216/2003

Annettu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuottajalle maksettavien erikoistukien ja tulvavahinkokorvauksen hakemisesta sekä tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen ilmoittamisesta vuonna 2003

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n sekä maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 25 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavien Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien erikoistukien hakuaikoja, tuen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen ilmoittamista, hakemusten toimittamista sekä hakemuslomakkeita:

1) neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siltä osin, kuin on kyse kesannoidun maan käytöstä sellaisten raaka-aineiden tuottamiseen, joita käytetään yhteisössä muuhun kuin välittömästi ihmisten tai eläinten ravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2461/1999 säädetty non food -kesantokorvaus;

2) vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1766/92 säädetty tärkkelysperunan tuki;

3) siemenalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2358/71 säädetty siementuki;

4) kuivarehualan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 603/95 säädetty viherheinän tuki;

5) tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1251/1999 säädetty kuitupellavan ja -hampun peltokasvien tuki.

Tämä asetus koskee lisäksi seuraavien kansallisten tukien sekä tulvavahinkokorvauksen hakuaikoja, hakemusten toimittamista ja hakemuslomakkeita:

1) nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2003 annetussa valtioneuvoston asetuksessa (171/2003) säädetty nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallinen tuki;

2) vuodelta 2003 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (170/2003) säädetty mehiläistalouden kansallinen pesäkohtainen tuki;

3) poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetussa laissa (284/1983) säädetty tulvavahinkokorvaus.

2 §
Hallintoa ja valvontaa koskevat säännökset

Edellä 1 §:n 1 momentin 1 ja 5 kohdassa tarkoitetun tuen hallinnossa ja valvonnassa sovelletaan, mitä peltokasvien tukijärjestelmän hallinnosta ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (155/2000) 3, 3 a―3 e, 4, 5, 7, 9―12 ja 14 §:ssä säädetään.

3 §
Tukihakemus

Hakemus 1 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun tuen saamiseksi sekä 1 §:n 1 momentin 3―5 kohdassa ja 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa mainituissa asetuksissa tarkoitettujen tukien hakemiseksi tehtävä pinta-alailmoitus (tukihakemus) on toimitettava viimeistään 30 päivänä toukokuuta 2003. Tukihakemuksen mukana on toimitettava tarvittavat liitteet.

Tukihakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeilla numero 101A, 101B, 102A ja 102B vuodelle 2003 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2003 vahvistaman kaavan mukaisilla atk-tulosteilla. Tukihakemukseen on liitettävä esitäytetty tai muulla tavoin täytetty peruslohkolomake numero 102A.

Jos edellisen vuoden jälkeen peruslohkoja on jaettu, yhdistetty tai poistettu pysyvästi käytöstä taikka uusia peruslohkoja on perustettu tai peruslohkojen hallinnassa on tapahtunut muutoksia, on lisäksi toimitettava maa- ja metsätalousministeriön lomake numero 102C vuodelle 2003 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2003 vahvistaman kaavan mukainen atk-tuloste.

4 §
Non food -kesantokorvaus

Non food -kesantokorvausta on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä non food -kesanto -lohkojen osalta viljeltäväksi kasviksi non food -kesanto. Non food -kesanto on ilmoitettava tukikäyttöön C. Hakemuksen liitteenä tuottajan on toimitettava kopio jalostuslaitoksen kanssa tehdystä viljelysopimuksesta.

5 §
Tärkkelysperunan tuottajalle suoritettava maksu

Tärkkelysperunan tuottajalle suoritettavaa maksua on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä tärkkelysperunalohkon osalta viljeltäväksi kasviksi tärkkelysperuna. Tärkkelysperuna on ilmoitettava tukikäyttöön M. Hakemuksen liitteenä tuottajan on toimitettava kopio perunatärkkelystehtaan kanssa tehdystä viljelysopimuksesta.

6 §
Euroopan yhteisön rahoittaman siementuen hakeminen ja siemenviljelyalojen ilmoittaminen

Vuonna 2003 viljeltävien siemenkasvien kiloperusteista siementukea on haettava viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2004. Tukihakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 172B tuotantovuodelle 2003 tai maa- ja metsätalousministeriön tuotantovuodelle 2003 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella. Hakemuksessa on mainittava siemenliikkeen kanssa tehdyn viljelysopimuksen numero. Hakemukseen on liitettävä kaikkien tukihakemuksen kohteena olevien tuotantovuoden 2003 siementen sertifiointipäätösten jäljennökset.

Vuoden 2003 tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä siemenviljelyksessä olevien lohkojen osalta viljeltävän kasvin laji ja lajike. Lomake numero 102B on toimitettava 3 §:n 1 momentissa säädettynä määräaikana. Siemennurmet sekä kuitupellava ja hamppu on ilmoitettava tukikäyttöön M. Öljypellavan siemenviljelyala voidaan ilmoittaa myös tukikäyttöön C, jos peltokasvien tuen tukiehdot täyttyvät.

7 §
Kansallisen siementuen hakeminen ja siemenviljelyalojen ilmoittaminen

Vuonna 2003 viljeltävien nurmikasvien hehtaariperusteista siementukea on haettava viimeistään 30 päivänä tammikuuta 2004. Tukihakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 172A tuotantovuodelle 2003 tai maa- ja metsätalousministeriön tuotantovuodelle 2003 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella. Hakemukseen on liitettävä hakemuksen kohteena olevan siemenviljelyksen tarkastuspäätös.

Vuoden 2003 tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B viljelijän on merkittävä siemenviljelyksessä olevien lohkojen osalta viljeltävän kasvin laji ja lajike. Lomake numero 102B on toimitettava 3 §:n 1 momentissa säädettynä määräaikana. Siemennurmet on ilmoitettava tukikäyttöön M.

Vuonna 2003 viljeltävien, viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2004 sertifioitujen, viljakasvien kiloperusteista siementukea on haettava viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2004. Tukihakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 172B tuotantovuodelle 2003 tai maa- ja metsätalousministeriön tuotantovuodelle 2003 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella. Hakemukseen on liitettävä kaikkien tukihakemuksen kohteena olevien tuotantovuoden 2003 siementen sertifiointipäätösten jäljennökset.

Vuoden 2003 tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä siemenviljelyksessä olevien lohkojen osalta viljeltävän kasvin laji ja lajike. Lomake numero 102B on toimitettava 3 §:n 1 momentissa säädettynä määräaikana. Siemenviljat voidaan ilmoittaa myös tukikäyttöön C, jos peltokasvien tuen tukiehdot täyttyvät.

8 §
Viherheinäalan ilmoittaminen

Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä viherheinälohkon osalta viljeltäväksi kasviksi viherheinä. Lomake numero 102B on palautettava 3 §:n 1 momentissa säädettynä määräaikana. Viherheinä on ilmoitettava tukikäyttöön M. Lomakkeen numero 102B liitteenä tuottajan on toimitettava kopio tehtaan kanssa tehdystä tuotantosopimuksesta, josta sopimuskasvulohkot käyvät ilmi.

Viherheinälohkolta korjatun raaka-aineen perusteella maksetaan kuivattujen rehujen tuotantotuki kuivaamolle.

9 §
Kuitupellava- ja hamppualan ilmoittaminen

Kuitupellavan ja -hampun peltokasvien tukea haetaan tukihakemuksen lomakkeella numero 101B päätukihaun yhteydessä siten kuin peltokasvien tuen hakemisesta säädetään. Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä kuitupellavan ja -hampun osalta viljeltäväksi kasviksi kuitupellava tai -hamppu. Kuitupellava ja -hamppu on ilmoitettava tukikäyttöön C. Viljelyn tukikelpoisuus edellyttää sekä peltokasvien tuen yleisten ehtojen että kuitupellavan ja -hampun erityisehtojen täyttymistä.

Tukihakemuksen jättämisen jälkeen hakemukseen liitettävistä sopimuksista tai sitoumuksista sekä siemenen hyväksyttävyyttä koskevista asiakirjoista on voimassa, mitä niistä tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 2316/1999 7 a artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä peltokasvien tukijärjestelmästä ja siihen liittyvästä kesannoinnista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (187/2000) 12 a §:ssä säädetään.

10 §
Ilmoitus kylvöaloista

Ilmoitus kylvöalojen muutoksista on toimitettava viimeistään 16 päivänä kesäkuuta 2003. Jos Euroopan yhteisöjen komissio myöntää erityisestä syystä poikkeuksen viimeiseen kylvöpäivään, ilmoitus kylvöaloista on toimitettava viimeistään komission poikkeusasetuksessa vahvistamana viimeisenä kylvöpäivänä alueilla, joita poikkeus koskee.

Ilmoitus kylvöaloista on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 117 vuodelle 2003 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2003 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

11 §
Tärkkelysperunan viljelysopimuksen tarkentaminen

Tuottajan on tarkennettava edellä 5 §:ssä tarkoitetun perunatärkkelystehtaan kanssa tehdyn viljelysopimuksen pinta-alaa viimeistään 16 päivänä kesäkuuta 2003, jos tuottajan tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B merkitsemä tärkkelysperunan pinta-ala eroaa yli 10 prosenttia viljelysopimuksessa sovitusta pinta-alasta. Tuottajan on tarkennettava myös viljelysopimuksen arvioitua perunamäärää, jos edellä mainitut pinta-alat eroavat toisistaan yli 30 prosenttia. Tarkentaminen edellyttää perunatärkkelystehtaan kirjallista hyväksyntää. Lisäksi tarkentamisen on oltava perunatärkkelystehtaan alakiintiön puolesta mahdollista.

Tehtaan on toimitettava viimeistään 24 päivänä kesäkuuta 2003 maa- ja metsätalousministeriön tukiyksikölle neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä perunantuottajille suoritettavan vähimmäishinnan ja maksun osalta sekä perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1868/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 97/95 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu viljelysopimusten yhteenveto uudelleen, jos tehdas on hyväksynyt tarkennuksia.

12 §
Mehiläistalouden pesäkohtainen tuki

Hakemus mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen saamiseksi on toimitettava viimeistään 16 päivänä kesäkuuta 2003.

Tukihakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 204 vuodelle 2003 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2003 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

Jos hakemuksessa ilmoitettujen mehiläisyhteiskuntien lukumäärä alenee tuotantokauden aikana, hakijan tulee ilmoittaa tästä kirjallisesti työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle kymmenen päivän kuluessa alenemisesta.

13 §
Tulvavahinkokorvaus

Tulvavahinkokorvauksen saamiseksi vahingonkärsijän on jätettävä korvaushakemus heti ja kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa tulvan päättymisestä.

Kasvavalle puustolle aiheutuneesta vahingosta korvausta on haettava viimeistään tulvaa seuraavan kalenterivuoden kesäkuun viimeisenä päivänä.

Korvaushakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 129A tai maa- ja metsätalousministeriön vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

14 §
Tuki- ja korvaushakemuksen sekä ilmoituksen toimittaminen

Tukihakemus ja 6―10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus sekä 13 §:ssä tarkoitettu korvaushakemus liitteineen on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, tukihakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee.

Jos kysymys on muun kuin maatalouskiinteistön tai -irtaimiston vahingoittumisesta tulvan takia, toimitetaan 13 §:ssä tarkoitettu korvaushakemus sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella kiinteistö tai irtaimisto sijaitsee.

Mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen hakemus toimitetaan sille työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle, jonka toimialueella sijaitsevasta toimintapisteestä mehiläistaloutta harjoitetaan.

Postitse toimitettu tuki- ja korvaushakemus tai ilmoitus katsotaan oikeaan aikaan toimitetuksi, jos sen sisältävä postilähetys on viimeistään viimeisenä hakupäivänä leimattu postissa toimivaltaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.

15 §
Muiden erikoistukien hakeminen

Seuraavien erikoistukien hakemisesta on voimassa, mitä niiden hakemisesta erikseen säädetään:

1) satovahinkokorvaus;

2) eläinkohtainen kansallinen porotuki.

Lisäksi kuitupellavan ja -hampun jalostustuen hakemisesta on voimassa, mitä siitä kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1673/2000 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 245/2001 ja kuitupellavan ja -hampun jalostustuesta annetussa maa ja metsätalousministeriön asetuksessa (508/2001) säädetään.

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä maaliskuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1251/1999; EYVL N:o L 160, 26.6.1999, s. 1, komission asetus (EY) N:o 2461/1999; EYVL N:o L 299, 20.11.1999, s. 16, neuvoston asetus (ETY) N:o 1766/92; EYVL N:o L 181, 1.7.1992, s. 21, neuvoston asetus (ETY) N:o 2358/71; EYVL N:o L 246, 5.11.1971, s. 1, neuvoston asetus (ETY) N:o 603/95; EYVL N:o L 63, 21.3.1995, s. 1, komission asetus (EY) N:o 2316/1999; EYVL N:o L 280, 30.10.1999, s. 43, komission asetus (EY) N:o 97/95; EYVL N:o L 16, 24.1.1995, s. 3, komission asetus (EY) N:o 245/2001; EYVL N:o L 35, 6.2.2001, s. 18.

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.