206/2003

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2003

Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavista palveluista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 7 päivänä maaliskuuta 2003 annetun rautatielain (198/2003) 13 §:n 1 ja 2 momentin ja 34 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Ratahallintokeskuksen tarjoamat valtion rataverkon vähimmäiskäyttöpalvelut

Ratahallintokeskuksen rautatieliikenteen harjoittajille tarjoamia vähimmäiskäyttöpalveluja ovat:

1) ratakapasiteettihakemusten käsittely Ratahallintokeskuksessa;

2) rautatieliikenteen harjoittajan oikeus käyttää Ratahallintokeskuksen sille myöntämää ratakapasiteettia;

3) rataverkon liikennepaikkojen raiteiden käyttö sisältäen järjestelyratapihat, seisontaraiteet ja muut raiteistot;

4) Ratahallintokeskuksen sähkönsiirtoverkon käyttö 2 ja 3 kohdan mukaisessa liikenteessä verkkoselostuksessa määritellyillä sähköistetyillä rataosuuksilla;

5) junaliikenteen ohjaus;

6) matkustajainformaatio- ja asemakuulutusjärjestelmät verkkoselostuksessa määritellyillä rautatieliikenteen liikennepaikoilla;

7) matkustajaliikenteen laitureiden käyttö sekä valtion rataverkkoon kuuluvan kuormausraiteen käyttö.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut vähimmäiskäyttöpalvelut sisältyvät rautatieliikenteen harjoittajilta perittävään ratamaksun perusmaksuun.

2 §
Ratahallintokeskuksen tarjoamat muut palvelut

Ratahallintokeskus voi liiketaloudellisin perustein tarjota rautatieliikenteen harjoittajien käytettäväksi rataverkon käyttömahdollisuuksiin kuuluvia palveluja, rataverkon käytön lisäpalveluja ja oheispalveluja. Tässä pykälässä tarkoitettuja lisäpalveluja ja oheispalveluja voivat olla liikkuvan kaluston tekninen tarkastus sekä Ratahallintokeskuksen hallinnassa olevien rakennusten ja maa-alueiden käyttö.

3 §
Muiden tarjoamat palvelut

Rautatieyritys, rautatieyritysten kansainvälinen yhteenliittymä ja rautatieliikenteen palveluja tarjoava yhtiö tai muu yhteisö on rautatielain (198/2003) 34 §:n 1 momentissa säädetyin edellytyksin velvollinen tarjoamaan rautatieliikenteen harjoittajien käyttöön seuraavia rataverkon käyttömahdollisuuksiin kuuluvia palveluja raideyhteyksineen:

1) sähkönsiirtolaitteiden käyttö;

2) polttoaineen tankkaus;

3) matkustaja-asemien käyttö;

4) tavaraliikenneterminaalien käyttö;

5) järjestelyratapihojen käyttö;

6) junanmuodostuslaitteiden käyttö;

7) varikkosivuraiteiden sekä liikkuvan kaluston huoltoon ja ylläpitoon tarvittavien tilojen ja laitteiden käyttö;

8) huoltolaitteiden ja muiden teknisten laitteiden käyttö.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2003.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/14/EY (32001L0014); EYVL N:o L 075, 15.3.2001,s. 0029―0046

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Hallitusneuvos
Hannu Pennanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.