159/2003

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2003

Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan rekisterihallinnon suoritteiden maksuista 18 päivänä joulukuuta 2002 annetun sisäasiainministeriön asetuksen (1132/2002) 5 §:n 1 momentin 2 kohta, 8 §:n 1 momentti, liitteenä olevan maksutaulukon VI osan 2 kohta sekä

lisätään 2 §:n 2 momenttiin uusi 6 kohta, 3 §:n 1 momenttiin uusi 18 ja 19 kohta, jolloin nykyinen 18 kohta siirtyy 20 kohdaksi, seuraavasti:

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Maistraatin maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:


6) isyyden tunnustamisen vahvistamista koskevat asiat.

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:


18) avioliittolain (234/1929) mukainen avio-oikeuden poistamista koskevan ilmoituksen, avioehtosopimuksen, lahjoitusta koskevan ilmoituksen, osituskirjan ja aviovarallisuussuhteeseen sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen rekisteröinti;

19) lahjanlupauslain (625/1947) 6 §:n mukainen lahjoitusta koskevan ilmoituksen rekisteröinti; sekä

20) muut kuin edellä 2 §:ssä mainittuihin tehtäviin liittyvät koulutus- ja konsultointipalvelut edellä kohdissa 1―3 mainituille tahoille.


5 §
Muut maksulliset suoritteet

Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien muut maksulliset suoritteet ovat:


2) muut kuin 2 §:ssä mainittuihin tehtäviin liittyvät ja 3 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitetut koulutus- ja konsultointipalvelut;


8 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2003 ja on voimassa vuoden 2003 loppuun.


Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2003

Alue- ja kuntaministeri
Martti Korhonen

Hallitusneuvos
Leena Lehtonen

MAKSUTAULUKKO
VI ASIAKIRJAPALVELUT

2. MUU ASIAKIRJAPALVELU
Ote uskonnollisten yhdyskuntien rekisteristä 8,40 €/asiakirja
Oikeaksi todistettu jäljennös uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksestä 8,40 €/asiakirja
Todistus vihkimisoikeusrekisteristä 8,40 €/asiakirja
Painovapauslaissa tarkoitettu todistus 17 €/asiakirja
Kaivosasetuksessa tarkoitettu todistus 17 €/asiakirja
Vaalilaissa tarkoitettu vaalitietojärjestelmän äänioikeusrekisteristä annettava ote 1 €/asiakirja
Perintökaaressa tarkoitettu perukirjan osakastietojen vahvistaminen seuraavasti:
Osakastietojen vahvistaminen, kun osakkaina ovat vain rintaperilliset, vanhemmat ja leski 34 €/perukirja
Muissa tapauksissa 67 €/perukirja
Veneliikenneasetuksessa tarkoitettu rekisteritodistus ja rekisteritodistuksen kaksoiskappale 25 €/asiakirja
Veneliikenneasetuksessa tarkoitettu rekisteritodistus erityistunnuksella 85 €/asiakirja
Ote venerekisteristä 4,20 €/asiakirja
Päätös sukunimen tai etunimen muuttamista koskevaan hakemukseen 85 €/päätös
Päätös sukunimen muuttamista koskevaan hakemukseen, kun hakemuksesta on nimilain 18 §:n mukaan tiedotettava%virallisessa lehdessä 135 €/päätös
Avioehtosopimuksen rekisteröinti, aviopuolisoiden välisen lahjoitusta koskevan ilmoituksen rekisteröinti, avio-oikeuden poistamista koskevan ilmoituksen rekisteröinti, osituskirjan rekisteröinti sekä aviovarallisuussuhteeseen sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen rekisteröinti 45 €
Kun edellä mainittuun asiaan liittyy kuuluttaminen virallisessa lehdessä 120 €
Läheisten välisen lahjailmoituksen rekisteröinti 120 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.