1365/2002

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2003 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 10 §:n 7 momentin, 25 §:n 3 momentin ja 28 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavissa valtioneuvoston asetuksissa säädettyjen maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuaikoja, kotieläintukien ennakoiden hakuaikaa, hakemusten toimittamista sekä hakemuslomakkeita ja kotieläinten laskentapäiviä ja -ajankohtia:

1) vuodelta 2003 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (1354/2002), jäljempänä Etelä-Suomen kansallinen tukiasetus;

2) vuodelta 2003 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (1355/2002), jäljempänä pohjoinen tukiasetus;

3) vuodelta 2003 maksettavasta kasvinviljelyn kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (1356/2002), jäljempänä kasvinviljelyn kansallinen tukiasetus; sekä

4) vuodelta 2003 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (1357/2002), jäljempänä perunantuotannon kansallinen tukiasetus.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) maatilalomakkeella maa- ja metsätalousministeriön maatilalomaketta numero 101A vuodelle 2003;

2) kasvintuotannon tukihakemuksella maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuslomaketta numero 101B vuodelle 2003;

3) peruslohkolomakkeella maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuksen peruslohkolomaketta numero 102A vuodelle 2003;

4) kasvulohkolomakkeella maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuksen kasvulohkolomaketta 102B vuodelle 2003;

5) peruslohkojen muutoslomakkeella maa- ja metsätalousministeriön peruslohkojen muutoslomaketta 102C vuodelle 2003;

6) kotieläintukihakemuksella maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuslomaketta numero 101C kansallisista kotieläintuista vuodelle 2003, osat I ja II; sekä

7) osallistumisilmoituksella maa- ja metsätalousministeriön osallistumisilmoituslomaketta numero 162 EU:n teurastuspalkkiojärjestelmään ja teurastetuista hiehoista ja sonneista maksettavaan kansalliseen tukeen.

3 §
Hakuajat ja hakemuslomakkeet

Tukea haetaan:

1) kasvintuotannon tukien osalta kasvintuotannon tukihakemuksella, peruslohkolomakkeella ja kasvulohkolomakkeella viimeistään 30 päivänä toukokuuta 2003, jonka lisäksi tuen hakijan on toimitettava myös maatilalomake;

2) mallasohran vuoden 2003 tuen osalta toimittamalla 1 kohdassa säädetyn lisäksi maa- ja metsätalousministeriön mallasohran tukihakemuslomake numero 164 viimeistään 31 päivänä elokuuta 2004;

3) vuoden 2003 suoramyyntimaidon tuotantotuen osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 512007 viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2004;

4) kasvihuonetuotannon tuen osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 109 viimeistään 17 päivänä helmikuuta 2003;

5) puutarhatuotteiden varastointituen osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 228 viimeistään 23 päivänä lokakuuta 2003, lisäksi marraskuun ja joulukuun varastomäärät ilmoitetaan erillisillä varastomääräilmoituksilla viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2003;

6) metsämarjojen ja -sienten varastointituen osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 237 viimeistään 17 päivänä heinäkuuta 2003;

7) emolehmien, lypsylehmien, sonnien ja hiehojen osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 167 viimeistään 15 päivänä syyskuuta 2003;

8) teurastettujen hiehojen ja sonnien osalta toimittamalla osallistumisilmoitus viimeistään samana päivänä kuin ensimmäinen nauta, josta tuki halutaan, teurastetaan;

9) muiden kuin 7 ja 8 kohdassa mainittujen kotieläinten osalta kotieläintukihakemuslomakkeella liitteessä 1 mainittuina aikoina;

10) edellä 7–9 kohdassa mainittujen tukien ennakoiden osalta maa- ja metsätalousministeriön hakemuslomakkeella numero 139 viimeistään 14 päivänä helmikuuta 2003.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa mainittujen tukien kasvulohkojen käyttöä koskevien muutoksien tekemisen osalta kylvöalailmoituslomake numero 117 on toimitettava viimeistään 16 päivänä kesäkuuta 2003.

Edellä 1 momentin 7―9 kohdassa mainittujen lomakkeiden lisäksi kotieläintuen hakijan on toimitettava maatilalomake, peruslohkolomake ja kasvulohkolomake.

4 §
Hakemusten toimittaminen

Kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien hakemukset, osallistumisilmoitukset sekä kotieläintukien ennakkoa koskevat hakemukset toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.

Suoramyyntimaidon tuotantotukea koskeva hakemus toimitetaan työvoima- ja elinkeinokeskukselle sekä Ahvenanmaan maakunnassa lääninhallitukselle.

Kasvihuonetuotannon tuen ja puutarhatuotteiden varastointituen hakemukset toimitetaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle sekä Ahvenanmaan maakunnassa lääninhallitukselle.

Metsämarjojen ja -sienten varastointituen hakemuslomakkeet toimitetaan sille työvoima- ja elinkeinokeskukselle, jonka alueella varasto sijaitsee.

Hakemuslomakkeiden mukana on toimitettava muut tarvittavat lomakkeet ja liitteet.

5 §
Kotieläintukien määräytymisajankohdat

Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 10 §:ssä ja pohjoisen tukiasetuksen 17 §:ssä säädetyt laskentapäivät ja muut tuen määräytymisajankohdat ovat liitteessä 1.

6 §
Kotieläintukien ennakkohakemuksen liitteet

Etelä-Suomen kansallisen tukiasetuksen 14 §:ssä ja pohjoisen tukiasetuksen 21 §:ssä määritellyssä kotieläintuotannon merkittävässä laajentamistapauksessa sekä kotieläintuotannon aloittamistapauksessa kotieläintukien ennakon hakijan tulee toimittaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ennakkohakemuksen liitteenä selvitys, jonka perusteella kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi varmistautua siitä, että tuotantoa harjoitetaan haetussa laajuudessa.

Jos kuttujen tuotanto laajenee merkittävästi, ennakkohakemuksen liitteenä tulee olla 1 momentissa tarkoitetun selvityksen lisäksi arvio 1 päivän syyskuuta 2002 ja 31 päivän elokuuta 2003 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan lukien, tuotettavasta tuen määräytymisen perusteeksi hyväksyttävästä maidontuotannosta. Kutun pidon aloittajien tulee toimittaa arvio 1 päivän toukokuuta 2003 ja 31 päivän elokuuta 2003 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan lukien, tuotettavasta tuen määräytymisen perusteeksi hyväksyttävästä maidontuotannosta.

7 §
Hallinnansiirrot ennakonhaussa

Ennakonhaun päättymisen jälkeen tapahtuneissa hallintaoikeuden siirroissa voidaan tukien ennakkohakemus, tilan entisen ja uuden haltijan niin sopiessa, siirtää tilan uudelle haltijalle.

Ennakkohakemuksen siirto edellyttää, että tilalla harjoitetaan vuonna 2003 kotieläintaloutta tilan entisen haltijan ennakkohakemuksessa ilmoittamassa laajuudessa.

8 §
Poikkeushakemukset

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 27 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut poikkeushakemukset tuen myöntämisen edellytyksistä on kasvihuonetuotannon tuen osalta toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle viimeistään 17 päivänä helmikuuta 2003, puutarhatuotteiden varastointituen osalta viimeistään 23 päivänä lokakuuta 2003 ja muiden tukien osalta viimeistään 30 päivänä toukokuuta 2003.

Sanotun säännöksen 3 momentissa tarkoitettu poikkeushakemus on toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle viimeistään 17 päivänä helmikuuta 2003.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä tammikuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Liite 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.