Säädökset alkuperäisinä: 2003

1394/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan ja ETENE:n lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävistä maksuista sekä tutkittavalle suoritettavista korvauksista
1393/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevalmisteen kohtuullisen tukkuhinnan ja erityiskorvattavuuden hakemisesta ja hakemukseen liitettävistä selvityksistä
1392/2003
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2003 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 ja 65 §:n muuttamisesta
1391/2003
Valtioneuvoston asetus vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta
1390/2003
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta
1389/2003
Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2003 annetun valtioneuvoston asetukseen 8 §:n muuttamisesta
1388/2003
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1387/2003
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta kasvinviljelyn kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
1386/2003
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2003 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1385/2003
Valtioneuvoston asetus Senaatti-kiinteistöistä
1384/2003
Sisäasiainministeriön asetus pelastustien merkitsemisestä
1383/2003
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta
1382/2003
Valtioneuvoston asetus viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
1381/2003
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1380/2003
Tasavallan presidentin asetus hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1379/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tartuntatautien ilmoitusmenettelystä annetun sosiaali- ja terveysministeriön määräyksen kumoamisesta
1378/2003
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
1377/2003
Valtioneuvoston asetus lääkkeiden hintalautakunnasta
1376/2003
Tasavallan presidentin asetus Itämeren alueen koealuerahastosta Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
1375/2003
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1374/2003
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 22 §:n muuttamisesta
1373/2003
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1372/2003
Laki rikoslain 17 luvun 1 a §:n muuttamisesta
1371/2003
Laki kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1370/2003
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2004 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 5 §:n muuttamisesta
1369/2003
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvun 2 §:n muuttamisesta
1368/2003
Laki Koulutusrahastosta annetun lain 4 ja 14 §:n muuttamisesta
1367/2003
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 17 ja 26 §:n muuttamisesta
1366/2003
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1365/2003
Laki työttömyyskassalain 2 a §:n muuttamisesta
1364/2003
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1363/2003
Laki mielenterveyslain 23 §:n muuttamisesta
1362/2003
Laki päihdehuoltolain 14 §:n muuttamisesta
1361/2003
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta
1360/2003
Laki sosiaalihuoltolain 45 §:n muuttamisesta
1359/2003
Laki potilasvahinkolain 11 b §:n muuttamisesta
1358/2003
Laki lastensuojelulain 10 ja 17 §:n muuttamisesta
1357/2003
Valtioneuvoston asetus sähkön alkuperän varmentamisesta
1356/2003
Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 ja 16 §:n muuttamisesta
1355/2003
Valtioneuvoston asetus eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1354/2003
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1353/2003
Laki työttömyysturvalain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta
1352/2003
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 3 ja 11 §:n muuttamisesta
1351/2003
Laki sosiaalisista yrityksistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.