72/2003

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003

Laki osuuskuntalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun osuuskuntalain (1488/2001) 21 luku ja 22 luvun 3―5 §, sekä

muutetaan 16 luvun 13 §:n 5 momentti ja 14 §:n 1 momentti seuraavasti:

16 luku

Sulautuminen

13 §
Kuulutus velkojille

Rekisteriviranomaisen on käsiteltävä hakemus viipymättä määräpäivän jälkeen, jos hakemusta ei ole vastustettu, ja muuten viipymättä kuukauden kuluttua määräpäivästä, jos käsittelyä ei ole 14 §:n nojalla lykätty.

14 §
Velkojien vastustus ja hakemuksen käsittely

Rekisteriviranomaisen on lykättävä hakemuksen käsittelyä, jos velkoja on 13 §:n mukaisesti vastustanut hakemusta ja kuukauden kuluessa määräpäivästä velkoja ja osuuskunta yhdessä pyytävät lykkäystä tai osuuskunta osoittaa panneensa vireille kanteen sen vahvistamiseksi, että velkoja on saanut maksun tai turvaavan vakuuden saatavastaan.Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2003.

Sen estämättä, mitä luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (1607/1993) säädetään, säästökassatoimintaan sovelletaan 3 momentissa säädetyin rajoituksin kumottavia osuuskuntalain 21 luvun ja 22 luvun 3―5 §:n säännöksiä kymmenen vuoden ajan tämän lain voimaantulosta.

Samalta jäseneltä vastaanotettujen vaadittaessa takaisinmaksettavien jäsensijoitusten yhteismäärä ei 31.12.2007 jälkeen saa ylittää 6 000 euroa. Mitä osuuskuntalain 22 luvun 3 §:n 1 momentissa säädetään, sovelletaan vastaavasti siihen, joka vastaanottaa jäsensijoituksia tämän momentin vastaisesti.

Jos samalta henkilöltä vastaanotettujen vaadittaessa takaisinmaksettavien jäsensijoitusten yhteismäärä ylittää 2 momentissa säädetyn määräajan päättyessä 3 000 euroa tai 3 momentissa säädetyn määräajan päättyessä 6 000 euroa, osuuskunnan on talletettava ylimenevä määrä kuuden kuukauden kuluessa määräajan päättymisestä lääninhallitukseen niin kuin rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetussa laissa (281/1931) säädetään. Tämän momentin nojalla talletettuihin varoihin ei sovelleta, mitä mainitun lain 3 ja 7 §:ssä säädetään. Osuuskunnan on ilmoitettava jäsensijoittajille ja jäsensijoituksen haltijoille 2 ja 3 momentissa säädetyn määräajan päättymisestä ja siitä seuraavasta talletusvelvollisuudesta viimeistään kolme kuukautta ennen määräajan päättymistä. Ilmoitus on tehtävä jäsensijoittajan tai jäsensijoituksen haltijan osuuskunnalle ilmoittamaan osoitteeseen.

HE 33/2002
TaVM 25/2002
EV 202/2002

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.