yli kahden kuukauden mutta alle vuoden määräajaksi; sekä

3) nimittää kansliapäällikön, asessorin ja vakuutusoikeussihteerin vakinaiseen virkaan tai yli kahden kuukauden määräajaksi. Hallintoistunto voi myös nimittää kansliapäällikön, asessorin ja vakuutusoikeussihteerin kahden kuukauden tai sitä lyhyemmäksi määräajaksi.

Lisäksi vakuutusoikeuden hallintoistunnossa käsitellään vakuutusoikeuden ylituomarin sille määräämät asiat.

9 §
Vakuutusoikeuden johtoryhmä

Vakuutusoikeudessa on johtoryhmä ylituomarin apuna vakuutusoikeuden toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Johtoryhmään kuuluvat puheenjohtajana ylituomari sekä jäseninä vakuutusoikeuden laamannit ja kansliapäällikkö.

Johtoryhmässä käsitellään:

1) esitys vakuutusoikeuden työjärjestykseksi;

2) esitys vakuutusoikeuden tulostavoitteiksi;

3) vakuutusoikeuden tulostavoitteiden toteutumisen seuranta; sekä

4) esitys vakuutusoikeuden talousarvioksi.

Lisäksi vakuutusoikeuden johtoryhmässä käsitellään työjärjestyksessä määrätyt muut asiat ja vakuutusoikeuden ylituomarin sille määräämät asiat.

10 §
Lainkäyttöasian siirtäminen

Jos lainkäyttöasian tai siihen kuuluvan kysymyksen ratkaisulla saattaa olla periaatteellista merkitystä lain soveltamisen kannalta tai jos ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta käytännöstä, vakuutusoikeuden ylituomari tai laamanni voi määrätä, että asia on käsiteltävä vahvennetussa istunnossa.

Ylituomari voi samoin edellytyksin määrätä, että asia on käsiteltävä täysistunnossa.

11 §
Hallintoasian siirtäminen

Vakuutusoikeuden ylituomari voi siirtää ratkaistavakseen kuuluvan hallintoasian ratkaistavaksi hallintoistunnossa.

Vakuutusoikeuden ylituomari voi siirtää ratkaistavakseen kuuluvan hallintoasian tai asiaryhmän kansliapäällikön ratkaistavaksi. Siirtää ei kuitenkaan saa 2, 6 ja 10 §:ssä mainittua asiaa.

Vakuutusoikeuden ylituomari voi ottaa ratkaistavakseen hallintoasian, joka olisi vakuutusoikeuden muun virkamiehen ratkaistava.

12 §
Sivutoimisten jäsenten palkkiot

Oikeusministeriö vahvistaa sivutoimisten jäsenten palkkioiden perusteet.

13 §
Työjärjestyksen toimittaminen tiedoksi

Vakuutusoikeuden on toimitettava työjärjestyksensä tiedoksi oikeusministeriölle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2003.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2003

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Arja Manner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.