1363/2002

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maataloustuotteiden vientituki- ja vakuus- sekä tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusjärjestelmän täytäntöönpanosta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä joulukuuta 1994 Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 11 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa annetaan seuraavissa komission asetuksissa ja niiden muutoksissa määriteltyjen menettelyjen hakijoihin kohdistuvat kansalliset säädökset maa- ja metsätalousministeriön toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä:

1) komission asetus (EY) N:o 800/1999 maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä (jäljempänä vientiasetus);

2) komission asetus (EY) N:o 1291/2000 maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä (jäljempänä todistusasetus);

3) komission asetus (EY) N:o 2220/85 maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (jäljempänä vakuusasetus).

2 §
Toimivaltaiset viranomaiset

Maa- ja metsätalousministeriön maatalousosaston toimeenpanolinjan interventioyksikkö (jäljempänä interventioyksikkö):

1) vastaanottaa vienti-, tuonti- ja ennakkovahvistustodistushakemuksia ja käytettyjä todistuksia;

2) myöntää vienti-, tuonti- ja ennakkovahvistustodistuksia ja muonitusvarastonpitäjien ja tarkastuslaitosten lupia; ja

3) päättää vakuuden vapauttamisesta ja menettämisestä sekä vientituen maksamisesta.

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus:

1) vastaanottaa vakuuksia;

2) palauttaa vapautettuja vakuuksia ja perii menetetyksi päätettyjä vakuuksia lukuun ottamatta 3 momentissa tarkoitettuja vakuuksia;

3) hyväksyy vakuusmuodot ja vakuuksia myöntämään oikeutetut rahoituslaitokset; ja

4) maksaa vientituet.

Tullilaitos palauttaa ja perii sille ennen tämän asetuksen voimaantuloa asetettuja vakuuksia interventioyksikössä tehdyn päätöksen perusteella.

3 §
Vientitodistushakemuksen tekeminen sähköisesti

Sähköisenä viestinä tehty vientitodistushakemus otetaan käsiteltäväksi, jos hakija on etukäteen sopinut noudatettavista menettelyistä interventioyksikön kanssa.

4 §
Vientitukihakemus ja liitteet

Vientitukihakemuksena tulee käyttää yhtenäisasiakirjan (SAD) päällimmäiseksi kappaleeksi liitettyä vihreää M-lomaketta, jonka täyttöohjeet on saatavissa interventioyksiköstä. Alkuperäinen M-lomake tulee toimittaa vientiasetuksen 5 artiklan 7 kohdan 1 alakohdan a) kohdassa tarkoitettuun toimivaltaiseen tullitoimipaikkaan.

Ennakkorahoitusmenettelyn maksuilmoituksena käytetään M-lomaketta.

Vientiasetuksen 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tiekuljetusasiakirjan tulee osoittaa sitoumus kuljettaa tuotteet määräpaikkaan tai tuotteiden saapuminen määräpaikkaan.

5 §
Pienten erien toistuva vienti ja muonitus

Vientiasetuksen 6 artiklassa tarkoitettua pienten erien toistuvaa vientiä tai vientiasetuksen 37 artiklassa tarkoitettua muonitusvientejä koskevan yksinkertaistuksen käyttäminen edellyttää etukäteisilmoitusta interventioyksikölle.

6 §
Seuraamus-, takaisinperintä- ja vakuuden- menetyspäätös

Vientiasetuksen 51 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua seuraamusta ei sovelleta tapauksissa, joissa se on enintään 60 euroa vienti-ilmoitusta kohti lukuun ottamatta tapauksia, joissa raja alittuu saman hakijan ja tuotteen kohdalla toistuvasti ilman hyväksyttävää syytä.

Perusteettoman edun palauttamista koskevan koron laskennassa maksun katsotaan tapahtuvan kahdentenakymmenentenä päivänä pyynnön jälkeen lukuun ottamatta tapauksia, joissa hakija ei palauta perusteetonta etua asetettuun eräpäivään mennessä.

Perusteettomasti maksetun tuen, perusteettomasti vapautettujen vakuuksien, korkojen ja vientiasetuksen 51 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen määrien palauttamista ei vaadita, jos näiden kokonaismäärä on vienti-ilmoitusta kohti enintään 60 euroa lukuun ottamatta tapauksia, joissa raja alittuu saman hakijan ja tuotteen kohdalla toistuvasti ilman hyväksyttävää syytä.

Vakuutta ei vakuusasetuksen 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti vaadita menetettäväksi tapauksissa, joissa sen määrä on enintään 60 euroa lukuun ottamatta tapauksia, joissa raja alittuu saman hakijan ja tuotteen kohdalla toistuvasti ilman hyväksyttävää syytä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen

Lainsäädäntöneuvos
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.