164/2003

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus LEADER+ -yhteisöaloiteohjelman toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

kumotaan LEADER+ -yhteisöaloiteohjelman toimeenpanosta 13 päivänä kesäkuuta 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (514/2001) 13―15 §, sekä

muutetaan 1 §:n 2 momentti, 5 §:n 4 momentti, 17 §:n 1 momentin 4 kohta, 19 § ja 20 §:n otsikko ja 1 momentin johdantokappale sekä 24 § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Mitä 1 momentissa säädetään yhteisöaloitetta toteuttavista paikallisista toimintaryhmistä, noudatetaan soveltuvin osin toimintaryhmiin, jotka toteuttavat kansallisin varoin LEADER+ -yhteisöaloiteohjelmaa vastaavaa ohjelmaa. Tällöin ei kuitenkaan sovelleta 2 §:n toista virkettä, 3 §:n 1 momentin 5 kohtaa ja 2 momenttia, 5 §:n 4 momenttia, 10 §:n 1 momenttia, 11 ja 12 §:ää eikä 24 §:n 2 momenttia.

5 §
Ohjelman toteutus ja seuranta

Sen lisäksi, mitä seurantakomiteasta säädetään rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain (1353/1999) 24 §:ssä, on seurantakomiteaa nimitettäessä varmistettava kansallisen LEADER+ -yhteisöaloiteohjelman mukaan paikallisten toimintaryhmien edustus. Toimintaryhmien edustajat valitaan toimintaryhmien esityksestä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. LEADER+ -toimintaryhmien edustajia tulee olla vähintään kolme. Muista kuin LEADER+ -toimintaryhmistä tulee olla vähintään kaksi asiantuntijajäsentä. Euroopan yhteisöjen komission edustaja on seurantakomiteassa neuvoa-antavana jäsenenä. Seurantakomitean puheenjohtajana ja sihteereinä toimivat maa- ja metsätalousministeriön edustajat. Seurantakomiteassa voi varsinaisten jäsenten lisäksi olla pysyviä tai muita asiantuntijoita.


17 §
Hallintorahan hyväksyttävät kustannukset

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi voidaan katsoa seuraavat kohtuulliset kustannukset:


4) toimintaryhmän hallintoon liittyvät kokouspalkkiot ja muut kokouskustannukset;


19 §
Hallintorahan hakeminen

Hallintorahaa haetaan maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella. Hakemus on toimitettava työvoima- ja elinkeinokeskukselle.

20 §
Hallintorahan myöntäminen

Työvoima- ja elinkeinokeskus päättää hallintorahan myöntämisestä. Myöntämispäätöksessä on mainittava ainakin:


24 §
Tuen myöntäminen

Työvoima- ja elinkeinokeskus myöntää tuen paikalliselle toimintaryhmälle myönnetystä vuotuisesta rahoituskiintiöstä. Päätös on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Myönteisen päätöksen edellytyksenä on toimintaryhmän lausunto, jonka mukaan toimintaryhmä on puoltanut hankkeen rahoittamista. Työvoima- ja elinkeinokeskus voi poiketa ryhmän esittämästä rahoitusesityksestä vain erityisestä syystä. Tällaisena pidetään esityksen säädösten tai ohjelman vastaisuutta.

Sen lisäksi, mitä säädetään maaseutuasetuksen 99 §:ssä, on LEADER+ -yrityshankkeista ennen tuen myöntämistä oltava työvoima- ja elinkeinokeskuksen yritysosaston puoltava lausunto. Muita kuin maatalousyrittäjiä sekä muita kuin maatilatalous- ja metsätaloustoimintoja koskevista koulutushankkeista tulee pyytää työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosaston lausunto.

Ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden täydentävyys muihin alueella toimiviin ohjelmiin nähden tulee varmistaa maakunnan yhteistyöryhmän maaseutujaostossa tai muussa alueella sovitussa elimessä. Yrityshankkeiden osalta tulee noudattaa maaseutuasetuksen 99 §:n mukaista menettelyä. Menettelytavan on oltava LEADER+ -ohjelmassa esitettyjen periaatteiden mukainen.


Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä maaliskuuta 2003.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olleisiin hakemuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Asetuksen 17 §:n 1 momentin 4 kohtaa, 19 §:ää ja 20 §:n 1 momentin johdantokappaletta sovelletaan kuitenkin 1 päivänä marraskuuta 2002 tai sen jälkeen vireille tulleisiin tuen myöntämistä koskeviin hakemuksiin.

Maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (609/2000) 79 §:n 1 momentin estämättä tukikelpoisiksi katsotaan myös sellaiset kustannukset, jotka ovat syntyneet ennen tämän asetuksen voimaantuloa, 1 päivänä marraskuuta 2002 tai sen jälkeen, kun hakemus on toimitettu työvoima- ja elinkeinokeskukselle.

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Hallitussihteeri
Susanna Paakkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.