41/2003

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala ja tarkoitus

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä valtion vuoden 2003 talousarvion momentilta 29.69.34 valtionavustusta aikuisten koulutustason kohottamiseen.

Avustusten myöntämisen tarkoituksena on parantaa enintään perusasteen tutkinnon suorittaneiden aikuisten työelämässä pysymistä ja urakehitystä, lieventää suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen aiheuttamaa työvoimavajausta ja vaikuttaa työllisyysasteeseen.

2 §
Avustettava toiminta

Avustusta voidaan myöntää:

1) ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon sekä kansallisen tai eurooppalaisen tietokoneen ajokortin suorittamiseen tähtäävän koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien järjestämiseen (koulutus ja tutkintotilaisuudet);

2) opiskeluvalmiuksia parantaviin ja välineaineopintoihin, opinto-ohjaukseen, opintojen ja opiskelun henkilökohtaistamiseen ja muihin opiskelua tukeviin toimiin (opiskelun tukitoimet);

3) hakevaan toimintaan, tiedotukseen ja neuvontaan sekä muihin toimiin, joilla edistetään opintoihin hakeutumista (opintoihin hakeutumista edistävät toimet).

Opiskelun tukitoimiin myönnettävällä avustuksella voidaan tukea opiskelua myös opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) mukaisesti rahoitetussa ammatilliseen tutkintoon, perusopetuksen oppimäärän suorittamiseen sekä aikaisemmin keskeytyneiden lukio-opintojen loppuunsaattamiseen tähtäävässä koulutuksessa.

Avustuksella rahoitettu koulutus, tutkintotilaisuudet ja opiskelun tukitoimet on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat koulutuksen alkamisvuonna 30―54-vuotiaita ja suorittaneet enintään perusasteen tutkinnon. Opiskelun tukitoimiin myönnettävä avustus perusopetuksen oppimäärän suorittamiseen tähtäävässä koulutuksessa on kuitenkin tarkoitettu koulutuksen alkamisvuonna 25―54-vuotiaille.

Avustus tulee suunnata niin, että sillä toteutettavat toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti työssä oleviin.

Avustusta voidaan myöntää valtion talousarvion rajoissa toimintaan, joka alkaa vuonna 2003 ja päättyy viimeistään vuonna 2007.

3 §
Avustuksen saajat

Avustusta voidaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle tai rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle, jolla on ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998), ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998), lukiolaissa (629/1998) tai perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitettu koulutuksen järjestämislupa tai vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998) tarkoitettu oppilaitoksen ylläpitämislupa, sekä kunnalle perusopetuksen järjestäjänä. Opintoihin hakeutumista edistäviin toimiin voidaan avustusta myöntää myös rekisteröidylle työelämän järjestölle ja kansalaisjärjestölle.

Ensisijaisesti avustusta myönnetään 1 momentissa tarkoitettujen toimijoiden yhteisiin alueellisiin hankkeisiin, joissa järjestetään sekä opintoihin hakeutumista edistäviä toimia, koulutusta ja tutkintotilaisuuksia että opiskelun tukitoimia. Alueelliseen hankkeeseen avustus myönnetään hakijalle, jolla on ammatillisesta aikuiskoulutuksesta tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu koulutuksen järjestämislupa ja joka on sopinut tarvittavasta yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa.

4 §
Avustuksen valtionosuusrahoitusta täydentä- vään luonteeseen liittyvät myöntämis- edellytykset

Ammatilliseen tutkintoon tähtäävän koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien järjestämiseen voidaan avustusta myöntää, jos avustuksen saaja osoittaa järjestävänsä vastaavaa toimintaa valtionosuusrahoituksella vähintään siinä laajuudessa, jota opetusministeriö on käyttänyt hakijalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 45 §:n 1 momentin tai 48 §:n mukaisesti myönnetyn ammatillisen perus- tai lisäkoulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena.

Alueellisessa hankkeessa avustuksen saajan tulee osoittaa, että kaikki hankkeeseen osalliset koulutuksen järjestäjät, jotka järjestävät mainittua toimintaa avustuksella rahoitettuna, täyttävät edellytykset.

5 §
Työelämäyhteistyö

Opetusministeriö asettaa aikuisten koulutustason kohottamiseen tähtääviä toimia koordinoimaan valtakunnallisen ohjausryhmän, jossa on työelämän järjestöjen edustus.

Lääninhallitusten ja työvoima- ja elinkeinokeskusten yhteistyöeliminä toimivat työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetun asetuksen (93/1997) 15 a §:ssä tarkoitetut ennakointi- ja hankintatoimikunnat, jollei lääninhallitusten ja työvoima- ja elinkeinokeskusten kesken ole sovittu muista yhteistyöelimistä.

Avustuksen saajan tulee toiminnan työpaikkakohtaisessa toteuttamisessa toimia yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden kanssa.

6 §
Avustuksen hakeminen, myöntäminen ja maksaminen

Avustusta haetaan lääninhallitukselta.

Avustuksen myöntää ja maksaa lääninhallitus.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2003.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2003

Opetusministeri
Maija Rask

Opetusneuvos
Jorma Ahola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.